Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 160 

 

Nurmijärven lukion sijoittumispaikka Kirkonkylässä sekä Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat

 

Tekninen lautakunta 01.06.2021 § 48   

 

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2020 § 92 palveluverkkosuunnitelman 2020-2040 lukiokoulutuksen osalta seuraavasti:

 • Kunnallinen lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä.
 • Suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V2B, jonka mukaan lukion toimipiste toteutetaan Kirkonkylälle uudisrakennuksena. Toimipisteen sijainti, sekä rahoitus-, ja rakentamistapa täsmentyvät suunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuessa. Rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta.

 

Valtuuston päätöksen perusteella on tarkasteltu lukion osalta vaihtoehtona Nurmijärven lukion sijoittamista samaan kiinteistöön Nurmijärven Yhteiskoulun (peruskoulu) kanssa. Samalla on valmisteltu hankesuunnitelmaa, jossa nykyisiin peruskoulun ja lukion yhteisiin tiloihin jää peruskoulu. Hankesuunnitelmia on valmisteltu yhteistyössä tilakeskuksen ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa. Hankesuunnitelmien myötä saadaan tietoa hankkeiden kustannuksista ja tarkennettua tietoa investointiohjelmaan. Näiden perusteella tullaan esittämään seuraavaan investointiohjelmaan varaukset ja kustannukset.

 

Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelma (peruskoulu ja lukio samassa kiinteistössä)

 

Hankesuunnitelmassa on tutkittu Nurmijärven lukion sijoitusta Kirkonkylään NYKin tilojen yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen.

 

Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on määrittää koulukokonaisuuden laajuus, tarvittavat kaavamuutosratkaisut, aikataulu ja kustannukset.

 

Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2023. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024-2025.

 

Tulevan oppilaitoksen mitoituksen pohjana käytetään vuoden 2025 opiskelijamääräarviota, 400 opiskelijaa, huomioiden oppivelvollisuuden laajentumisen mahdollisesti tuomat muutokset. Henkilökunnan määräksi arvioidaan 45 henkilöä kokonaisuudessaan.

 

Tuleva peruskoulu mitoitetaan 500 perusopetuksen oppilaalle. Henkilökunnan määräksi arvioidaan 50 henkilöä.

 

Nykyisistä rakennuksista on tarkoitus säilyttää Askolan ja Mikkolan osuudet sekä vanha liikuntasali. Purettavien osien tilalle rakennetaan uudisrakennus.

 

Hankkeen kustannusarvio on 21,9 miljoonaa euroa.

 

Ratkaisun edut ja haitat:

 

Edut:

 •  Keskeinen sijainti
 •  Asemakaavavalmius, muutostarpeet vähäisiä
 •  NYK:n osat Erkkilä ja Törmä korvataan uudisosilla
 •  Säilytettävä vanha liikuntasali voi toimia myös monikäyttöisenä kokoustilana

 

Haitat:

 • Ahdas tontti
 • Kirkonkylän keskustan ahdas katuverkko
 • Liittyminen vanhaan rakennukseen
 • Nykyinen ruokasali ei riitä palvelemaan kasvavaa oppilasmäärää
 • Riittävien ulko-oleskelualueiden toteuttaminen tontilla haastavaa.

 

Muita huomioita:

Ahdas piha aiheuttaa pysäköintiongelman, koska sekä henkilökunta että lukiolaiset käyttävät paljon autoja.  NYK lukio hankkeessa pysäköintialueet vievät suurimman osan pihamaasta. Ratkaisuna voisi toimia pysäköintihalli, mutta se on kallis ratkaisu.

 

 

Nurmijärven Yhteiskoulun (pelkkä peruskoulu) hankesuunnitelma

 

Nykytilanteessa perusopetus ja Nurmijärven lukion kirkonkylän toimipiste sijoittuvat NYKin kampukselle. Hankesuunnitelma esittää vaihtoehdon NYKin kampuksen käytöstä ainoastaan perusopetuksen tarpeisiin.

 

Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on määrittää koulukokonaisuuden laajuus ilman lukiotoimintoja, tarvittavat kaavamuutosratkaisut, aikataulu ja kustannukset.

 

Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2025. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026-2027.

 

Tuleva koulu mitoitetaan 500 perusopetuksen oppilaalle. Henkilökunnan määräksi arvioidaan 50 henkilöä.

 

Nykyisistä rakennuksista on tarkoitus säilyttää Askolan ja Mikkolan osuudet sekä vanha liikuntasali. Laajennusosaan sijoitetaan uusi liikuntasali, kielten ja reaaliaineiden opetustiloja sekä henkilökunnan tiloja.

 

Hankkeen kustannusarvio on 11,4 miljoonaa euroa.

 

Ratkaisun edut ja haitat:

 

Edut:

 • perusopetuksen ja lukion profiloituminen omiksi kouluikseen
 • ilman lukiota väljemmät mahdollisuudet luoda toiminnot perusopetuksen ehdoilla, mm. ulkoilualuetta jää enemmän

 

Haitat:

 • synergiaedut lukion ja perusopetuksen välillä jäävät toteutumatta (mm. liikuntasali, mahdollisuus toteuttaa suurempaa tapahtumakäyttöä palvelevat monitoimitilat, opetustilojen mahdollinen vuorottaiskäyttö)

 

 

 

 

 

Nurmijärven lukion hankesuunnitelma, keskitetty lukio Kirkonkylään, valmisteltu keväällä 2020

 

Hankesuunnitelmassa tarkasteltiin lukion sijoittumisen eri vaihtoehtoja. Kirkonkylän osalta tarkasteltiin tuolloin lukion sijoittumista omaan rakennukseen joko Toreeninmäkeen tai Liikuntapuistoon Krannilaan. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan arvion mukaan näistä vaihtoehdoista on parempi ratkaisu lukion sijoittaminen Krannilan Liikuntapuistoon, koska tällöin voidaan yhdistää Liikuntapuiston ulkoliikunta-alueiden ja lukiorakennuksen käyttöä niin lukion kuin muidenkin kuntalaisten käyttöön.

 

Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2023. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024-2025.

 

Tulevan oppilaitoksen mitoituksen pohjana käytetään vuoden 2025 opiskelijamääräarviota, 400 opiskelijaa, huomioiden oppivelvollisuuden laajentumisen mahdollisesti tuomat muutokset. Henkilökunnan määräksi arvioidaan 45 henkilöä kokonaisuudessaan.

 

Hankkeen kustannusarvio on 16,1 miljoonaa euroa.

 

Lukioratkaisun vaikutusten ennakkoarviointi

 

Osana lukion sijoittumispaikkaratkaisua on toteutettu vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). Vaihtoehtoina ovat peruskoulun ja lukion tilat samaan rakennukseen ja peruskoulu ja lukio erillisissä tiloissa.

 

Ennakkoarviointi on toteutettu tukemaan päätöksentekoa vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Vaikuttavuusnäkökulmat on valittu Kuntaliiton suosittelemia näkökulmia mukaillen: kuntalaisvaikutukset, talousvaikutukset, elinvoimavaikutukset, henkilöstövaikutukset sekä ympäristövaikutukset. Ennakkoarviontiin ovat osallistuneet oppilaat ja opiskelijat sekä henkilökunta.

 

Vaihtoehtojen vertailua vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella:

 

Lukio ja peruskoulu rakennetaan nykyiselle tontille:

 • taloudellisempi vaihtoehto
 • vahvistaa nykyistä Kirkonkylän keskustaa
 • yhteiset tilat tehokkaammassa käytössä
 • lukio rauhoittaa yläkoulua
 • opiskeluhuollon työntekijöiden parempi saavutettavuus

 

Lukio ja peruskoulu rakennetaan erillisille tonteille:

 • kalliimpi vaihtoehto
 • suurempi osa lukio-opiskelijoista erillisen rakennuksen kannalla
 • mahdollistaa kummankin koulumuodon identiteetin vahvistamisen ja opetuksen järjestämisen
 • lisää lukio-opiskelijoiden työrauhaa ja viihtyvyyttä
 • vahvistaa tulevaisuuden Kirkonkylän kehityssuuntaa
 • sisäliikuntatilojen määrä Kirkonkylässä kasvaa

 

Hankesuunnitelmat (3 kpl) ja ennakkovaikutusten arviointi ovat liitteenä.

 

 

 

 

 

Sivistyslautakunta 27.5.2021


Sivistyslautakunta käsitteli hankesuunnitelmia kokouksessaan 27.5.2021 § 48. Sivistysjohtajan esitys lautakunnalle oli seuraava.

 

 1. Sivistyslautakunta antaa tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle Nurmijärven lukion sijoittumispaikasta Kirkonkylässä seuraavan esityksen:

 

Sivistyslautakunta esittää Nurmijärven lukion sijoittamista omaan rakennukseen Liikuntapuistoon (Krannila). Seuraavat näkökulmat puoltavat lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen:

 

Kyselyjen perusteella sekä lukion opiskelijat että henkilökunta ovat lukion ja perusopetuksen erillisen rakennuksen kannalla.

 

Nuorisovaltuusto on nostanut kesällä 2020 lausunnossaan esille lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyen seuraavia asioita: Lukioikäisten nuorten näkökulmasta lukion erillisyys peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon. Omat tilat parantaisivat lisäksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa.

 

Perusopetuksen ja lukion sijoittaminen eri rakennuksiin mahdollistaa paremmin kummankin koulumuodon opetuksen järjestämisen.

 

Uusi lukiorakennus Liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistön monipuoliseen käyttöön. Sijainti lähellä ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset käyttää lukiorakennusta erilaisten tapahtumien järjestelyissä huolto- ja kokoontumistiloina. Tällä hetkellä Kirkonkylässä on hyvin niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleisötapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen mahdollisuudet Kirkonkylässä kasvavat huomattavasti, jos lukiorakennus sijoitetaan Liikuntapuistoon, missä olisi käytössä ulkoliikunta-alueiden lisäksi lukion liikuntasali. Myös pysäköintialueita on alueella kohtuullisesti.

 

Nurmijärven Yhteiskoulun tontti on ahdas. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat tällä tontilla samassa rakennuksessa, tontille jää liian vähän tilaa piha-alueisiin, kun pysäköinti vie valtaosan piha-alueesta.

 

Tämä ratkaisu antaa mahdollisuuden rakentaa lukion tilat elinkaarimallilla. Jos peruskoulu ja lukio rakennetaan nykyiselle tontille, ei todennäköisesti ole mahdollisuutta toteuttaa hanketta elinkaarimallilla.

 

Tulevaisuudessa Kirkonkylän kasvu keskittyy lähemmäksi Krannilan aluetta, kun Heinojan alue rakentuu.

 

Pitkällä aikavälillä lukion sijoittuminen Liikuntapuistoon tuo monia uusia mahdollisuuksia hyödyntää rakennusta muihinkin kuin lukiokoulutuksen käyttöön, jolloin tilojen käyttöaste kasvaa.

 

 1. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevat hankesuunnitelmat.

 

Asian käsittely sivistyslautakunnassa

 
Lautakunnan jäsen Riikka Raekannas teki muutosesityksen seuraavasti:

 

1. Sivistyslautakunta antaa tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle Nurmijärven lukion sijoittumispaikasta Kirkonkylässä seuraavan esityksen:

 

Sivistyslautakunta esittää Nurmijärven lukion sijoittamista Kirkonkylälle Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen NYK:in kampukselle, jossa yläkoulun peruskorjauksen yhteydessä huomioidaan tilat myös Nurmijärven kunnan lukiokoulutusta varten.

 

Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) mukaan todetaan, että lukion ja peruskoulun rakentaminen nykyiselle tontille on taloudellisempi vaihtoehto, vahvistaa nykyistä Kirkonkylän keskustaa ja mahdollistaa yhteiset tilat tehokkaampaan käyttöön. Lisäksi on todettu, että lukio rauhoittaa yläkoulua ja opiskeluhuollon työntekijöiden saavutettavuus on parempi.

 

Ratkaisu on Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman (KV 27.1.2021) palveluverkon kehittämistavoitteiden ja periaatteiden mukainen. Ratkaisu täyttää hyvin seuraavat periaatteet:

 • palveluverkon tiivistäminen, tilatehokkuuden parantaminen, toimintakustannusten alentaminen ja investointien rajoittaminen
 • varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille
 • uusien ja peruskorjattavien kohteiden monikäyttöisyysvaatimus: tilojen tulee palvella monipuolisesti erilaisia toimintoja

 

Lukio on osa kokonaisuutta ja toimintojen sijoittaminen NYKin yhteyteen noudattaa palveluverkkosuunnitelman mukaisia päätöksiä, erillinen uudisrakennus eri sijainnilla sen sijaan on voimassa olevan palveluverkkoratkaisun vastainen.

 

Tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus oppilaiden määrän muuttuessa:

.           samalle kampusalueelle sijoitettavat opetustilat muuntuvat tulevaisuuden tarpeisiin

.           Nurmijärven kunnan oppilasennusteiden mukaan lasten määrä vähenee. Ennusteet puoltavat lukiotoiminnan sijoittamista NYKin yhteyteen, jolloin sekä perus- että lukio-opetus saavat oppilasmäärän mahdollisiin muutoksiin nähden joustavat tilat

.           synergiaedut lukion ja perusopetuksen välillä ovat kiistattomat, mm. mm. liikuntasali, mahdollisuus toteuttaa suurempaa tapahtumakäyttöä palvelevat monitoimitilat, opetustilojen mahdollinen vuorottaiskäyttö

.           myös muiden kuin varsinaisten opetustilojen suhteen synergiat ovat kiistattomat: keittiö, ruokailu, henkilöstön sosiaalitilat, jne. suhteen. NYKin nykyiset tilat mm. keittiön ja ruokailun mahdollisten laajennusten jälkeen parantavat tilojen käyttöä monitoimitilana

.           palveluverkkosuunnitelman mukaan uusien ja peruskorjattavien kohteiden tulee olla monikäyttöisiä ja tilojen tulee palvella monipuolisesti erilaisia toimintoja

 

Yhteisöllisyys ja yhteistyö

Lukiolain (§2) mukaan lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

 

Kunnan edellytykset lukiolaisten kasvun tukemiseen ovat parhaimmat kampusalueella, jolloin lukiolaiset lukiossa opiskellessaan saavat kohdata eri-ikäisiä ihmisiä samoissakin tiloissa, kuten työelämässäkin kohdataan. Lasten- ja nuorten hyvän elämän eväät tulee mahdollistaa tarjoamalla heille myös mahdollisuuksia oppia tekemään yhteistyötä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa valmistaen heitä aikuisuuteen ja tulevaisuuden työelämään. Tästä syystä yläkoulu ja kunnallinen lukio sopivat erinomaisesti saman katon alle.

 

Vaikutusten arvioinnin (EVA) mukaan todetaan myös, että lukio rauhoittaa yläkoulua ja näin ollen lukiolaiset voivat omalla esimerkillään auttaa myös nuorempiaan kasvamaan kohti toista astetta.

 

Nurmijärven kunnalla on lukiokoulutuksen järjestämislupa. Lukiolain (§8) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Lukio-opetuksen sijoittuminen samalle kampusalueelle perusopetuksen kanssa antaa parhaat mahdollisuudet yhteistyöhön sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kesken.

 

Investoinnin koko voidaan kampusratkaisussa sovittaa Nurmijärven kunnan talouden haasteisiin parhaiten. Lukion rakentaminen kokonaan erilliselle tontille erillisenä kiinteistönä on toteutetun ennakkovaikutusten arvioinnin mukaan todettu kalliimmaksi vaihtoehdoksi. Kallista vaihtoehtoa ei voi perustella lukion nykyisten opiskelijoiden ja henkilökunnan toiveilla päästä erilliseen rakennukseen sekä nykyisten lukioikäisten nuorten näkökulmaa lukion erillisyydestä peruskoulusta lukion vetovoimatekijänä. Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion toiminta samassa kiinteistössä on hankkeen kustannusarvion mukaan 21,9 miljoonaa euroa. Tällä ratkaisulla säästyy kokonaishankkeesta kustannusarvioiden mukaan 5,6 miljoonaa euroa.

 

Nurmijärven kunnan lainakanta nousee jatkuvasti ja investoinnit tulee toteuttaa etsien edullisimmat, kestävimmät ratkaisut, jollainen lukion ja perusopetuksen sijoittaminen NYKin tiloihin on. Nurmijärven Yhteiskoulu vaatii joka tapauksessa peruskorjauksen, jota suunniteltaessa tulee suunnitella tilat myös kunnallisen lukiokoulutuksen tarpeisiin.

 

NYKin piha-alueen pysäköintipaikkojen riittävyys ja muiden toimintojen ahtaus kyetään hyvällä suunnittelulla ratkaisemaan tehokkaasti. Voimassa olevan asemakaavan suurin sallima kerrosluku NYKin tontilla on 3. Hankesuunnitelmassa tulee jatkossa lähteä siitä, että rakentaa voi myös ylöspäin, etenkin purettavien tilojen osalta. Nykyinen asemakaava mahdollistaa lisärakentamisen. Näin myös tilaa vapautuu pihalta virkistys- ja paikoituskäyttöön.

 

Pitkällä aikavälillä lukion sijoittuminen NYKin yhteyteen vahvistaa kampusajattelua ja kehittää Kirkonkylän keskusta-alueen yhdyskuntarakennetta. Kävelykeskusta säilyy myös vireänä.

 

Ratkaisu tuo lisäksi monia uusia mahdollisuuksia kehittää Krannilan aluetta kaikkien kuntalaisten liikuntapaikkana sekä erilaisten ulkoliikuntatapahtumien toteutuspaikkana, kun opetukseen ja kouluvuoden lukujärjestykseen sidotut tilat sijaitsevat toisaalla.

 

2. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevat hankesuunnitelmat.

 

 

Jäsenet Mikko Kiurunen, Riina Mattila, Seija Martelius ja Mika Valli kannattivat Raekannaksen muutosesitystä. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys ja EI = Raekannaksen muutosesitys.

 

Äänestystulos:

JAA 3 (Heinonen, Keturi, Linna)

EI 6 (Martelius, Mattila, Kiurunen, Raekannas, Valli, Kalliokoski)

 

Sivistyslautakunta päätti (äänestys: 3 JAA, 6 EI) hyväksyä Raekannaksen muutosesityksen.

 

 

 

Tekninen lautakunta 1.6.2021

 

Uusi lukiorakennus Krannilan liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistön monipuoliseen käyttöön. Sijainti lähellä ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset käyttää lukiorakennusta erilaisten tapahtumien järjestelyissä huolto- ja kokoontumistiloina. Tällä hetkellä kirkonkylässä on hyvin niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleisötapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen mahdollisuudet kirkonkylässä kasvavat huomattavasti, jos lukiorakennus sijoitetaan liikuntapuistoon, missä olisi käytössä ulkoliikunta-alueiden lisäksi lukion liikuntasali. Myös pysäköintialueita on alueella kohtuullisesti.

 

Nurmijärven yhteiskoulun tontti on ahdas ja henkilökunnan ja oppilaiden pysäköinti vie valtaosan piha-alueesta. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat tällä tontilla samassa rakennuksessa, pysäköinnin järjestäminen johtaisi vapaan ulkoilupihan supistumiseen ja rajoittaisi merkittävästi pihan kehittämismahdollisuuksia. Ainoa ratkaisu olisi pysäköintirakennuksen lisääminen projektiin, joka johtaisi huomattavaan investointimäärärahan kasvuun hankkeessa.

 

Lukion sijoittaminen NYK:n yhteyteen on laajennusprojekti, jossa uudisrakentaminen liitetään nykyisiin rakennuksiin. Tekniikka ja toiminnot yhdistyvät, jolloin kiinteistöjä on vaikea erottaa toisistaan sopimusteknisesti siten, että voitaisiin käyttää vaihtoehtoisia hanke- tai rahoitusmuotoja. Lukion sijoittaminen uudisrakennukseen Krannilan liikuntapuistoon antaa mahdollisuuden rakentaa lukion tilat elinkaarimallilla.

 

Haittapuolena lukion toteuttamisella erilleen Nurmijärven yhteiskoulusta on, että liikuntasali ei voi olla yhteinen. Nykyinen Nurmijärven yhteiskoulun liikuntasali on liian pieni myös yläkoulun tarpeisiin. Mikäli lukio rakennetaan erillisenä Krannilaan, tällöin kirkonkylään toteutuu kaksi erillistä liikuntasalia.

 

Lukion sijoittaminen Krannilaan edellyttää asemakaavamuutosta, joka tulee huomioida hankeaikataulussa.

 

Lukion hankesuunnittelun yhteydessä tutkittiin myös vaihtoehto sijoittaa lukio Toreeninmäkeen. Vaihtoehdon haittapuolena on viereen tuleva iso kaupan keskittymä. Molemmat aiheuttavat suuria liikennemääriä ja vierekkäisinä voisivat ruuhkauttaa alueen liikennettä. Alueelle kohdistuu lisäksi vielä terveyskeskuksen liikennevirta.
 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukio sijoitetaan Krannilan liikuntapuistoon. Nurmijärven yhteiskoulun suunnittelua jatketaan siten, että sinne sijoitetaan yläkoulun tilat.

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Nurmijärven yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Hankkeen valmistelussa tutkitaan mahdollisuus ja kannattavuus hyödyntää vaihtoehtoisia hankemuotoja perinteisen kunnan oman taserahoituksen sijaan.

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

 

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Jaakola-Siimes esitti Laineen, Tapiolinnan ja Vuorisalon kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukio sijoitetaan Nurmijärven yhteiskoulun (NYK) kanssa samaan kampukseen niin, että peruskorjauksen yhteydessä huomioidaan tilat myös Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen järjestämiseen.

 

Perustelut:

 

Lukion sijoittaminen NYK:n kanssa samaan kampukseen on Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman (KV 27.1.2021) palveluverkon kehittämistavoitteiden ja periaatteiden mukainen:

-          palveluverkon tiivistäminen, tilatehokkuuden parantaminen, toimintakustannusten alentaminen ja investointien rajoittaminen

-          varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille

-          uusien ja peruskorjattavien kohteiden monikäyttöisyysvaatimus: tilojen tulee palvella monipuolisesti erilaisia toimintoja

 

Ratkaisu tukee vahvasti tilojen monikäyttöisyyttä ja joustavuutta, jolloin palveluverkko vastaa paremmin muuttuviin oppilasmääriin yläkoulun ja lukion oppilasmäärissä.

 

Hankesuunnitelmassa todetaan opiskelijaennusteen olevan laskeva lukio-opiskelijoiden osalta. Mitoitusperusteena käytetään oletusta saada enemmän lukio-opiskelijoista valitsemaan oman kunnan lukio, sekä huomioidaan oppivelvollisuuden laajentumisen mahdollisesti tuomat muutokset.  Yläkouluikäisten määrä Nurmijärven kirkonkylän alueella ennustetaan kasvavan hieman vuoteen 2024 asti, jonka jälkeen yläkouluikäisten määrä kääntyy laskuun.

 

Oppilasmäärien vaihdellessa tulevaisuudessa, ja ennusteen mukaan vähentyessä 2024 jälkeen, tuo yhteen kampukseen sijoitettava yläkoulu ja lukio ensiarvoisen tärkeää joustavuutta kirkonkylän palveluverkkoon. Kampusratkaisu mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön muuttuvissa oppilasmäärissä.

 

Lisäksi tilatehokkuutta saadaan yhteistiloista mm. keittiö ja ruokailutilat, liikuntasali sekä suurempi kampusrakennus mahdollistaa yhteistilojen hyödyntämisen myös tapahtumatilana hyvin suunniteltuna.

 

Hankkeen investointi ja käyttökustannuslaskelmat puoltavat lukion rakentamista vahvasti NYK:n kanssa samaan kampukseen:

-          Hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan investointikustannukset ovat 5,6 M€ eli noin 20% pienemmät (21,9 M€ vs. 27,5 M€).

-          Ruoka- ja siivouspalveluiden kustannukset ovat 100 000 €/vuosi eli noin 11 % halvemmat

-          Sisäiset vuokrat eli mm. kiinteistön hoito- ja kunnossapito (hallinto, kunnossapito, lämmitys, yleishoito, ulkoalueet, koneiden ja laitteiden hoito) ja käyttökulut (sähkö, vesi ja jätevesi) ovat 0,5 M€/vuosi alhaisemmat tilojen käyttäjälle eli sivistystoimelle.

-          Ratkaisu ei vaadi kaavamuutoksia, joten suunnittelu ja toteutus voidaan aloittaa nopeammalla aikataululla. Samalla säästetään myös kaavoituksen resursseja tärkeämpien kohteiden kaavoitukseen.

-          NYK:n kanssa samaan kampukseen rakennettava lukio on myös sivistyslautakunnan antaman lausunnon mukainen. (sivistyslautakunta 27.5.2021)

 

Jatkosuunnittelussa tekninen lautakunta korostaa, että tulee tutkia tontin ahtauteen liittyen 3-kerroksista rakennusta, jonka rakentamisen kaava mahdollistaa tällä hetkellä. Pysäköintirakennus tulee olla viimesijainen ratkaisuvaihtoehto. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota, että yläkoulun ja lukion tilat ovat käytettävissä ristiin oppilasmäärien vaihdellessa.

 

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Nurmijärven yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä olevilla kirjauksilla.

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys puheenjohtaja määräsi seuraavan äänestyksen:

jaa = esittelijän pohjaesitys

ei = Jaakola-Siimeksen muutosesitys

Äänestyksen tulos:

jaa 6 ääntä: Aittakallio, Lounela, Luostarinen, Sandberg, Taipale, Tarikka

ei 5 ääntä: Jaakola-Siimes, Laine, Pukarinen, Vuorisalo, Tapiolinna

 

Päätös

Tekninen lautakunta oli äänin 6-5 hyväksynyt esittelijän pohjaesityksen.

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukio sijoitetaan Krannilan liikuntapuistoon. Nurmijärven yhteiskoulun suunnittelua jatketaan siten, että sinne sijoitetaan yläkoulun tilat.

 

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Nurmijärven yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Hankkeen valmistelussa tutkitaan mahdollisuus ja kannattavuus hyödyntää vaihtoehtoisia hankemuotoja perinteisen kunnan oman taserahoituksen sijaan.             

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 160     

843/10.03.02.00/2021  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston 16.12.2020 tekemän päätöksen mukaisesti lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä ja lukio sijoitetaan kampukselle Nurmijärven yhteiskoulun (NYK) yhteyteen.

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelman (peruskoulu ja lukio samassa kiinteistössä) ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Valtuusto on päätöksessään painottanut sitä, että rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin mukaan lukon ja peruskoulun rakentaminen nykyiselle tontille on taloudellisempi vaihtoehto, vahvistaa nykyistä Kirkonkylän keskustaa ja mahdollistaa yhteiset tilat tehokkaampaan käyttöön. Lisäksi on todettu, että lukio rauhoittaa yläkoulua ja opiskeluhuollon työntekijöiden saavutettavuus on parempi.

Ratkaisu tukee vahvasti tilojen monikäyttöisyyttä ja joustavuutta, mikä mahdollistaa sen, että palveluverkosta tulee muuntojoustavampi lukion ja yläkoulun oppilasmäärien osalta. Ratkaisuun sisältyvät yhteistilat tuovat myös tehokkuutta tilojen käyttöön.

Ratkaisu on myös taloudellisesti huomattavasti edullisempi. Investointikustannukset ovat 5,6M€, eli noin 20 % pienemmät ja ruoka- ja siivouspalveluiden kustannukset ovat 100 000 €/vuosi eli noin 11 % edullisemmat. Säästöjä syntyy myös sisäisissä vuokrissa n. 0,5M€.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300,

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

 

Käsittely

Juha Peltonen teki seuraavan muutosesityksen:

 

"Kunnanhallitus esittää valtuustolle Nurmijärven lukion sijoittamista omaan rakennukseen Liikuntapuistoon (Krannila). Seuraavat näkökulmat puoltavat lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen:

 

Kyselyjen perusteella sekä lukion opiskelijat että henkilökunta ovat lukion ja perusopetuksen erillisen rakennuksen kannalla.

 

Nuorisovaltuusto on nostanut kesällä 2020 lausunnossaan esille lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyen seuraavia asioita: Lukioikäisten nuorten näkökulmasta lukion erillisyys peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon. Omat tilat parantaisivat lisäksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa.

 

Perusopetuksen ja lukion sijoittaminen eri rakennuksiin mahdollistaa paremmin kummankin koulumuodon opetuksen järjestämisen.

 

Uusi lukiorakennus Liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistön monipuoliseen käyttöön. Sijainti lähellä ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset käyttää lukiorakennusta erilaisten tapahtumien järjestelyissä huolto- ja kokoontumistiloina. Tällä hetkellä Kirkonkylässä on hyvin niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleisötapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen mahdollisuudet Kirkonkylässä kasvavat huomattavasti, jos lukiorakennus sijoitetaan Liikuntapuistoon, missä olisi käytössä ulkoliikunta-alueiden lisäksi lukion liikuntasali. Myös pysäköintialueita on alueella kohtuullisesti.

 

Nurmijärven Yhteiskoulun tontti on ahdas. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat tällä tontilla samassa rakennuksessa, tontille jää liian vähän tilaa piha-alueisiin, kun pysäköinti vie valtaosan piha-alueesta.

 

Tämä ratkaisu antaa mahdollisuuden rakentaa lukion tilat elinkaarimallilla. Jos peruskoulu ja lukio rakennetaan nykyiselle tontille, ei todennäköisesti ole mahdollisuutta toteuttaa hanketta elinkaarimallilla.

 

Tulevaisuudessa Kirkonkylän kasvu keskittyy lähemmäksi Krannilan aluetta, kun Heinojan alue rakentuu.

 

Pitkällä aikavälillä lukion sijoittuminen Liikuntapuistoon tuo monia uusia mahdollisuuksia hyödyntää rakennusta muihinkin kuin lukiokoulutuksen käyttöön, jolloin tilojen käyttöaste kasvaa."

 

Juha Peltosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän pohjaesityksen.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.