Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  13  KH 23.2.2015 § 58
  14  KH 29.3.2016 § 78
  15  KH 7.11.2016 § 287

 

 

Lausunto Kreate Oy:n ympäristölupahakemuksesta tilalle 543-412-2-322 Raalan kylän Huhmarin alueelle

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 6     

1690/11.01.00/2020  

 

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt Nurmijärven kunnan lausuntoa Kreate Oy:n täydennetystä ympäristölupahakemuksesta 4.1.2021 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 29.1.2021 saakka.

 

Kreate Oy:n ympäristölupahakemuksessa esitetyn kallion louhinnan ja murskauksen kokonaismäärä on noin 250 000 m3ktr. Murskauksen vuosituotanto on hakemuksen mukaan keskimäärin 70 000 tonnia. Hakemuksessa esitetyn suunnittelualueen pinta-ala on noin 14,8 hehtaaria, josta ottamisaluetta (alue, jonka sisälle kaikki ottotoimintaan liittyvät toiminnot sijoittuvat) on noin 8,7 hehtaaria ja varsinaista kaivualuetta 4,3 hehtaaria. Ympäristölupahakemuksessa esitetty maankaatopaikka on täyttötilavuudeltaan noin 539 000 m3. Vuotuinen ylijäämämaan vastaanottomäärä on hakemuksen mukaan noin 49 000 tonnia. Maan-kaatopaikan pinta-ala on noin 6,6 hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Ympäristölupahakemuksessa esitetystä toiminnasta aiheutuu melu-, pöly-, tärinä- ja pintavesivaikutuksia lähiympäristöön. Toiminnalle haetaan aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Ympäristöluvan aiemmat vaiheet

 

Kreate Oy on laittanut 2.6.2014 vireille Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen maankaatopaikkatoiminnalle sekä kallion louhimiselle ja murskaamiselle Nurmijärven Huhmarin alueen kiinteistölle 543-412-2-322. Lupahakemus on sisältänyt ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 11.10.2016 § 137 myöntänyt Kreate Oy:lle maankaatopaikan sekä louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan kiinteistölle 543-412-2-322. Päätöksessä on annettu toimintaa koskevia lupamääräyksiä. Lautakunta on hylännyt toimintaa koskevan aloituslupahakemuksen.

 

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 19.3.2019 (19/0082/1) kumonnut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi lupahakemuksen täydentämisen jälkeen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

 

Kreate oy on toimittanut 26.8.2020 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä edellytetyt ympäristölupahakemustietojen täydennykset. Kreate oy:n ympäristölupahakemuksen käsittely Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa jatkuu.

 

 

Maa-aineslupa

 

Kiinteistöllä 543-412-2-322 on Keski-Uudenmaanympäristölautakunnan 11.10.2016 § 136 myöntämä maa-aineslain mukainen lupa kalliokiviaineksen ottamiseksi. Maa-aineslupapäätös on lainvoimainen.

 

 

Ympäristöluvan täydennykset

 

Kreate Oy on täydentänyt ympäristölupahakemustaan meluselvityksellä ja pintavesien tarkkailusuunnitelmalla. Lisäksi Muraus asetuksen vähimmäisetäisyyksien (300 m) uuden tarkastelun perusteella louhittava pinta-ala ja ottomäärä ovat pienentyneet. Ottotoiminnan jälkeen alue palautuu maa- ja metsätalouskäyttöön joko metsittämällä alue virkistyskäyttöön tai maatalouskäyttöön soveltuvaksi virkistyslaitumeksi tms.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Kreate Oy:n ympäristölupahakemuksesta:

Ko. alue kuuluu ekologisen verkoston ydinalueisiin. Nurmijärven ekologisia yhteyksiä koskevassa selvityksessä metsäluonnon ydinalueiksi on luokiteltu alue, joista lähimpään metsänreunaan tai tiehen on matkaa vähintään 200 m

Vantaanjokea ja sen sivupuroja on viime vuosikymmenten kuluessa kunnostettu, jotta meritaimenen elinolosuhteet ja lisääntymismahdollisuudet saataisiin parannettua. Meritaimen on edelleen erittäin uhanlainen. Hankkeen vaikutuksesta Vantaanjokeen kulkeutuu kiintoainesta, joka aikaa myöten aiheuttaa kutusoraikoiden liettymistä. Kunnostusta on tehnyt merkittävässä määrin Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry.  Hakemuksessa ei ole esitetty, miten turvataan meritaimenen elinolosuhteet ja lisääntymismahdollisuudet Vantaanjoessa hankkeen toteutuessa.

Hulevesisuunnitelmassa mitoitus on tehty kerran kolmessa vuodessa toistuvan sateen perusteella. Viime vuosina yleistyneiden sään ääri-ilmiöiden perusteella mitoitussade on pitäisi olla harvemmin toistuva kuin kerran kolmessa vuodessa. Hulevesien viivytysaltaiden/selkeytysaltaiden liian pieni mitoitus johtaa kiintoaineksen kulkeutumiseen Vantaanjokeen. Lisäksi alueelta johdettavan ojareitin varrella on rumpu, jonka kapasiteetti ylittyy suurilla virtauksilla. Tämä aiheuttaa veden kulkeutumista ojaa ympäröiville alueille.

Pintavesien tarkkailusuunnitelman mukainen kerran vuodessa otettava pintavesinäyte ei ole riittävä turvaamaan kiintoaineksen määrän tarkkailua ja Vantaanjokeen päätyvän kiintoaineksen määrää meritaimenen lisääntymissoraikkojen kunnon näkökulmasta.

Meluselvityksen täydennys on puutteellinen. Selvityksen kartoista puuttuu melualueiden värien selitykset ja mitä melutilannetta kartta kuvaa. Edelleen meluselvityksestä puuttuu tilanne hankkeen meluvaikutuksista ilman meluntorjuntaa eri ottamisen vaiheissa. Meluselvityksessä ei myöskään ilmene eri melua tuottavien toimintojen sijainti laskentatilanteessa. Varastokasojen käyttö melun torjuntaan on epämääräinen ja liikkuvainen sekä valvonnan kannalta mahdoton elementti.

Liikenneturvallisuuteen kuljetusreitin alkupäässä ennen Rantakulman tietä ei ole hakemuksessa kiinnitetty mitään huomiota. Kuitenkin raskas liikenne jyrää aivan asuinrakennuksen piha-alueen reunaa pitkin ja alle 10 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta. Lisäksi asuinkiinteistön liikenne ohjautuu samaa tietä pitkin raskaan liikenteen kanssa. Tien kulkiessa aivan asuinrakennuksen vierestä raskas liikenne aiheuttaa myös pölyhaittoja ja tärinää. Noin 30 raskasta ajoneuvoa päivittäin erittäin häiritsevää, mikä tarkoittaa noin 2 ajoneuvoa / tunti klo 6-22 välillä.

Nurmijärven kunta toistaa lisäksi aiemmin lausumansa Kreate Oy:n ympäristölupahakemuksesta sekä valitus ympäristölupapäätöksestä (kh 23.2.2015 §58, kh 29.3.2016 §78, kh 7.11.2016 § 287).

Lisäksi Nurmijärven kunta tuo esiin, että samanaikaisesti suunnitellaan kiviaineksen ottamista Linnamäen ja Lumikallion alueilla Raalassa. Hanketta koskeva YVA-selostus on ollut lausunnoilla ja nähtävänä. Em. hankkeen valumavedet johdetaan myös Vantaanjokeen. Yhteisvaikutukset tulee esittää.

Yhteenvetona Nurmijärven kunta toteaa, että lupaa hankkeelle ei tule myöntää luvan myöntämisedellytysten puuttuessa. Mikäli lupa hankkeelle kuitenkin myönnetään, hankkeelle ei pidä myöntää aloituslupaa, koska alue ei ole palautettavissa ennalleen mahdollisen muutoksenhaun kumotessa lupapäätöksen. Kyse on myös muutoksenhaun uskottavuudesta.

Mikäli hankkeen asiakirjoja täydennetään, Nurmijärven kunta varaa mahdollisuuden lausua niistä.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa