Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 183 

 

Kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraporttiin perustuva toimenpidesuunnitelma

 

Kunnanhallitus 15.06.2020 § 142 

 

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.5.2019 § 111 perustaa kaavoituksen kehittämisen työryhmän. Työryhmän kokoonpanoa täydennettiin 3.6.2019 § 128. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 

varsinainen jäsen:                         varajäsen:

 

 KOK                                               

 Arto Hägg (pj)                              Markku Jalava

 Joona Suomi                                Jari Vainio

 

 KESK

 Kallepekka Toivonen                  Juhani Viljakainen

 Tarja Salonen (vpj)                      Sirpa Rantala

 

 SDP

 Juha Peltonen                               Alpo Sailio

 

 PS 

 Maiju Tapiolinna                           Jouni Maijala

 

 VIHR

 Sami Virtanen                               Leni Pispala

 

 SMP-ryhmä

Kimmo Kakko   Tero Arteli

 

KD

Johannes Haapalainen  Johanna Tervanen

 

VAS

Tiina Koivalo   Pirkko Vertti

 

 

Työryhmän toiminta alkoi heti ja sen toimikausi jatkuu tämän valtuustokauden loppuun saakka. Ryhmä raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle.

 

Ryhmän toiminnan tavoitteita ovat:

 

 .  strategian mukaisen maankäytön suunnittelun kehittäminen ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonnan turvaaminen

 .  kerätä ja tuoda esille ideoita maankäytön kehittämiseksi ja toimia keskustelufoorumina

 .  tuoda luottamushenkilöille mahdollisuus olla aikaisessa vaiheessa mukana ja ottaa kantaa maankäytön toimintatapojen kehittämiseen

 

Erityisiä kaavoituksen kehittämisryhmässä käsiteltäviä kysymyksiä ovat kyläalueiden kaavoitus ja siihen liittyen rakentamismahdollisuuksien määrittämisperiaatteet, taajamien asuntotonttitarjonnan lisääminen sekä maapolitiikan erilaisten linjausten vaikutus kunnan tuloihin.

 

Työryhmä on kokoontunut 11 kertaa ja työryhmän kokouksiin on osallistunut sekä kaavoituksen että maapolitiikan asiantuntijoita.

 

Työryhmä jakoi tehtävänannon kolmeen osaan:

 

1. asemakaavoitus sisältäen monipuolisen tonttitarjonnan

2. maaseutualueiden yleiskaavoitus sisältäen kyläkaavat ja rakentamismahdollisuuksien määrittämisperiaatteet

3. maapoliittisten linjausten vaikutukset.

 

Työryhmän ensimmäisen väliraportti sisältää asemakaavoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Väliraportti I on liitteenä. Väliraportissa on keskitytty toimenpiteisiin, joiden avulla asemakaavoitusta voidaan sujuvoittaa ja tonttitarjontaa lisätä. Väliraportti on jaettu neljään aihealueeseen:

 

1. Taajamien asuntotonttitarjonnan lisääminen

2. Päätöksenteko kaavaprosessissa

3. Kaava- ja rakentamistapamääräykset

4. Asemakaavoituksen ja muun tonttituotantoprosessin yhteensovittaminen

 

Syksyllä työryhmän tavoitteena on saada väliraportti II valmiiksi marraskuun 2020 loppuun mennessä. Väliraportin II aiheena maaseutualueiden yleiskaavoitukseen ja rakentamismahdollisuuksien määrittämiseen liittyvät asiat.

 

Loppuraportti on tavoitteena saada valmiiksi helmikuun 2021 mennessä. Loppuraportissa todettujen toimenpiteiden perusteella esitetään lisäksi tarvittavat muutokset hallintosääntöön ja toimintasääntöihin.

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen kehittämisen työryhmän väliraportin I ja lähettää sen tiedoksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja elinvoimalautakunnalle sekä toimenpiteitä varten ympäristötoimialalle.

 

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö, Anita Pihala, etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 22.03.2021 § 83   

 

 

 

Kaavoituksen kehittämistyöryhmä on saanut loppuraportin valmiiksi. Työryhmä kokoontui yhteensä 22 kertaa. Lisäksi työryhmän puheenjohtajat ja viranhaltijat pitivät muutaman valmistelupalaverin.

Työryhmä jakoi tehtävänannon kolmeen osaan:

 

  1. asemakaavoitus sisältäen monipuolisen tonttitarjonnan
    1. Asemakaavoitusta ja monipuolista tonttitarjontaa koskeva väliraportti tuotiin kunnanhallituksen tiedoksi 15.6.2020

2. maaseutualueiden yleiskaavoitus sisältäen kyläkaavat ja rakentamismahdollisuuksien määrittämisperiaatteet

3. maapoliittisten linjausten vaikutukset.

 

Työryhmän työskentely keskittyi asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden yleiskaavoitukseen ja rakentamismahdollisuuksien määrittämisperiaatteisiin sekä maapoliittisten linjausten vaikutuksiin syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana.

 

Loppuraportti sisältää työryhmän toimeksiannon kaikki osa-alueet. Loppuraportti on työryhmän esitys toimenpiteistä/linjauksista toteutettaviksi etenkin asemakaavoituksessa, yleiskaavoituksessa ja maankäytössä.

 

Loppuraportissa esitetyistä toimenpiteistä laaditaan toimenpideohjelma, jossa arvioidaan kunkin esitetyn toimenpiteen vaikutukset ja esitykset toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Tätä työtä tehdään kevään ja kesän 2021 aikana. Toimenpideohjelma on tärkeä asiakirja, jossa linjataan merkittäviäkin asioita työryhmän esitysten pohjalta. Tehtävät linjaukset ovat pitkävaikutteisia. Tästä syystä toimenpideohjelma on syytä laatia huolella ja tuodaan se päätettäväksi syksyllä aloittavalle uudelle kunnanhallitukselle.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraportin. Loppuraportin perusteella laadittu toimenpideohjelma laaditaan syksyyn 2021 mennessä ja se tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Käsittely

Tarja Salonen teki Peltosen, Häggin, Jalavan, Rädyn, Vaulamon ja Hyvämäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin ja toteaa, että työryhmä on toteuttanut sille annetun toimeksiannon tavoitteen mukaisesti.

 

Loppuraportin perusteella laaditaan alustava etenemissuunnitelma toimenpideohjelmaksi siten, että se tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021. Etenemissuunnitelman tulee sisältää työryhmän esitysten luokittelu s.e. tästä käy selville, mihin toiseen toimenpiteeseen ehdotus mahdollisesti liittyy, millaista päätöksentekoa kukin esitys vaatii ja alustava aikataulu kunkin toimenpiteen etenemiselle.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Salosen esityksen.

 

Alpo Sailio esitti Peltosen kannattamana, että kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportti annetaan tiedoksi valtuustolle ja lautakunnille.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Sailion esityksen.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin ja totesi, että työryhmä on toteuttanut sille annetun toimeksiannon tavoitteen mukaisesti.

Loppuraportin perusteella laaditaan alustava etenemissuunnitelma toimenpideohjelmaksi siten, että se tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021. Etenemissuunnitelman tulee sisältää työryhmän esitysten luokittelu s.e. tästä käy selville, mihin toiseen toimenpiteeseen ehdotus mahdollisesti liittyy, millaista päätöksentekoa kukin esitys vaatii ja alustava aikataulu kunkin toimenpiteen etenemiselle.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportti annetaan tiedoksi valtuustolle ja lautakunnille.

 

 

Kunnanhallitus 21.06.2021 § 172   

 

 

 

Kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportissa esitetyt linjaukset ja toimenpiteet on yksilöity ja jäsennelty ja niille on nykytilannearvion pohjalta tehty alustava toimenpide- ja aikatauluehdotus. Osa toimenpiteistä on jo toteutunut tai toteutumassa, kun taas osa toimenpiteistä edellyttää tietoa lähivuosina voimaan tulevan uuden maankäyttö- ja rakennuslain määräyksistä.

 

Alustavaan etenemissuunnitelmaan sisältyy useita eri tasoisia toimenpiteitä ja tarkennettuun toimenpideohjelmaan toimenpiteet tulee priorisoida sekä varmistaa, että ohjelman toteuttamisen on käytettävissä riittavät resurssit. Tarkennettu toimenpideohjelma valmistellaan alkusyksyn aikana ja se tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi syksyllä 2021.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin perustuvan alustavan etenemissuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Suunnitelman pohjalta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma, joka tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi syksyllä 2021.

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Salosen, Tapiolinnan ja Hyvämäen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 183     

923/00.00.01.04/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin perustuvan alustavan etenemissuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Suunnitelman pohjalta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma, joka tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi syksyllä 2021.

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Juha Peltosen, Virpi Rädyn, Maiju Tapiolinnan, Tarja Salosen, Riikka Raekannaksen ja Petri Vaulamon kannattamana seuraavia muutosesityksiä:

- I osan kohdan 1 toimenpiteisiin lisäys "Kunta on aktiivinen maanomistajiin päin yhteistoimintasopimusten mahdollisuuksien esille tuomisessa."

- I osan kohdan 7 toimenpiteisiin lisäys "Kunta on aktiivinen ja tuo julki mahdollisuuksia maanomistajille täydentämisrakentamiseen."

- I osan kohtaan 8 toimenpiteisiin kirjaus "Kunta suhtautuu myönteisesti näihin asemakaavojen M-alueiden kaavamuutoksiin. Kieltäytymiseen tulee olla erityinen perusteltu syy."

- I osan kohtaan 10 kirjaus "Määritetään mahdollisuuksien mukaan vaikutukseltaan erilaiset asemakaavat."

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyjä esityksiä, joten kunnanhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.

 

Tarja Salonen teki Juha Peltosen, Juha Hyvämäen, Maiju Tapiolinnan ja Petri Vaulamon kannattamana seuraavan muutosesityksen:

"Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin perustuvan alustavan etenemissuunnitelman jatkotyöskentelyn pohjaksi. Suunnitelman pohjalta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma. Toteutuksen ohjaamista varten kunnanhallitus nimeää syyskuun ensimmäisessä kokouksessaan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varsinainen toimenpideohjelma syksyn 2021 aikana, minkä jälkeen se tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi." Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 

Teknisenä korjauksena III osan kohdan 1 toimenpiteessä sana resurssien korvataan sanalla henkilöresurssien.

 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kaavoituksen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin perustuvan alustavan etenemissuunnitelman jatkotyöskentelyn pohjaksi seuraavin lisäyksin:
- I osan kohdan 1 toimenpiteisiin "Kunta on aktiivinen maanomistajiin päin yhteistoimintasopimusten mahdollisuuksien esille tuomisessa."
- I osan kohdan 7 toimenpiteisiin "Kunta on aktiivinen ja tuo julki mahdollisuuksia maanomistajille täydentämisrakentamiseen."
- I osan kohtaan 8 toimenpiteisiin "Kunta suhtautuu myönteisesti näihin asemakaavojen M-alueiden kaavamuutoksiin. Kieltäytymiseen tulee olla erityinen perusteltu syy."
- I osan kohtaan 10 "Määritetään mahdollisuuksien mukaan vaikutukseltaan erilaiset asemakaavat."

Teknisenä korjauksena III osan kohdan 1 toimenpiteessä sana resurssien korvataan sanalla henkilöresurssien.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että suunnitelman pohjalta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma. Toteutuksen ohjaamista varten kunnanhallitus nimeää syyskuun ensimmäisessä kokouksessaan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varsinainen toimenpideohjelma syksyn 2021 aikana, minkä jälkeen se tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.