Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Valtuustoaloite riista-aidan rakentamisesta Klaukkalan kehätielle

 

Valtuusto 16.12.2020 § 102   

 

Petri Vaulamo (kok.) ja 23 allekirjoittajaa jättivät valtuustoaloitteen, että kunta tutkisi ja suunnittelisi yhdessä ELY-keskuksen kanssa riista-aidan rakentamista Klaukkalan kehätielle.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 27   

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjata valtuustoaloitteen ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

Tekninen lautakunta 08.04.2021 § 30   

 

 

 

Petri Vaulamo (kok.) ja 23 allekirjoittajaa ovat tehneet 16.12.2020 § 102 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kunta tutkisi ja suunnittelisi yhdessä ELY-keskuksen kanssa riista-aitojen rakentamista Klaukkalan kehätielle.

 

Myös teknisen lautakunnan kokouksessa 17.12.2020 kehitys- ja keskusteluasioissa keskusteltiin Klaukkalan kehätiellä tapahtuneista useista peurakolareista ja niihin liittyvistä maantien parantamistoimenpiteistä. Lautakunta ilmaisi huolestumisensa useista tapahtuneista peuraonnettomuuksista ja kehotti viranhaltijoita olemaan yhteydessä ELY-keskukseen ja nopeuttamaan riista-aitojen rakentamista. Lautakunta totesi, että mikäli riista-aitojen rakentaminen ei olisi mahdollista, tulisi etsiä muita ratkaisuja, kuten lippusiimaa tai vastaavaa eläinten ohjaamiseksi turvallisille alituspaikoille.

 

Klaukkalan kehätie on valtion maantie. Maanteiden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Suomessa Väylävirasto ja ELY-keskus. Uudenmaan ELY-keskuksesta on asiaan liittyen todettu, että heidän tavoitteenaan on toteuttaa riista-aitoja Uudenmaan alueella ensisijaisesti kaikkein vilkkaimmin liikennöidyille teille, joissa tapahtuu paljon hirvieläinonnettomuuksia. Uudenmaan ELY-keskuksen suurimpana huolenaiheena ovat ilman riista-aitaa olevat moottoritiejaksot, joissa riskinä ovat vakavat henkilövahingot törmäyksessä hirvieläimeen. Tällaisia teitä ovat mm. valtatiet 1, 3, 4 ja 7.

 

Klaukkalan kehätien tiesuunnitelmaa laadittaessa ELY-keskus päätti, että Klaukkalan kehätielle ei suunnitella eikä toteuteta riista-aitoja. ELY-keskuksesta on kerrottu, että Klaukkalan kehätien riista-aitojen toteuttaminen ei ole tällä hetkellä ELY-keskuksen hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseen asetettujen toimenpidelinjausten mukaista. Riista-aidat yksiajorataisilla teillä eivät ole osoittautuneet erityisen kustannustehokkaiksi. Hirvet ja kauriit kulkevat joka tapauksessa aidan lukuisista aukoista, raoista ja päistä tien yli. Uudenmaan ELY-keskuksesta on todettu, että Klaukkalan kehätien riista-aitojen tarvetta arvioidaan myöhemmin muiden riista-aitahankkeiden sekä muiden liikenneturvallisuushankkeiden rinnalla.

 

Niin sanottuja hirvinauhoja on asennettu muutamalle päätiejaksolle Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Hirvinauhojen asentamisesta ja ylläpidosta on vastannut paikallinen metsästysseura. ELY-keskuksen kunnossapidon alueurakan toimesta hirvinauhoja ei ole asennettu eikä niitä tulla ELY-keskuksen mukaan tässä vaiheessa asentamaan myöskään Klaukkalan kehätielle. Hirvinauhojen turvallisuusvaikutuksista ei ole juurikaan luotettavaa näyttöä, mutta ELY-keskus on antanut hirvinauhojen asentamiseen luvan, jos paikallinen metsästysseura on hirvinauhoja halunnut asentaa. ELY-keskuksen mukaan riista-aitojen lisäksi ei ole tiedossa sellaisia muita toimenpiteitä, jotka ohjaisivat hirviä ja kauriita turvallisempiin maantien ylityskohtiin.

 

Väyläviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta Klaukkalan kehätielle asennettiin liikenteelle oton jälkeen, joulukuun puolivälissä kauriista varoittavat liikennemerkit. Muita peuraonnettomuuksia ehkäiseviä toimenpiteitä ei Väylävirastolla tai Uudenmaan ELY-keskuksella ole tässä vaiheessa Klaukkalan kehätielle suunnitteilla. ELY-keskus suhtautuu liikenneturvallisuussyistä erittäin myönteisesti hirvieläinten metsästykseen ja nykytilanteessa etenkin peura- ja kauriskannan harventamiseen maanteiden vaikutusalueella.

 

Nurmijärven kunnalla olisi periaatteessa mahdollisuus toteuttaa kustannuksellaan riista-aidat Klaukkalan kehätielle. Toteuttamista varten kunnan pitäisi hakea ja saada Uudenmaan ELY-keskukselta suunnittelu- ja toteutuslupa riista-aitojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Alustavan arvion mukaan kunnan tulisi laatia mm. hallinnollinen tiesuunnitelma, koska voimassa olevassa tiesuunnitelmassa ei ole varauduttu tiealueella käytettävissä olevan tilan puolesta riista-aitojen toteuttamiseen. Kunnan tulisi ottaa haltuun uusia maa-alueita yksityisiltä maanomistajilta, varata rahaa riista-aitojen toteuttamiseen sekä varautua kunnossapitämään riista-aitoja kustannuksellaan.

 

Peuraonnettomuuksia tapahtui heti Klaukkalan kehätien liikenteelle oton jälkeen noin 12 kpl. Tie otettiin liikenteelle ajankohtana, jolloin peuraeläimet aktiivisesti liikkuvat. Viime aikoina ei uusista onnettomuuksista ole uutisoitu eikä niitä ole tullut myöskään Nurmijärven riistanhoitoyhdistyksen tietoon. Toki tähän on vaikuttanut mm. runsasluminen talvi ja peurojen ruokinta, joka on ilmeisesti vaikuttanut siihen, että peurat liikkuvat vähemmän.

 

Klaukkalan kehätien peuraonnettomuuksien osalta on hyvä jäädä seuraamaan tilannetta ja tehdä uusi arvio riista-aitojen toteuttamisen tarpeesta, jos onnettomuuksia edelleen esiintyy merkittävissä määrin. ELY-keskuksen puolesta voitaisiin myöntää työlupa hirvinauhojen asentamiseen, jos asentajat sitoutuisivat ylläpitämään hirvinauhoja. Periaatteessa kunta voisi osallistua hirvinauhojen hankintakustannuksiin sekä avustaa työluvan hakemisessa Uudenmaan ELY-keskuksesta, jos paikalliset metsästysseurat haluaisivat hirvinauhoja maantiealueen rajalle asentaa ja jos he myös sitoutuisivat ylläpitämään hirvinauhoja.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

 

Esitys 

Tekninen lautakunta toteaa, että kunta ei lähde tässä vaiheessa yksin, ilman Väyläviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen osallistumista, toteuttamaan Klaukkalan kehätielle riista-aitoja. Valtuustoaloite lähetetään Väylävirastoon ja Uudenmaan ELY-keskukseen tiedoksi. Lisäksi lautakunta toteaa, että kunnasta otetaan yhteyttä paikallisiin metsästysseuroihin hirvinauhojen asentamiseen liittyen.

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Petri Vaulamon ym. valtuustoaloitteeseen. Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 122     

1852/00.02.00.02/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa