Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

3-344 Klaukkalan Ropakkotien pysäköintialueiden asemakaavan muutos

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 17.03.2020 § 21 

 

 

Nurmijärven kunta käynnistää asemakaavan muutoksen Klaukkalassa korttelien 3034, 3073 ja 3045 välisellä puistoalueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,6 ha.

 

Asemakaavan muutoksen vireille tuloa käsiteltiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksessa 21.1.2020. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että pysäköintiratkaisua tarkastellaan laajemmalta alueelta. Asia tuotiin uudestaan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokoukseen keskusteluasiana 25.2.2020. Kokousta varten laadittiin kartta mahdollisista uusista pysäköintialueista ja ratkaisuista, jotka voisivat vaikuttaa pysäköintipaikkojen tarpeeseen. Tarkastelukartta liitetään asemakaavamuutoksen selvitysaineistoon.

 

Asemakaavan muutostyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa uusia pysäköintipaikkoja Ropakkotien alueelle. Ropakkotien alueelle on valmistunut ja valmistumassa täydennysrakentamista. Alueella ei ole kuitenkaan yleistä pysäköintialuetta. Alueen voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakentaminen on toteutunut huomattavasti pienempinä asuntoina, kuin mihin kaavassa oli varauduttu. Tämän johdosta kaavassa määritelty autopaikkatarve on osoittautunut riittämättömäksi. Asemakaavan muutos tehdään kunnan aloitteesta.

 

 Suunnittelualueena oleva puistonosa on kunnan omistuksessa.

Alueella on voimassa kolme eri asemakaavaa. Suunnittelualueen läntinen osa puistoa kuuluu Klaukkalan Ropakon asemakaavaan vuodelta 1987. Puiston itäinen osa kuuluu Klaukkalan Järvihaan laajennuksen asemakaavaan vuodelta 2002. Puistoa halkoo jalankulku- ja pyörätie, joka kuuluu Klaukkalan Järvihaan asemakaavaan vuodelta 1980.

 

Klaukkalan osayleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä AP-2: "Pientalovaltainen asuntoalue. (Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu pääosin rakennettu asemakaavoitettu alue.) Alueen kerrosalasta pääosa varataan rivi- ja ryhmäpientaloja tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaista asuntotyyppiä varten".

 

 Kaavan laatiminen ei edellytä maanhankintaa.

 

Vaikutukset ympäristöön: Pysäköintialueen toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Vaikutus lähiympäristön asumisviihtyvyyteen voi olla viihtyisyyttä vähentävä, kun osaa puistoalueesta käytetään pysäköintiin. Pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan lähialueen asutus muun muassa pysäköintialueen koon, maastonmuotoilun, istutusten, valaistuksen yms. avulla.

 

 Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asemakaavan muutoksen Klaukkalan Ropakkotien pohjoispuolella olevalla puistoalueella vireille tulleeksi. 

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, puh. 040 317 2364

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 09.06.2020 § 50 

 

 

Nurmijärven kunnan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 17.3.2020 käynnistää asemakaavan muutoksen Klaukkalassa, korttelien 3034, 3073 ja 3045 välisellä puistoalueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,64 ha. Asemakaavan muutostyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa uusia yleisiä pysäköintipaikkoja Ropakkotien alueelle.

 

Vireille tulon yhteydessä asemakaavan muutoshankkeesta saatiin kuusi palautetta ja yksi lausunto. Ropakon alueen asukkaat antoivat palautetta muun muassa viheralueiden vähentämisestä, pysäköinnin valvonnan puutteesta ja kunnan toiminnasta alueidenkäytön suunnittelussa. Palautteissa moitittiin erityisesti suunnitellun pysäköintialueen sijaintia ja kyseenalaistettiin hankkeen tarpeellisuus.

 

Palautteissa korostui se, että asukkaiden mielestä Ropakon pysäköintipaikkaongelmat johtuvat Ropakkotien alkupäähän rakennetuista kerrostaloista ja siitä, että kerrostalojen on annettu rakentaa tarvetta vähemmän pysäköintipaikkoja tonteilleen. Palautteiden perusteella suunniteltavan yleisen pysäköintialueen tulisi sijaita lähempänä kyseisiä kerrostaloja. Palautteissa vaadittiin myös, että pysäköintiongelma ratkaistaisiin kyseisten kerrostalotonttien sisällä.

 

Asemakaavan muutosluonnoksen selostusaineistoon sisältyy tiivistelmä palautteiden pääkohdista asemakaavoituksen kommenteilla. Tiivistelmän liitteenä on kartta Ropakon ympäristön virkistysalueista. Liitteenä on myös vireille tulo -vaiheessa esitetty mahdollisten uusien pysäköintialueiden tarkastelukartta. Alkuperäiset palautteet perusteluineen ovat nähtävillä kokousaineiston oheismateriaalina.

 

Kaavamuutosalueen koko on noin 6 400 neliömetriä. Suunniteltu pysäköintialue on tästä noin 1 000 neliömetriä. Puistoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala kaavamuutosalueella on kaavamuutoksen jälkeen noin 4 800 neliömetriä. Puiston osuus suunnittelualueen pinta-alasta pienenee noin 830 neliömetriä, voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Jalankulku- ja pyörätielinjausta muutetaan siten, että se kulkee jatkossa suunnitellun pysäköintialueen länsipuolitse. Ohjeellinen jalkakäytävä yhdistää pysäköintialueen jalankulku- ja pyörätiehen pohjoisen suunnasta, olemassa olevaa kevyenliikenteenväylää pitkin.

 

Kaavan laatiminen ei edellytä maanhankintaa.

 

Pysäköintialueen toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta ohjaamalla ajoneuvojen pysäköinnin sille varatulle alueelle. Vaikutus lähiympäristön asumisviihtyvyyteen voi olla viihtyisyyttä vähentävä, kun osaa puistoalueesta käytetään pysäköintiin. Pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan lähialueen asutus muun muassa pysäköintialueen koon, maastonmuotoilun, istutusten, valaistuksen, päällysteen yms. avulla. Asemakaavan muutoksella säilytetään puiston viheryhteydet kaikkiin ilmansuuntiin.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Klaukkalan Ropakkotien pohjoispuolista puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, puh. 040 317 2364

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 22.06.2020 § 154 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Klaukkalan Ropakkotien pohjoispuolista puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Päätös  

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.12.2020 § 111   

 

 

 

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 13.8.-14.9.2020. ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa kaavahankkeeseen liittyen. Luonnoksesta saatiin yksi mielipide, joka käsitteli laajemmin Ropakon alueen pysäköinti- ja liikennetilannetta. Palautteessa oltiin huolestuneita alueella tapahtuvasta pysäköinnistä pyöräteille ja pientareille, tästä aiheutuvasta vaarasta jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä vaadittiin tehokkaampaa pysäköinninvalvontaa Ropakon alueelle.

 

Ropakon alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen ja tästä aiheutuviin pysäköintiongelmiin pyritään vastaamaan kahdella vireillä olevalla asemakaavan muutoksella. Ropakkotien pysäköintialueelle tulee alustavien suunnitelmien mukaan 22 uutta autopaikkaa. Myös Alitilantien kaavamuutoksella suunnitellaan uutta pysäköintialuetta. Lisäksi Ropakkotien ja Tilkantien katualueille rakennetaan uusia kadunvarsipaikkoja. Vastineet palautteisiin löytyvät kaava-aineiston liitteistä.

 

Kaavan laatiminen ei edellytä maanhankintaa.

 

Vaikutukset ympäristöön: Pysäköintialueen toteuttaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta ohjaamalla ajoneuvojen pysäköinnin sille varatulle alueelle. Vaikutus lähiympäristön asumisviihtyvyyteen voi olla viihtyisyyttä vähentävä, kun osa puistoalueesta muuttuu pysäköintialueeksi. Pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan lähialueen asutus muun muassa pysäköintialueen koon, maastonmuotoilun, istutusten, valaistuksen, päällysteen yms. avulla. Pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä puistoon rakennetaan hulevesipainanteita, joista on hyötyä hulevesien viivyttämisen kannalta etenkin tulva-aikaan. Asemakaavan muutoksella säilytetään puiston viheryhteydet kaikkiin ilmansuuntiin.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Klaukkalan Ropakkotien pohjoispuolista puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 4     

74/10.02.03/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä Klaukkalan Ropakkotien pohjoispuolista puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa kaavan suunnitteluaineiston MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Valmistelija

kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi

 

 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa