Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

2-245 Kirkonkylä, korttelin 2030 tontti 2 (Pratikankuja 11) asemakaavan muutos

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 06.04.2021 § 26   

 

 

 

Asemakaavan muutos koskee Pratikankujan länsipuolella olevan korttelin 2030 tonttia 2, jolla sijaitsee vanha purettava kaksikerroksinen asuinliikerakennus. Alue on pääosin kunnan omistuksessa ja asemakaavan muutos käynnistetään kunnan aloitteesta osana NUUKA-toimenpidesuunnitelmaa. Asemakaavoitus tutkii kunnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja maa-alueiden käyttötarkoituksen muutosta ja alueen myymistä asuinrakentamisen tarpeisiin. Asemakaavan muutos perustuu päätöksiin kunnan omistamien kiinteistöjen myymisestä sekä kuntalaisten sekä rakentajien palautteeseen Kirkonkylän tonttitarjonnasta.

 

Alueelle on tarkoitus osoittaa asumista olemassa olevien palvelujen, yhdyskuntateknisen verkoston ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärelle. Alueen rakentaminen lisää keskusta-alueen asukaspohjaa ja tukee jo olemassa olevien palvelujen kannattavuutta ja kehittymistä. Alueen osoittaminen keskustaluonteiseen asuinrakentamiseen on ajankohtaista huomioiden kunnan taloustilanne ja keskustatonttien kysyntä.

 

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1990, KIRKONKYLÄ Kivenpuiston koulu ja Aleksis Kivenpuiston korttelit, alue on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, AL.

Uudenmaan voimassa olevissa vaihemaakuntakaavoissa alue on tiivistettävää aluetta ja taajamatoimintojen aluetta. Uusimaakaava 2050, Helsingin seudun maakuntakaava, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.08.2020. Siinä alue on osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi ja keskustatoimintojen alueeksi.

 

Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksessa (nähtävillä 2019), alue on kerrostalovaltaista asuinaluetta, AK-3.

 

Alueelle on laadittu luonnosvaiheessa useita vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan todeta, että tontti on pienestä koostaan ja erikoisesta muodostaan huolimatta osoitettavissa keskustaluonteiseen asuinrakentamiseen varsin tavanomaisella tavalla. Alueelle voi sijoittaa esimerkiksi asuinkerrostalorakentamista tai townhouse-tyyppistä toteutusta.

 

Alue on asemakaavan muutosluonnoksessa osoitettu pääosin asuinrakennusten korttelialueeksi A-X, jolle voi sijoittaa keskustaluonteista asuinrakentamista. Korttelialueen rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku vaihtelevat valittavan toteutustavan mukaan. Rakennusoikeus vaihtelee noin 600 k-m2:stä noin 1180 k-m2:iin ja suurin sallittu kerrosluku välillä II - IV (kahdesta neljään). Lisäksi Pratikankujan katualuetta levennetään arviolta n. kaksi metriä länteen, korttelialueelle päin, jotta tulevat kadun rakennustoimenpiteet voidaan aikanaan toteuttaa erillisten katusuunnitelmien mukaan. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan olemassa olevat maanalaiset johdot merkinnällä "maanalaiselle johdolle varattu alueen osa". Kaavan sisältö tarkentuu ehdotusvaiheeseen mennessä saadun palautteen ja mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa laadittavan toteutussuunnittelun pohjalta.

 

Koska alue liittyy jo olemassa olevaan yhdyskuntatekniseen huoltoon ja katuverkostoon, edellyttää rakentaminen melko kohtuullisia kustannuksia kunnallistekniikan ja kadunrakentamisen rakentamisen osalta. Olemassa olevaa Pratikankujan katualuetta on joka tapauksessa tarkoitus kehittää erillisen rakentamisohjelman aikataulun ja myöhemmin laadittavien katusuunnitelmien mukaisesti.

 

Asemakaavan muutos on se vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta ilmoittaa asemakaavan vireille tulleeksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen sekä asettaa sen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi, katri.peltoniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 111     

467/10.02.03/2021  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 § mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi, katri.peltoniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa