Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.06.2020/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö 2020, teknisen lautakunnan lausunto Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmista

 

Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 37  

363/00.01.02.05/2020  

 

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2020 § 5 palveluverkkotyön laadinnan aikataulun ja 25.03.2020 § 25 palveluverkon kehittämisen tavoitteet ja periaatteet.

 

Palveluverkkotyötä on jatkettu valtuuston päätösten mukaisesti Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman eli NUUKA-ohjelman tavoitteiden perusteella. Palveluverkkotyötä tehdään kuntalaisia, palvelujen käyttäjiä ja henkilökuntaa osallistaen.

 

Valtuuston 25.03.2020 §25 päätöksen mukaisesti palveluverkkotyö on vaiheistettu siten, että palveluverkon toimipisteisiin kohdistuvat kiireelliset tilaratkaisut voidaan päättää ja toteuttaa palvelujen sujuvan ja taloudellisen järjestämisen edellyttämässä aikataulussa. Osaltaan tämä edellyttää myös palveluverkkosuunnitelman laadinnan vaiheistusta siten, että kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisu päätetään ennen koko kunnan tasoisen palveluverkkosuunnitelman päätöstä. Tämä johtuu siitä, että kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisu kytkeytyy vahvasti Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmiin sekä näiden etenemisen mahdollisuuksiin.

 

Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmat ovat valmistuneet. Hankesuunnitelmista on pyydetty kommentit oppilailta ja opiskelijoilta sekä henkilökunnalta. Lukioratkaisun vaihtoehdoista on laadittu vaikutusten ennakkoarviointi. Lautakuntien lisäksi vaikuttamistoimielimet ja nuorisovaltuusto antavat hankesuunnitelmista omat lausuntonsa. Kesän aikana kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmia sähköisen kyselyn kautta.

 

Sivistyslautakunta tekee lukio-opetuksen järjestämisestä esityksen ja muut lautakunnat antavat lukioratkaisusta ja hankesuunnitelmista lausuntonsa kunnanhallitukselle kesäkuun 2020 aikana. Lautakunnat arvioivat lukioratkaisua ja hankesuunnitelmia kunnan hallintosäännössä määrättyjen tehtäviensä ja vastuidensa näkökulmasta. Asia on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi elokuussa 2020.

 

Palveluverkon kehittämisen tavoitteet

Valtuuston 25.03.2020 §25 päätöksen mukaisesti palveluverkon kehittämisen tavoitteita Nurmijärvellä ovat:

 

 • Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille.  

-         Kampus voi muodostua myös lähekkäin sijaitsevien palveluiden verkostosta

 • Uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa

-         Uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi

-         Toimitilasuunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttäjäkunta sekä tilojen rakenteellinen muuntojoustavuus

 • Kouluista ja päiväkodeista muodostetaan hallinnollisesti suurempia yksiköitä

-         Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi.

-         Päiväkotien osalta yksiköt muodostetaan niin, että päiväkodin johtajalla on johdettavana useampi hallinnollinen yksikkö

 • Peruskorjattavien kiinteistöjen kohdalla arvioidaan toimipisteen tarvetta tulevaisuudessa ja verrataan peruskorjauksen kustannusta uuden rakentamiseen.
 • Luovutaan kiinteistöitä, jotka eivät palvele kunnan ydintoimintoja
 • Koulujen tavoitekoko alakoulujen osalta on 1 - 2 sarjainen koulu

-         Alakoulut pidetään lähipalveluina

-         Koulun minimikoko on 60 oppilasta

 • Päiväkotien koko on 3 - 5 -ryhmäinen. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä 10-ryhmäiset päiväkodit.

-         Isot päiväkodit sijoitetaan hyvien kulkureittien varrelle

Hankesuunnitelmat

 

Nurmijärven lukio

Nykyiset lukiotoiminnot sijoittuvat kahteen eri toimipisteeseen, joista toinen sijaitsee Rajamäellä ja toinen Kirkonkylässä. Rajamäen toimitilat ovat Rajakaaren osalta siirtymässä väistötiloihin syksyllä 2020. Hankesuunnitelmassa on tutkittu kolmea eri sijoitusvaihtoehtoa:

 

1)      lukion sijoitus Kirkonkylään

1)      Liikuntapuisto

2)      Toreeninmäki

2)      lukion sijoitus Rajamäelle

3)      lukion jaettu sijoitus Kirkonkylän ja Rajamäen kesken

Hankesuunnitelmassa on arvioitu vaihtoehtoja useista eri näkökulmista sekä niiden kustannuksia. Hankesuunnitelmassa ei ole esitetty suositusta valittavasta vaihtoehdosta.

 

Seitsemän veljeksen koulu

Rakennus kärsii pahoista sisäilmaongelmista ja se on asetettu käyttökieltoon 1.1.2020. Rakennuksen korjaamista turvalliseksi ei pidetä mahdollisena vaan se puretaan. Hankesuunnitelmassa on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa Seitsemän veljeksen koulun ja siihen liittyvien toimintojen sijoittamisesta.

A)      Minimivaihtoehto: peruskorjattavaan Kuntolaan liittyvä uudisrakennusosa, Yläkoulu ja 6. lk. tilat (+ kirjasto, nuorisotila ja liikuntatilat peruskorjattavassa Rajakaaressa)

B)      Medium vaihtoehto: peruskorjattavaan Kuntolaan liittyvä uudisrakennusosa, (+ kirjasto, nuorisotilat ja liikuntatilat uudessa Rajakaaren erillisrakennuksessa)

C)      Seitsemän veljeksen superkoulun ja rajakaaren kylätalon muodostama kokonaisuus: Yläkoulu, 6.lk, Nurmijärven lukio, liikuntatilat, kirjasto ja nuorisotilat

D)     Uusi seitsemän veljeksen koulu: Yläkoulu, 6.lk, lukion Rajamäen toimipiste (+kirjasto, nuorisotilat ja liikuntatilat uudessa Rajakaaren erillisrakennuksessa)

Hankesuunnitelmassa suositellaan toteutettavaksi vaihtoehtoa B, jossa peruskorjattava Kuntola ja uudisrakennusosa muodostavat Seitsemän veljeksen koulun, johon voidaan sijoittaa perusopetuksen lisäksi Nurmijärven lukion Rajamäen toimipiste tai Nurmijärven lukio. Vaihtoehdossa B liikuntatilat, kirjasto ja nuorisotila sijoitetaan Rajakaaren uudisrakennukseen.

 

Rajakaari

Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia ja rakennus tarvitsee laajoja korjaustoimenpiteitä, jotka ovat hankalia ja erittäin kalliita. Rajakaari on asemakaavassa sr-1 merkinnällä suojeltu rakennus, joka on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja miljöön kannalta arvokas. Käynnissä olevan asemakaavan muutostyön yhteydessä ratkaistaan rakennuksen säilyttämistarve. Rajakaaren hankesuunnitelmassa on tutkittu kolme eri vaihtoehtoa:
 

A)      Rajakaaren peruskorjaaminen vähäisin muutoksin,

B)      Rajakaaren purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella

C)      Rajakaaren peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos.

Rajakaaren hankesuunnitelma on osa Seitsemän veljeksen koulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmia. Hankesuunnitelmassa suositellaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon B pohjalta eli vanha Rajakaari korvataan uudisrakennuksella.

 

Kustannusvertailu

Hankesuunnitelmissa esitettyjä kustannuslaskelmia on tarkennettu. Hankesuunnitelmien mukaisten vaihtoehtojen investointi-, käyttö- ja toimintakustannusten vertailu on esitetty esityslistan liitteessä.

 

Oppilaille ja opiskelijoille sekä henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulokset

Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuista kuultiin perusopetuksen oppilaiden (5-9 lk), lukioiden opiskelijoiden sekä koulujen henkilöstön (ja muun sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstön) näkemyksiä verkkokyselyn muodossa. Näin ratkaisuja eniten koskettavien ryhmien näkemykset saadaan lautakuntien lukioratkaisulausuntojen pohjaksi. Oppilaille, opiskelijoille sekä sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstölle suunnattu verkkokysely oli avoinna 22.-29.5.2020. Huolimatta viimeisen kouluviikon kiireestä, kyselyihin vastasi 631 oppilasta/opiskelijaa ja 81 henkilöstön edustajaa.

 

Esitetyistä lukiovaihtoehdoista oppilaiden/opiskelijoiden sekä pohjoisen alueen henkilöstön keskuudessa suosituin oli kahden toimipisteen ratkaisu. Keskisen ja eteläisen alueen henkilöstö sen sijaan suosi ensisijaisesti Kirkonkylään keskitettyä lukiota.

 

Lukioratkaisulla on vaikutusta kunnallisen lukiokoulutuksen houkuttelevuuteen. Henkilöstön mukaan houkuttelevuutta edistäisi eniten Kirkonkylän uusi keskuslukio. Oppilaiden/opiskelijoiden vastausten perusteella voidaan päätellä, että molemmat keskitetyn lukion vaihtoehdot tarkoittaisivat kuitenkin sitä, että kunnalliseen lukioon ensisijaisesti hakeutuvien kokonaismäärä laskisi. Ilman omaa lukiota jäävän alueen oppilaista nykyistä suurempi osa pyrkisi Arkadian yhteislyseon lukioon tai muun kunnan lukioon. Kahden toimipisteen vaihtoehdossa kunnan lukioihin pyrkivien yhteenlaskettu määrä saattaisi hiukan jopa nousta, koska Rajamäen kampuksen uusi lukion toimipiste houkuttelisi uusiakin opiskelijoita.

 

Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmille kyselyissä näytettiin vihreää valoa, samoin Rajakaaren purkamiselle ja uudisrakennukselle. Lähikoulujen 6. luokkien tuominen kampukselle kuitenkin jakaa mielipiteitä. Ne, joita asia eniten koskettaa eli Rajamäen alueen 5-6 -luokkalaiset, pitävät ratkaisua ensisijaisesti hyvänä.

 

Kyselyssä lukion sijainti nousi tärkeäksi tekijäksi oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksissa. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että kysyttäessä kunnallisen lukiokoulutuksen kolmea tärkeintä asiaa tärkeimmäksi nousi kurssivalikoima ja sen monipuolisuus sekä opintojen suorittamisen joustavuus. Toiseksi tärkeimmäksi nousi lukion hyvä saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä. Kolmanneksi tärkeimmäksi nousi lukion lähellä sijaitsevat kaupalliset palvelut. Lukion sijainti lähellä kotia nousi viidenneksi tärkeimmäksi tekijäksi.

 

Hankesuunnitelmien kyselyjen tulosten yhteenveto on esityslistan liitteenä.

 

Lukiokoulutuksen järjestämisen perusteet 

Lukiolaki (629/1998) määrittää lukiokoulutusta seuraavasti: "Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen."

 

Lukiolain mukaisen lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa, joka Nurmijärven kunnalla on. Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat lasketaan lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta. Opetushallituksen määrittämä lukiokoulutuksen vuoden 2020 yksikköhinta Nurmijärven kunnan osalta on 5940,23 €/opiskelija.

 

Kunnalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää lukiokoulutusta. Kunnalla on kuitenkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin perustuva velvollisuus osallistua lukiokoulutuksen kustannuksiin kunnan rahoitusosuuden mukaisesti.

 

Nurmijärven lukioiden yhdistyttyä hallinnollisesti yhdeksi lukioksi 1.1.2020 alkaen, Kirkonkylän toimipisteessä ja Rajamäen toimipisteessä on lähdetty yhtenäistämään ja kehittämään lukion toimintakulttuuria. Yhteisiä käytänteitä, joita parhaillaan kehitetään, ovat mm. hallinnon käytänteet, opettajakuntatoiminnot, opiskelijakuntatoiminta, yhteisöllisyys, opetustarjonnan kehittäminen, opiskeluhuoltotoiminta, alumnitoiminta sekä markkinointi kokonaisuudessaan.

 

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Uusien perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Uudistuksen tavoitteena on kehittää lukion opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin sekä tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista. Opiskeluympäristöihin liittyen opetussuunnitelman perusteissa on todettu seuraavaa: "Lukion monipuoliset, turvalliset ja viihtyisät opiskeluympäristöt edistävät opiskelumotivaatiota, rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja kannustavat kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Hyvä opiskeluympäristö tukee sekä vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä että itsenäistä opiskelua. Opiskeluympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Opiskelijoita aktivoidaan kehittämään opiskeluympäristöjään." Uudistuvien opetussuunnitelmien myötä lukiossa tullaan nykyisestään kehittämään lisää monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä sekä opetukseen liittyvillä ratkaisuilla rakennetaan myös kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet tuovat tulevassa opetussuunnitelmassa vahvemmin tiimiopettajuuden toimintamuotoja myös lukiokoulutuksen toimintakulttuuriin.

 

Nurmijärvellä lukiokoulutuksen oppimisympäristön kehittämisessä Nurmijärvellä on toivottu seuraavia ratkaisuja:

 • tilaratkaisuiksi toivotaan muunneltavia ja monipuolisia luokka- ja opiskelutiloja, joissa tulee huomioiduksi eri suuruiset opiskelijaryhmäkoot
 • yhteisöllisyyttä ja tilaisuuksia sekä tapahtumia tukeva oppimisympäristö
 • ylioppilaskirjoituskäytänteet huomioivat tilaratkaisut (riittävästi tilaa, eriyttämismahdollisuudet, akustiikan ja äänieristyksen huomioiminen, wc-tilat, kalusteiden säilytys, digitaalisuuden huomioiminen) 
 • opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia tukevat viihtyisät ja ergonomiset sekä akustisilta ratkaisuilta toimivat ratkaisut
 • turvallinen ja terveellinen oppimis- ja työskentely-ympäristö 
 • uudistuvan opetussuunnitelman ja oppiainerajat ylittävää opetusta tukevat tilat
 • opetusteknologiaa ja digitaalisuutta sekä automatiikkaa hyödyntävä muunneltava ja monipuolinen kokonaisuus

 

Lukioratkaisun vaikutusten ennakkoarviointi

Osana palveluverkkoratkaisua on toteutettu lukiovaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). Lausuntovaiheessa EVA on toteutettu tiivistämällä palveluverkkoprosessissa ja hankesuunnitelmassa tuotettua tietoa tukemaan päätöksentekoa vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Vaikuttavuusnäkökulmat on valittu Kuntaliiton suosittelemia näkökulmia (talousvaikutukset, lukiokoulutuksen järjestäminen, asiakasvaikutukset sekä organisaatio- ja henkilöstövaikutukset). Tämän lisäksi on tarkasteltu elinvoimavaikutuksia.

 

Vaikutuksia tarkastellaan kaksiportaisen päätöksenteon näkökulmasta. Ensiksi arvioidaan vaikutukset sille, mitä seuraa lukio koulutuksen keskittämisestä yhteen toimipisteeseen tai jatkamisesta kahdessa toimipisteessä. Tämän jälkeen vertaillaan mahdollisesti keskitetyn lukion sijaintivaihtoehtoja Nurmijärven kirkonkylällä ja Rajamäessä.

 

Keskitetyn sijainnin vahvuutena on lukiokoulutuksen käyttökustannusten laskeminen sekä lukion isomman koon mahdollistama laajempi kurssitarjonta sekä opettajien ammatilliset tiimit. Kurssitarjonnan merkitys korostuu, kun korkeakoulujen päästötodistuksessa painotetaan yhä enemmän kirjoitusten tuloksia. Hajautetun mallin etuna on se, että se tukee paremmin eri taajamien vetovoimaa sekä mahdollistaa lyhyen koulumatkan lukiolaisille. Hajautettumalli palvelisi myös ilta- ja viikonloppukäyttäjiä monipuolisemmin. Lyhyttä matkaa tärkeämpänä pidettiin kuitenkin hyviä joukkoliikenneyhteyksiä lukioon. Yhden toimipisteen mallissa kirkonkylän vahvuutena nähtiin parempi saavutettavuus sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja houkuttelevampi sijainti niin kunnan sisällä kuin ulkopaikkauntalaisille. Rajamäen vahvuutena on alemmat käyttökustannukset sekä Rajamäen kampuksen monipuolinen toimintaympäristö.

 

Liitteet

Nurmijärven lukion hankesuunnitelma

Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelma

Rajakaaren hankesuunnitelma

Lukioratkaisun ja Rajamäen kampuksen kustannusvertailu

Oppilaille ja opiskelijoille sekä henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulokset

Nuorisovaltuuston kommentit

Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestäminen, ratkaisuvaihtoehdot, vaikutusten ennakkoarviointi

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmista seuraavan lausunnon:

Valtuuston hyväksymän Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (Nuuka) ja palveluverkon kehittä-misen tavoitteiden mukaisesti uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöi-syyttä sekä tilatehokkuuden nostoa ja lisäksi uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi. Hankesuunnitelmissa esitetyt ratkaisut kasvattavat tilamäärää ja ovat kustannuksiltaan hyvin raskaita kunnan taloudelle. Jatkosuunnittelussa tulee tilankäyttöä kehittää tilaohjelmaa tiivistämällä ja etsimällä synergiahyötyjä eri toimintojen välillä siten, että Nuuka-ohjelman ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet toteutuvat. 

Nurmijärven lukio:

Vaihtoehtojen kustannukset:
Lukiovaihtoehtojen kustannusvertailujen perusteella investointikustannuksiltaan edullisin vaihto-ehto on nykytilanteen mukainen hajautettu kahden toimipisteen lukiomalli (vertailukustannus koko hankkeelle 41,9 milj. €, josta Kirkonkylän liikuntasalin osuus on 4,7 Milj. €). Keskitetyn lukioratkaisun vaihtoehdoista Rajamäelle sijoittuva lukiohanke (vertailuhinta 43,5 milj. €) olisi edullisempi kuin Kirkonkylälle keskittäminen (vertailukustannus: 47,8 mlj €). Rajamäen keskitetyn vaihtoehdon edullisempaan hintaan vaikuttaa erityisesti se, että kyseisessä vaihtoehdossa ei rakenneta uusia liikuntatiloja. Käyttökustannuksiltaan keskitetty lukioratkaisu on kahden toimipisteen ratkaisua edullisempi. Nykytilanteeseen verrattuna Rajamäelle keskitetty lukio on vuositasolla noin 14 000 € nykytilannetta edullisempi, Kirkonkylälle keskitetty lukio noin 70 000 € nykyistä kalliimpi ja jaettu lukio noin 290 000 € nykyistä kalliimpi. Kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen kustannukset ovat suuria ja olisi tärkeää kehittää vaihtoehtoja kustannustehokkaammiksi tai etsiä vielä ratkaisua, joka olisi taloudellisesti näitä vaihtoehtoja merkittävästi edullisempi.

Lukion toimipisteen sijainti:
Vaihtoehdossa 1.1 keskitetty lukio Kirkonkylän urheilupuiston alueella uusi rakennus olisi ensim-mäinen suurikokoinen rakennus alueella ja sen kaupunkikuvaan mukauttamiseen tulee panostaa mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueen maaperä on pehmeää ja saattaa nostaa raken-tamiskustannuksia. Maa-alueen käyttö opetusrakennukselle vie maapinta-alaa urheilualueelta ja urheilualueen kehittäminen vaikeutuu koska korvaavan maa-alueen saaminen on vaikeaa. Alue sijaitsee eri puolella Rajamäentietä kuin asutuksen nykyinen ja tuleva painopiste ja liikenneturval-lisuuden näkökulmasta hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää Rajamäentien-Suojalantien liittymän sekä Suojalantien parantamista esimerkiksi jalankulku- ja pyörätiellä ja muilla liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta edistävillä toimilla. Liikuntapuiston läheisyydessä on nykyiset linja-autopysäkit, joten Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne palvelee liikuntapuiston läheisyyteen mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Linja-autopysäkkien siirtoa Rajamäentien-Suojalantien liittymään tulee harkita muun parantamisen yhteydessä. Klaukkalan suunnasta tuleva joukkoliikenne liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulantien-Sepäntien / Keskustien liittymän läheisyydessä.

Vaihtoehdossa 1.2 keskitetty lukio Toreeninmäen alueella uusi rakennus on saman mittakaavainen kuin läheiset terveyskeskuksen rakennukset ja rakennus sopeutuu helpommin kaupunkikuvaan kuin urheilupuistoon sijoittuva vaihtoehto. Alue sijaitsee samalla puolella Rajamäentietä kuin asutuksen nykyinen ja tuleva painopiste. Alue on liikenteellisesti haastava, saman liittymän kautta kulkee terveysaseman liikenne sekä suunnitteilla olevan liikerakennuksen asiakasliikenne sekä hankesuunnitelman mukaan lukion liikenne. Maankäytön kehittymisen johdosta Rajamäentien-Sairaalantien liittymään tulee lähitulevaisuudessa kohdistumaan mittavia parantamistoimenpiteitä. Liittymään tullaan mahdollisesti toteuttamaan uudet linja-autopysäkit, Rajamäentielle vasemmalle Sairaalantielle kääntyville oma kaista, liikennevalot sekä suojatie Rajamäentien yli tai kevyen liikenteen alikulku Vehnäpellontien suunnasta Sairaalantien suuntaan. Alueen tuleva muu maankäyttö määrittelee liittymän parantamistarpeet ja lukiohankkeen synnyttämä liikenne ei ole parantamistoimenpiteitä mitoittava tekijä. Jos Rajamäentien-Sairaalantien liittymään toteutetaan uudet linja-autopysäkit, palvelee mm. Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne Toreenin alueen tontille mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Klaukkalan suunnasta tuleva joukkoliikenne liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulantien-Sepäntien / Keskustien liittymän  läheisyydessä.

Vaihtoehdossa 2. Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo suurta muutosta kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama kokonaisuus tulee jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen mahdollistaa toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen.
Kampuksen läheisyydessä on Rajamäen linja-autoasema, joten joukkoliikenneyhteydet lukion näkökulmasta sijoittuvat suotuisasti. Joukkoliikennetarjontaa esimerkiksi kunnan eteläosasta Rajamäen suuntaan saatetaan kuitenkin joutua lisäämään. Klaukkalan suunnasta Rajamäelle suuntautuva joukkoliikenne liikennöi nykyisin osittain Röykän ja osittain Kirkonkylän kautta. Klaukkalasta Kirkonkylän kautta Rajamäelle suuntautuvat vuorot ovat pääsääntöisesti vaihdollisia eli linja-autoa pitää vaihtaa Kirkonkylällä.

Vaihtoehdossa 3. (kaksi toimipistettä) Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo suurta muutosta kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama kokonaisuus tulee jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen mahdollistaa toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen. Jaetun lukion Nurmijärjen yhteiskoulun yhteyteen sijoittuva salirakennus liittyy luontevasti olemassa olevaan koulukompleksiin mutta vie alueen maapinta-alaa ja tuo haasteita muun muassa pysäköinnin järjestämiselle. Liikennejärjestelyjen ja joukkoliikenteen näkökulmasta tämä kahden toimipisteen vaihtoehto vastaa pitkälti nykytilannetta.

Yhteenveto lukioratkaisusta:
Tekninen lautakunta toteaa, että kunnallisen lukion toimipisteiden määrällä ja sijainnilla on vaikutuksia hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin sekä liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Kaikki lukion hankesuunnitelman mukaiset vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, joidenkin vaihtoehtojen toteuttamiseen liittyy haasteita ja vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia. Nykytilannetta lähinnä vastaava kahden toimipisteen lukiovaihtoehto on investointikustannuksiltaan selvästi edullisin. Pitkällä aikavälillä hankkeiden kokonaiskustannukset ovat korkeat ja lähellä toisiaan. Vaihtoehtojen keskinäistä etuisuutta ei tule arvioida vain kustannuserojen perusteella, vaan ratkaisu tulee tehdä hankkeiden kokonaisvaikutusten ja kunnan kokonaisedun mukaisesti. Esitettyjä vaihtoehtoja tulee kehittää kustannustehokkaammiksi ja tulisi vielä myös etsiä ratkaisua, joka olisi lukiokoulutuksen näkökulmasta toimiva mutta kunnan talouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta nykyisiä vaihtoehtoja merkittävästi edullisempi.

Seitsemän veljeksen koulu:

Kaikki neljä hankesuunnitelmassa esitettyä vaihtoehtoa ovat teknisen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren ja Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto.

Rajakaari:

Kaikki kolme hankesuunnitelmassa esitettyä vaihtoehtoa alavaihtoehtoineen ovat teknisen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Rajakaaren korjaus on vaikea ja kallis hanke, jonka kaikkia riskejä on vaikea sulkea pois. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren ja Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto.
 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

 

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Jaakola-Siimes esitti mm. Laineen ja Vuorisalon kannattamana muutettavaksi teknisen lautakunnan lausunnon kohdat Yhteenveto lukioratkaisusta, Seitsemän veljeksen koulu ja Rajakaari kuulumaan seuraavasti:

 

Yhteenveto lukioratkaisusta:

Tekninen lautakunta toteaa, että kunnallisen lukion toimipisteiden määrällä ja sijainnilla on erilaisia vaikutuksia hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin sekä liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Kaikki lukion hankesuunnitelman mukaiset vaihtoehdot ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia, jos ja kun arviointi tehdään vain hankesuunnitelmia tarkastelemalla. Kaikkien vaihtoehtojen toteuttamiseen liittyy jonkinasteisia haasteita ja vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia. Nykytilannetta lähinnä vastaava kahden toimipisteen lukiovaihtoehto on investointikustannuksiltaan selvästi edullisin. Pitkällä aikavälillä hankkeiden kokonaiskustannukset ovat korkeat ja lähellä toisiaan. Vaihtoehtojen keskinäistä etuisuutta ei tule arvioida vain kustannuserojen perusteella, vaan ratkaisu tulee tehdä hankkeiden kokonaisvaikutusten ja kunnan kokonaisedun mukaisesti.

 

Tämän vuoksi tekninen lautakunta esittää, että esitettyjen ratkaisuiden lisäksi tulee etsiä vielä kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Kirkonkylän osalta tulee erityisesti myös tarkastella nykyisten toimintojen sijoittamista uudella tavalla, jos sillä saadaan kiinteistöjen käyttöä tehostettua ja voidaan esim. vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Valittava ratkaisu ei saa lisätä kokonaisneliömääriä, vaan lopputuloksen tulee toteutua nykyistä vähemmällä neliömäärällä. Lukion tilojen osalta tulee ottaa myös huomioon oppilasmääränmuutokset niin perus- kuin lukio-opetuksessakin. Tilaratkaisuiden osalta tulee varmistaa joustavuus sekä se, että lukion käytössä olevia tiloja voidaan hyödyntää tarvittaessa erittäin joustavasti tilanteiden muuttuessa esim. lakisääteisen perusopetuksen järjestämiseen tai muuhun soveltuvaan toimintaan. Lukiotoiminta tulisi ensisijaisesti järjestää olemassa olevan koulun välittömässä läheisyydessä. Tilojen monikäyttöisyyden tulee olla ehdoton lähtökohta. Myös tilojen iltakäyttö tulee huomioida, eikä se saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia erillisen sijainnin vuoksi. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia.

 

Seitsemän veljeksen koulu:

 

Tilatehokkuuden näkökulmasta tekninen lautakunta ei näe vaihtoehtoa VE C toteuttamiskelpoisena, merkittävästi kasvavan neliömäärän vuoksi. Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia.

 

Rajakaari:

 

Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Rajakaaren korjaus on vaikea ja kallis hanke, jonka kaikkia riskejä on vaikea sulkea pois. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto. Uudisrakennusvaihtoehdossa tulee uuden rakennuksen koko tarkastella ja pyrkiä tilojen tehokkuuteen sekä välttää uudisrakennuksen koon kasvattamista suhteessa nykyiseen. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia.

 

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tilojamme rasittaneet sisäilmaongelmat ovat ikävä tosiasia koko kunnan alueella ja lukiosta sekä palveluverkon osasta päätettäessä tulee muistaa, että esim. eteläinen alue on vielä kokonaan ratkaisematta. Siellä asuu ylivoimaisesti suurin osa kuntamme asukkaista, investointipaineet etenkin sisäilmaongelmien kohdalla ovat tosiasia. Pakollisissa investoinneissa tulee tässä taloustilanteessa sekä priorisoida perusopetus ja varhaiskasvatus että huomioida tarpeet oppimistiloista koko kunnan alueella.

 

Rakentamisessa tulee lisäksi kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää moduulirakentamista, jotta rakennuksen kokoa voidaan muuttaa joustavammin. Moduulirakentamista puoltaa lisäksi se, että rakennusten kestoiän ollessa ko. paikassa 20 vuotta tai lyhyempi korjausvelka tulee pääosin hoidettua aina eliniän päättyessä.

 

Rakennushankkeen toteutusmallina tulee perinteisen urakkamallin lisäksi tutkia elinkaarimallin käyttöä sekä lainarahoituksen rinnalla tulee selvittä leasingrahoituksen käyttöä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, että voiko lautakunta hyväksyä kohtien Yhteenveto lukioratkaisusta, Seitsemän veljeksen koulu ja Rajakaari muutosesityksen yksimielisesti ja lautakunta ilmaisi voivansa hyväksyä muutoksen yksimielisesti.

 

Päätös

 Tekninen lautakunta päätti antaa kunnanhallitukselle Nurmijärven lukion, Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmista seuraavan lausunnon:

Valtuuston hyväksymän Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (Nuuka) ja palveluverkon kehittämisen tavoitteiden mukaisesti uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa ja lisäksi uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi. Hankesuunnitelmissa esitetyt ratkaisut kasvattavat tilamäärää ja ovat kustannuksiltaan hyvin raskaita kunnan taloudelle. Jatkosuunnittelussa tulee tilankäyttöä kehittää tilaohjelmaa tiivistämällä ja etsimällä synergiahyötyjä eri toimintojen välillä siten, että Nuuka-ohjelman ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet toteutuvat.  

Nurmijärven lukio: 

Vaihtoehtojen kustannukset:

Lukiovaihtoehtojen kustannusvertailujen perusteella investointikustannuksiltaan edullisin vaihto-ehto on nykytilanteen mukainen hajautettu kahden toimipisteen lukiomalli (vertailukustannus koko hankkeelle 41,9 milj. €, josta Kirkonkylän liikuntasalin osuus on 4,7 Milj. €). Keskitetyn lukio-ratkaisun vaihtoehdoista Rajamäelle sijoittuva lukiohanke (vertailuhinta 43,5 milj. €) olisi edullisempi kuin Kirkonkylälle keskittäminen (vertailukustannus: 47,8 mlj €). Rajamäen keskitetyn vaihtoehdon edullisempaan hintaan vaikuttaa erityisesti se, että kyseisessä vaihtoehdossa ei rakenneta uusia liikuntatiloja. Käyttökustannuksiltaan keskitetty lukioratkaisu on kahden toimipisteen ratkaisua edullisempi. Nykytilanteeseen verrattuna Rajamäelle keskitetty lukio on vuositasolla noin 14 000 € nykytilannetta edullisempi, Kirkonkylälle keskitetty lukio noin 70 000 € nykyistä kalliimpi ja jaettu lukio noin 290 000 € nykyistä kalliimpi. Kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen kustannukset ovat suuria ja olisi tärkeää kehittää vaihtoehtoja kustannustehokkaammiksi tai etsiä vielä ratkaisua, joka olisi taloudellisesti näitä vaihtoehtoja merkittävästi edullisempi. 

Lukion toimipisteen sijainti:

Vaihtoehdossa 1.1 keskitetty lukio Kirkonkylän urheilupuiston alueella uusi rakennus olisi ensimmäinen suurikokoinen rakennus alueella ja sen kaupunkikuvaan mukauttamiseen tulee panostaa mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueen maaperä on pehmeää ja saattaa nostaa rakentamiskustannuksia. Maa-alueen käyttö opetusrakennukselle vie maapinta-alaa urheilualueelta ja urheilualueen kehittäminen vaikeutuu koska korvaavan maa-alueen saaminen on vaikeaa. Alue sijaitsee eri puolella Rajamäentietä kuin asutuksen nykyinen ja tuleva painopiste ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää Rajamäentien-Suojalantien liittymän sekä Suojalantien parantamista esimerkiksi jalankulku- ja pyörätiellä ja muilla liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta edistävillä toimilla. Liikuntapuiston läheisyydessä on nykyiset linja-autopysäkit, joten Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne palvelee liikuntapuiston läheisyyteen mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Linja-autopysäkkien siirtoa Rajamäentien-Suojalantien liittymään tulee harkita muun parantamisen yhteydessä. Klaukkalan suunnasta tuleva joukkoliikenne liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulan-tien-Sepäntien / Keskustien liittymän läheisyydessä. 

Vaihtoehdossa 1.2 keskitetty lukio Toreeninmäen alueella uusi rakennus on saman mittakaavainen kuin läheiset terveyskeskuksen rakennukset ja rakennus sopeutuu helpommin kaupunkikuvaan kuin urheilupuistoon sijoittuva vaihtoehto. Alue sijaitsee samalla puolella Rajamäentietä kuin asutuksen nykyinen ja tuleva painopiste. Alue on liikenteellisesti haastava, saman liittymän kautta kulkee terveysaseman liikenne sekä suunnitteilla olevan liikerakennuksen asiakasliikenne sekä hankesuunnitelman mukaan lukion liikenne. Maankäytön kehittymisen johdosta Rajamäentien-Sairaalantien liittymään tulee lähitulevaisuudessa kohdistumaan mittavia parantamistoimenpiteitä. Liittymään tullaan mahdollisesti toteuttamaan uudet linja-autopysäkit, Rajamäentielle vasemmalle Sairaalantielle kääntyville oma kaista, liikennevalot sekä suojatie Rajamäentien yli tai kevyen liikenteen alikulku Vehnäpellontien suunnasta Sairaalantien suuntaan. Alueen tuleva muu maankäyttö määrittelee liittymän parantamistarpeet ja lukiohankkeen synnyttämä liikenne ei ole parantamistoimenpiteitä mitoittava tekijä. Jos Rajamäentien-Sairaalantien liittymään toteutetaan uudet linja-autopysäkit, palvelee mm. Rajamäen-Kirkonkylän välinen joukkoliikenne Toreenin alueen tontille mahdollisesti toteutettavaa lukiota. Klaukkalan suunnasta tuleva joukkoliikenne liikennöi pääasiassa Perttulantietä pitkin, joten lähimmät pysäkit ovat Perttulantien-Sepäntien / Keskustien liittymän läheisyydessä. 

Vaihtoehdossa 2. Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo suurta muutosta kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama kokonaisuus tulee jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen mahdollistaa toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen. 

Kampuksen läheisyydessä on Rajamäen linja-autoasema, joten joukkoliikenneyhteydet lukion näkökulmasta sijoittuvat suotuisasti. Joukkoliikennetarjontaa esimerkiksi kunnan eteläosasta Rajamäen suuntaan saatetaan kuitenkin joutua lisäämään. Klaukkalan suunnasta Rajamäelle suuntautuva joukkoliikenne liikennöi nykyisin osittain Röykän ja osittain Kirkonkylän kautta. Klaukkalasta Kirkonkylän kautta Rajamäelle suuntautuvat vuorot ovat pääsääntöisesti vaihdollisia eli linja-autoa pitää vaihtaa Kirkonkylällä.

Vaihtoehdossa 3. (kaksi toimipistettä) Rajamäelle sijoittuva lukio osana kampusta ei yksinään tuo suurta muutosta kaupunkikuvaan, mutta Rajamäen kampuksen rakennusten muodostama kokonaisuus tulee jatkosuunnittelussa sopeuttaa kaupunkikuvaan. Kampusalueelle sijoittaminen mahdollistaa toimintojen ja tilojen synergiaetujen hyödyntämisen. Jaetun lukion Nurmijärjen yhteiskoulun yhteyteen sijoittuva salirakennus liittyy luontevasti olemassa olevaan koulukompleksiin mutta vie alueen maapinta-alaa ja tuo haasteita muun muassa pysäköinnin järjestämiselle. Liikennejärjestelyjen ja joukkoliikenteen näkökulmasta tämä kahden toimipisteen vaihtoehto vastaa pitkälti nykytilannetta.

Yhteenveto lukioratkaisusta:

Tekninen lautakunta toteaa, että kunnallisen lukion toimipisteiden määrällä ja sijainnilla on erilaisia vaikutuksia hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin sekä liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Kaikki lukion hankesuunnitelman mukaiset vaihtoehdot ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia, jos ja kun arviointi tehdään vain hankesuunnitelmia tarkastelemalla. Kaikkien vaihtoehtojen toteuttamiseen liittyy jonkinasteisia haasteita ja vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia. Nykytilannetta lähinnä vastaava kahden toimipisteen lukiovaihtoehto on investointikustannuksiltaan selvästi edullisin. Pitkällä aikavälillä hankkeiden kokonaiskustannukset ovat korkeat ja lähellä toisiaan. Vaihtoehtojen keskinäistä etuisuutta ei tule arvioida vain kustannuserojen perusteella, vaan ratkaisu tulee tehdä hankkeiden kokonaisvaikutusten ja kunnan kokonaisedun mukaisesti. 

Tämän vuoksi tekninen lautakunta esittää, että esitettyjen ratkaisuiden lisäksi tulee etsiä vielä kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Kirkonkylän osalta tulee erityisesti myös tarkastella nykyisten toimintojen sijoittamista uudella tavalla, jos sillä saadaan kiinteistöjen käyttöä tehostettua ja voidaan esim. vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Valittava ratkaisu ei saa lisätä kokonaisneliömääriä, vaan lopputuloksen tulee toteutua nykyistä vähemmällä neliömäärällä. Lukion tilojen osalta tulee ottaa myös huomioon oppilasmääränmuutokset niin perus- kuin lukio-opetuksessakin. Tilaratkaisuiden osalta tulee varmistaa joustavuus sekä se, että lukion käytössä olevia tiloja voidaan hyödyntää tarvittaessa erittäin joustavasti tilanteiden muuttuessa esim. lakisääteisen perusopetuksen järjestämiseen tai muuhun soveltuvaan toimintaan. Lukiotoiminta tulisi ensisijaisesti järjestää olemassa olevan koulun välittömässä läheisyydessä. Tilojen monikäyttöisyyden tulee olla ehdoton lähtökohta. Myös tilojen iltakäyttö tulee huomioida, eikä se saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia erillisen sijainnin vuoksi. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia. 

Seitsemän veljeksen koulu:

Tilatehokkuuden näkökulmasta tekninen lautakunta ei näe vaihtoehtoa VE C toteuttamiskelpoisena, merkittävästi kasvavan neliömäärän vuoksi. Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Seitsemän veljeksen koulun korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia. 

Rajakaari:

Rajamäen kampusalueen rakentamisessa on tärkeää kustannustehokkuus, käytännöllisyys, laajennettavuus, huollettavuus ja sisäilmaterveellisyys. Rajakaaren korjaus on vaikea ja kallis hanke, jonka kaikkia riskejä on vaikea sulkea pois. Tekninen lautakunta toteaa, että tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta on Rajakaaren korvaaminen uusilla tiloilla suositeltava vaihtoehto. Uudisrakennusvaihtoehdossa tulee uuden rakennuksen koko tarkastella ja pyrkiä tilojen tehokkuuteen sekä välttää uudisrakennuksen koon kasvattamista suhteessa nykyiseen. Tekninen lautakunnan vastuualueen näkökulmasta esitettyjä vaihtoehtoja tulee edelleen tehostaa tilojen käyttäjän kanssa. Nyt rakennettavat tilat palvelevat tulevaisuuden tarpeita ja erityisesti oppilasennusteiden mukaan tilatarpeet kaikilla luokka-asteilla pienenevät tulevien vuosien aikana. Tilat tulee rakentaa huomioiden käyttäjien määrän väheneminen ja toimintojen moninaistuminen. Nykyinen hankesuunnitelma ei vielä täytä riittävästi tehostamisen vaatimuksia.

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tilojamme rasittaneet sisäilmaongelmat ovat ikävä tosiasia koko kunnan alueella ja lukiosta sekä palveluverkon osasta päätettäessä tulee muistaa, että esim. eteläinen alue on vielä kokonaan ratkaisematta. Siellä asuu ylivoimaisesti suurin osa kuntamme asukkaista, investointipaineet etenkin sisäilmaongelmien kohdalla ovat tosiasia. Pakollisissa investoinneissa tulee tässä taloustilanteessa sekä priorisoida perusopetus ja varhaiskasvatus että huomioida tarpeet oppimistiloista koko kunnan alueella.

Rakentamisessa tulee lisäksi kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää moduulirakentamista, jotta rakennuksen kokoa voidaan muuttaa joustavammin. Moduulirakentamista puoltaa lisäksi se, että rakennusten kestoiän ollessa ko. paikassa 20 vuotta tai lyhyempi korjausvelka tulee pääosin hoidettua aina eliniän päättyessä. 

Rakennushankkeen toteutusmallina tulee perinteisen urakkamallin lisäksi tutkia elinkaarimallin käyttöä sekä lainarahoituksen rinnalla tulee selvittä leasingrahoituksen käyttöä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa