Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 276


Liite1 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus III 1-9 2021

 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 276     

697/02.02.00/2021  

 

 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021 annetaan valtuustolle marraskuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Syyskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on syyskuun lopun tilanteessa ollut 164,4 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 74,5 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 5,4 milj. euroa korkeampana.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 159,0 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 78,9 prosenttia.

Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä talouden myönteinen kehitys, joka vaikuttaa erityisesti kunnallisveron parempaan kertymään. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutunet 12,3 milj. euroa korkeampana. Valtionosuudet ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 31,2 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 76,6 prosenttia.

 

Alkuvuoden suotuisasta talouskehityksestä, poikkeuksellisen suurista yritystonttien luovutustuloista ja maankäyttösopimusten suurista kirjanpidollisista tuloutuksista johtuen kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota parempana, mutta on edellistä tilinpäätösennustetta heikompi.

 

Kesäkuun osavuosikatsauksessa ennustettu 2,6 milj. euron ylijäämä näyttäisi heikentyvän noin 1,8 milj. euron ylijäämäksi. Ennusteen heikentymiseen on vaikuttanut erityisesti täsmentynyt sosiaali- ja terveyspalvelujen ostojen ennuste. Ylijäämäisestä ennusteesta huolimatta kunnan nettomenot jatkavat kasvuaan ja niiden ennustetaan toteutuvan 7,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Mikäli kertaluontoiset tuloerät jätettäisiin huomioimatta, olisi nettomenojen kasvu noin 13,9 milj. euroa. Ennustetta selittää sosiaali- ja terveysmenojen kasvu ja kunnan oman tuotannon osalta mm. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja varhaiskasvatuksen avustusten menojen nousu ennakkoarvioista sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen pienentyminen uuden asiakasmaksulain voimaantulon myötä.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 208,0 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 6,5 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 41,5 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 0,8 milj. eurolla.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, koska osa hankkeista siirtyy tuleville vuosille tai toteutuu hieman ennakoitua pienempinä.

 

Lainanottotarpeen ennakoidaan pienentyvän alkuperäisestä talousarviosta 12,5 milj. euroa. Kunnan lainakantaennuste liikelaitokset huomioiden on 219,7 milj. euroa. Näin ollen lainakanta kasvaisi edellisvuodesta 13,0 milj. euroa. Lainanottotarpeen laskuun on erityisesti vaikuttanut suotuisa verotulokehitys, poikkeuksellisen suuret maan myynnin luovutusvoitot sekä investointimenojen lasku talousarviosta.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

 

Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

 

A)     Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

  1. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon (KEU-soten) määrärahaa esitetään lisättävän 8 291 778 euroa koronasta aiheutuvien kustannusten ja palvelutarpeen kasvusta johtuen.
  2. Elinvoimapalvelujen avustusten määrärahaa esitetään lisättävän 500 000 euroa kasvaneesta KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuudesta johtuen
  3. Yhteisten toimintojen avustusten määrärahaa esitetään lisättävän 30 000 euroa, joka kohdentuu Nurmijärven Onnenkimpale ry:n erityisryhmien uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen.
  4. Teknisen keskuksen tuloarviota esitetään vähennettävän 100 000 euroa liikuntapaikkojen alittuvista käyttömaksuista johtuen. Henkilöstömenojen määrärahaa esitetään vähennettävän 100 000 euroa ja palvelujen ostojen määrärahaa vähennettävän 400 000 euroa joukkoliikenteestä syntyvistä kustannussäästöistä johtuen.
  5. Rakennusvalvonnan maksutuottojen määrärahaa esitetään nostettavan 100 000 euroa lupamaksujen ennakoidusta kasvusta johtuen.
  6. Maankäytön ja kaavoituksen henkilöstömenojen määrärahaa esitetään vähennettävän 50 000 euroa ja palvelujen ostojen määrärahoja vähennettävän 50 000 euroa säästyvistä kustannuksista johtuen.

B)      Esitettävät muutokset investointiosaan

 

  1. Kunnallistekniikan rakentamisen ja talonrakentamisen investointien määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

C)      Esitettävät muutokset rahoitusosaan

Nurmijärven kunnan lainakannan muutosta esitetään vähennettävän 12 500 000 euroa.  

D)      Esitettävät talousarviomuutokset tulorahoitukseen

Nurmijärven kunnan tulorahoitukseen esitetään seuraavat muutokset:

 

E)      Esitettävät talousarviomuutokset Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvioon

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on esittänyt valtuustolle liikelaitoksen talousarviota muutettavan seuraavasti:

Nurmijärven Veden tuloarviota esitetään lisättävän 394 000 euroa ja lainakannan muutosta vähennettävän 2 400 000 euroa.

Investointimäärärahaa esitetään vähennettävän 2 243 000 euroa.

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2021 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esitysten mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-E, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

Strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

Taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, 040 317 2071

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.