Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 185


Liite7 Kaavakartta_Alitilantie
Liite8 Alitilantien asemakaavan muutos_hyväksyminen_pkt

 

 

3-345 Klaukkalan Alitilantien pysäköintialueiden asemakaavan muutos, hyväksyminen

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 17.03.2020 § 22 

 

 

Nurmijärven kunta käynnistää asemakaavan muutoksen Klaukkalassa Alitilantien ja korttelin 3059 välisellä lähivirkistysalueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,2 ha.

 

Asemakaavan muutoksen vireille tuloa käsiteltiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksessa 21.1.2020. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi samanaikaisesti Klaukkalan Ropakkotien pysäköintialueiden asemakaavan muutoksen valmistelun kanssa. Asia tuotiin uudestaan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokoukseen keskusteluasiana 25.2.2020. Kokousta varten laadittiin kartta mahdollisista uusista pysäköintialueista ja ratkaisuista, jotka voisivat vaikuttaa pysäköintipaikkojen tarpeeseen. Tarkastelukartta liitetään asemakaavamuutoksen selvitysaineistoon.

 

Asemakaavan muutostyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa uusia pysäköintipaikkoja Ropakkotien alueelle. Ropakkotien alueelle on valmistunut ja valmistumassa täydennysrakentamista. Alueella ei ole kuitenkaan yleistä pysäköintialuetta. Alueen voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakentaminen on toteutunut huomattavasti pienempinä asuntoina, kuin mihin kaavassa oli varauduttu. Tämän johdosta kaavassa määritelty autopaikkatarve on osoittautunut riittämättömäksi. Asemakaavan muutos tehdään kunnan aloitteesta.

 

Suunnittelualueena oleva lähivirkistysalue on kunnan omistuksessa.

Alueella on voimassa Klaukkalan Ali-Tilkan asemakaava vuodelta 2015. Lähivirkistysaluetta koskee luo-1 -asemakaavamääräys; "Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten vähintään 20 m leveä puustoinen kaista".

 

Klaukkalan osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK-2); "Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu pääosin rakentamaton alue, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen asumisen kerrosalasta pääosa varataan asuinkerrostaloille tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaiselle asuntotyypille. Rakennusten pohjakerroksiin saa sijoittaa liike-, työ- ja palvelutiloja".

 

Suunnittelualueen pohjoiskärjestä lähtee osayleiskaavan mukainen paikallisesti tärkeä viheryhteystarve kohti pohjoista: "Viheryhteystarve (Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu paikallisesti tärkeät ekologiset käytävät.) Alueita pääkäyttötarkoituksen mukaan suunniteltaessa ja käytettäessä tulee turvata ekologisen käytävän riittävä leveys ja jatkuvuus. Lisätietoja: Kaavaselostuksessa on kuvattu ekologisen käytävän ulottuvuutta ja ominaispiirteitä".

 

Suunnittelualuetta koskee myös osayleiskaavan mukainen suojelumääräys sl-6/3; "Alueen osa, joka on luonnonsuojelullisesti arvokas. (Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan selvityksissä havaitut liito-oravan käyttämät alueet.) Alue on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen eläinlajin (liito-orava) elinalue, jossa ei ole todettu lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. Aluetta tulee hoitaa niin, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ei koske johtoalueita. Lisätietoja: Liito-oravien kulkuyhteystarpeet on kuvattu kaavaselostuksessa".

 

Kaavan laatiminen ei edellytä maanhankintaa. 

 

Vaikutukset ympäristöön: Pysäköintialueen toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Vaikutus lähiympäristön asumisviihtyvyyteen voi olla viihtyisyyttä vähentävä, kun osaa puistoalueesta käytetään pysäköintiin. Pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan lähialueen asutus. Pysäköintialueen vaikutusta luontoon selvitetään kaavahankkeen edetessä.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asemakaavan muutoksen Klaukkalan Ropakkotien eteläpuolisella lähivirkistysalueella vireille tulleeksi. 

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, puh. 040 317 2364

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lompolo poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Virtanen.

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 22.09.2020 § 77   

 

 

Nurmijärven kunnan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 17.3.2020 käynnistää asemakaavan muutoksen Klaukkalassa, Alitilantien katualueen ja korttelin 3059 välisellä lähivirkistysalueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,2 hehtaaria. Asemakaavan muutostyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa uusia yleisiä pysäköintipaikkoja Ropakon alueelle.

 

Vireille tulon yhteydessä asemakaavan muutoshankkeesta saatiin yhdeksän palautetta ja yksi lausunto. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus lausui, että virkistysalueella on tehtävä päivitetty liito-oravakartoitus. Kartoituksessa tulee pohtia muutoksen vaikutusta liito-oravan kulkuyhteyksiin ja suojelulle koko lähivirkistysalueen laajuudella, johon suunnittelualue kuuluu. Lisäksi ympäristökeskus edellytti, että toimenpidealueelle tehdään asemakaavatasoinen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys. Alitilantien alueen asukkaat antoivat palautetta muun muassa liito-oravia varten suojellun viheralueen turmelemisesta ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan puutteesta. Palautteenantajia huoletti myös liikenneturvallisuus koululaisten käyttämällä kadulla.

 

Palautteissa korostui se, että asukkaiden mielestä Ropakon pysäköintipaikkaongelmat johtuvat Ropakkotien alkupäähän kortteliin 3059 rakennetuista kerrostaloista ja siitä, että kerrostalojen on annettu rakentaa tarvetta vähemmän pysäköintipaikkoja tonteilleen. Palautteissa vaadittiin, että pysäköintiongelma ratkaistaisiin kyseisten kerrostalotonttien sisällä.

 

Suunnittelualueen liito-oravatilannetta selvitettiin kevään ja kesän 2020 aikana tehdyllä luontoselvityksellä. Suunnittelualueella tai sen ympäristössä ei tehty havaintoja liito-oravista. Lähimmät papanahavainnot tehtiin noin puolen kilometrin päässä alueen pohjoispuolella. Selvityksen mukaan suunnittelualueen länsipuolella on tehty maallikkohavaintoja kesällä 2020. Selvityksen perusteella on mahdollista, että liito-oravat käyttävät suunnittelualueen kuusivaltaista metsää liikkumiseen. Selvityksen loppuraportissa suositellaan, että alueella säilytetään iäkästä ja korkeaa puustoa mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena, kuusta suosien. Selvityksen mukaan alueella ei havaittu harvinaisia, uhanalaisia tai erityisesti suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja.

 

Asemakaavan muutoksella Alitilantien katualuetta levennetään kuusi metriä, Ropakkotien risteyksen ja Alitilantien kääntöpaikan välisellä osuudella. Katualueen levennyksellä lähivirkistysalueen osan pinta-ala pienenee noin 0,2 hehtaarista noin 0,16 hehtaariin. Levennettävälle katualueelle rakennetaan konsultin laatiman katusuunnitelman mukaan 23 uutta autopaikkaa, joista yksi on invapaikka.

 

Voimassa olevaa asemakaavamääräystä luo-1 on muutettu luontoselvityksen perusteella seuraavasti (luo-2):

 

luo-1: "Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten vähintään 20 m leveä puustoinen kaista".

 

luo-2: "Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten puustoinen kaista. Alueella tulee säilyttää erityisesti korkeaa puustoa, kuusta suosien, mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena".

 

Kaavan laatiminen ei edellytä maanhankintaa. 

 

Vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Pysäköintialueen toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Pysäköintipaikat rakennetaan siten, että ne ovat riittävällä etäisyydellä kadun keskilinjasta, joten liittyminen pysäköintipaikalta kadulle onnistuu keskilinjaa ylittämättä ja kadun toiseen laitaan jää tilaa muulle liikenteelle. Näkemäalueet otetaan huomioon suunnittelussa. Vaikutus lähiympäristön asumisviihtyvyyteen voi olla viihtyisyyttä vähentävä, kun katualuetta laajennetaan siten, että virkistysalue pienenee. Pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan virkistysalueet ja lähialueen asutus. Pysäköintialueen vaikutusta luontoon on selvitetty kevään ja kesän 2020 aikana tehdyllä luontoselvityksellä.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Klaukkalan Alitilantien viereistä lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen p. 040 317 2364

 

Päätös

Lompolo poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Virtanen.             

Esitys hyväksyttiin.

 

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 219   

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 § mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, p. 040 317 2364

 

 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 02.03.2021 § 19   

 

 

 

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 5.11.-7.12.2020. Nähtävillä olon aikana saatiin kaksi lausuntoa ja neljä mielipidettä. Nurmijärven Sähköverkko Oy ja Telia Company ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa.

 

ELY:n lausunnossa pyydettiin huomioimaan alueen puuston myrskynkestävyys liito-oravien kulkuyhteyden säilyttämiseksi. Lausunnon mukaan pysäköintipaikkojen läheisyydestä voi olla myöhemmin tarve poistaa huonokuntoista puustoa omaisuusvahinkojen estämiseksi. Myös Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus lausui, että myrskytuhot voivat lisääntyä reunavaikutuksen kasvaessa, mikäli lähivirkistysalueen puustoa kaadetaan liikaa. Puuston säilyttäminen on tärkeää liito-oravan liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi. Lausunnon mukaan virkistysalue on kulunut suuren käytön vuoksi ja alueen pienentäminen lisää kulutusta entisestään. Lausunnossa painotettiin, että paikoitusalueiden rakentaminen tulisi hoitaa ensisijaisesti muilla tavoin, kuin lähivirkistysalueiden kaventamisella. Lähiympäristöstä tulisi etsiä korvaavaa tilaa ja vaihtoehtoista ratkaisua edelleen selvittää.

 

Mielipiteissä vaadittiin selvitystä siihen, miten korttelin 3059 pysäköintipaikkojen puute on päässyt syntymään ja onko tilanteeseen tulossa ratkaisua. Lisäksi vaadittiin, että pysäköintiongelma ratkaistaisiin korttelin kerrostalotonttien sisällä. Mielipiteiden mukaan lähivirkistysalueen osoittaminen pysäköintialueeksi ei ole hyväksyttävää, eikä kaavaluonnoksessa ole huomioitu selostuksessa esitettyjä asemakaavan ja osayleiskaavan vaatimuksia luontoarvojen turvaamiseksi. Pysäköintialueen oletetaan heikentävän Alitilantien liikenneturvallisuutta ja se voi asettaa katua koulumatkoihinsa käyttävät lapset onnettomuusvaaraan. Alitilantien eteläpään pelätään muuttuvan massiiviseksi pysäköintialueeksi olemattoman pysäköinninvalvonnan vuoksi.

 

Lausuntoihin ja mielipiteisiin on vastattu kootusti kaavamuutosaineistossa olevassa vastineliitteessä. Kunnallistekniikan teettämä katusuunnitelma on nähtävillä yhtä aikaa asemakaavan muutosehdotuksen kanssa.

 

Kaavan laatiminen ei edellytä maanhankintaa. 

 

Vaikutukset ympäristöön:

Uusi pysäköintialue mahdollistaa autojen pysäköinnin tarkoitukseen varatuille autopaikoille ja virhepysäköinti oletettavasti vähenee. Liikenneturvallisuus otetaan huomioon sekä pysäköintialueen suunnittelussa että katusuunnitelmassa. Katualueen länsilaitaan rakennetaan katusuunnitelman mukainen jalkakäytävä, joka parantaa erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Vaikutus lähiympäristön asumisviihtyvyyteen voi olla viihtyisyyttä vähentävä, kun katualuetta laajennetaan siten, että virkistysalue pienenee. Pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan virkistysalueet ja lähialueen asutus. Autojen pysäköinti katualueelle osoitettavalla pysäköintialueella voi aiheuttaa häiriötä lähiympäristöön. Toisaalta virhepysäköinnin vähentyessä lähiympäristön viihtyisyys oletettavasti paranee nykytilanteeseen nähden. Pysäköintialueen vaikutusta luontoon on selvitetty kevään ja kesän 2020 aikana tehdyllä luontoselvityksellä.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy laaditut vastineet sekä hyväksyy Klaukkalan Alitilantien viereistä lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lompolo poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Virtanen.

 

 

 

Kunnanhallitus 22.03.2021 § 82   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä laaditut vastineet sekä hyväksyä Klaukkalan Alitilantien viereistä lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa kaavan suunnitteluaineiston MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 17.06.2021 § 60   

 

 

 

Alitilantien pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 8.4.-10.5.2021. Kaavamuutoksesta saatiin yksi muistutus, joka oli osoitettu kunnallistekniikan yksikölle katusuunnitelmaan liittyen. Nurmijärven Sähköverkko Oy, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, Telia Oyj, Uudenmaan liitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa kaavaehdotukseen. Saatuun muistutukseen ja muihin kaavamuutosprosessin aikana tulleisiin palautteisiin on vastattu kaava-aineiston vastineliitteessä.

 

Kunnallistekniikan yksikkö laatii vastineet katusuunnitelmaa koskeviin muistutuksiin, katusuunnitelman tullessa hyväksymiskäsittelyyn. Katusuunnitelma voidaan hyväksyä asemakaavan saatua lainvoiman. Alustavan aikataulun mukaan asemakaava saa lainvoiman syksyn 2021 aikana.

 

Hyväksyttävään kaavaan ei ole tehty muutoksia muutosehdotukseen nähden.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämpi ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy saatuun muistutukseen laaditun vastineen sekä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät Alitilantien pysäköintialueiden asemakaavan muutoksen.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lompolo poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Virtanen.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 185     

75/10.02.03/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä saatuun muistutukseen laaditun vastineen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Alitilantien pysäköintialueiden asemakaavan muutoksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.