Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lausunto YVA-selostuksesta koskien maantien 152 toteuttamista välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä

 

Kunnanhallitus 15.06.2020 § 143  

583/08.00.00/2020  

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Nurmijärven kunnan lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus) koskien maantien 152 toteuttamisesta välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä. Lausunto on pyydetty 19.6.2020 mennessä.

 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Työ liittyy kiinteästi käynnissä olevaan kaavoitukseen. YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun. YVA-menettelyn tutkittavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

 

. Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnan väylän ja Tuu-sulanväylän välillä. Siinä Reunassa on vaihtoehtoiset linjaukset Reuna 1A ja Reuna 1 B.

. Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asema kaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään ja muuhun tie- ja katuverkkoon.

. Vertailuvaihtoehtona on vaihtoehto 0- (VE 0-) eli hanketta ei toteuteta.

 

Hanke kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun maakuntakaavaehdotuksessa. Keskeisin peruste uudelle väylän toteutukselle on uusien logistiikkakeskusten poikittaiset liikkumistarpeet pääteiden välillä sekä nykyisten reittien huono kyky palvella kehittyviä alueita ja toimintoja. Uusi yhteys yhdistyy lännessä Hämeen-linnanväylälle (VT 3) rakenteilla olevan Klaukkalan ohikulkutien (MT 132) eritasoliittymään ja idässä Tuusulanväylälle (KT 45) Kulomäentie (MT 152) nykyiseen eri tasoliittymään.

 

Klaukkalan ohikulkutie on paikallisesti merkittävä liikennehanke Nurmijärvellä. Se helpottaa nykyisen Klaukkalantien liikennekuormitusta, parantaa liikenneturvallisuutta ja alueen saavutettavuutta. Klaukkalan ohikulkutiehen eritasoliittymän kautta kytkeytyvä vaihtoehto 1 mukainen MT 152 linjaus olisi luonnollinen jatke ohikulkutielle, joka toteutuessaan parantaisi alueellista saavutettavuutta, vetovoimaisuutta ja logistiikkayhteyksiä. MT 152 YVA-selostuksessa on kerrottu perusteellisesti linjauksen toteuttamisen positiivisista vaikutuksista Klaukkalan ohikulkutien varren maankäyttöön.

Hankkeen aineisto luettavissa osoitteessa

https://www.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA
 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

 Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon ELY-keskukselle YVA-selostuksesta koskien maantien 152 toteuttamista välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä:

Nurmijärven kunnan antamassa YVA-ohjelman lausunnossa korostettiin, että YVA-menettelyssä tulee selvittää liikennemäärien mahdollinen lisääntyminen Klaukkalan ohikulkutiellä MT 152 toteuttamisen myötä. Hankkeen YVA-selostuksessa arvioitiin VE1 aiheuttamaksi liikennemäärän lisäykseksi Klaukkalan ohikulkutien itäpäässä noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä tarkoittaisi noin 10 % kasvua ohikulkutien ennustettuun vuorokausittaiseen liikennemäärään.

ELY-keskuksen lausunnossa YVA-ohjelmasta on todettu: " Lisäksi tulee arvioida hankkeen toteuttamisen vaikutukset Klaukkalan ohikulkutien liikennemäärään ja aiheutuvaan meluun sekä verrata niitä Klaukkalan ohikulkutien suunnittelun yhteydessä laadittuun meluennusteeseen."

YVA-selostuksessa on otettu huomioon MT 152 rakentamisvaiheen vaikutukset sekä meluun että liikennejärjestelyihin, mutta selostuksessa ei ole otettu kantaa valmiin tielinjauksen liikenteen lisääntymisen vaikutuksista Klaukkalan ohikulkutien liikennejärjestelyihin ja niiden toimivuuteen lisääntyvän liikenteen osalta. Tähän vaikuttanee se, että arvioidut liikennemäärät eivät ole ennusteen mukaan merkittäviä.

YVA-selostuksen mukaan muutos melutasoissa Klaukkalan ohikulkutiellä ei ole merkitsevän suuri, mikäli vaihtoehto 1 toteutuu. Selostuksessa ei ole erikseen arvioitu lisääntyvän liikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia suhteessa Klaukkalan ohikulkutien meluennusteisiin. Selostuksessa ei ole myöskään arvioitu meluvaikutuksia Klaukkalan osayleiskaavan (KV 27.1.2016) mukaisten uusien asuinalueiden toteuttamisen kannalta.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että MT 152 toteuttamisesta välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusu-lanväylä aiheutuvat vaikutukset tulee arvioida koko tien toteuttaminen vaikutusalueella. Tien toteuttaminen lisää liikennettä Klaukkalan ohikulkutiellä ja sen myötä melu lisääntyy. Klaukkalan osayleiskaavan mukaan asumisen alueita sijoitetaan Klaukkalan ohikulkutien eteläpuolelle. Asuinalueiden suunnitteluun tarvitaan Klaukkalan ohikulkutien meluennusteet, jotka voivat muuttua MT 152 toteuttamisen myötä.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa