Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.05.2020/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Nurmijärven kunnanviraston aukiolosta päättäminen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikuntapalvelujen hallittu avaaminen

 

Kunnanhallitus 11.05.2020 § 124  

710/00.01.02.03/2020  

 

 

Päätöksen tausta ja tarkoitus

Tällä päätöksellä on tarkoitus päättää kunnanviraston ja todeta muiden kunnan tilojen ja palveluiden asteittaisesta avaaminen valtioneuvoston tekemien linjausten perusteella.

 

Maan hallituksen linjausten mukaan 18.3.2020 alkaen on suljettu valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Nurmijärven kunta on pannut osaltaan täytäntöön valmiuslain täytäntöönpanoasetuksen määräyksiä sulkemalla eri toimipisteitä, kuten kunnanviraston sekä muita kunnan tiloja.

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvosto on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n laatiman epidemiologisen arvion varhaiskasvatusta ja koulua koskevien rajoitteiden poistamisesta, jonka mukaan alle 16- vuotiaiden varhaiskasvatusta ja opetusta oppilaitoksissa koskevat rajoitukset eivät ole enää siinä määrin ja samalla tavalla toteutettuna välttämättömiä kuin valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton yhteydessä. Näin ollen valtioneuvosto on katsonut, että valmiuslakiin perustuvien rajoitusten jatkamisella ei ole enää valtiosäännön edellyttämää välttämätöntä tarvetta ja linjannut periaatepäätöksellään, että valmiuslain nojalla varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun asetuksen (191/2020) voimassaoloa ei enää jatketa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 13.5.2020 jälkeen. Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14.5. alkaen hallitusti ja porrastetusti.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tältä pohjalta  linjannut, että perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan 14.5.2020 lähiopetukseen hallitusti ja turvallisuudesta tarkasti huolehtien. Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.
 

Valmiuslain soveltamisen päätyttyä kunta ei voi enää rajata varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen järjestämistä, vaan niitä tulee järjestää kuten ennen poikkeusoloja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvalliseen järjestämiseen on kuitenkin annettu viranomaisten ohjeita, joita tulee noudattaa. Perusopetusta ei siten voi enää laajamittaisesti antaa koteihin vietävänä etäopetuksena. Perusopetuslain 18 § mahdollistaa kuitenkin terveysperusteisesti yksittäisen oppilaan opetuksen järjestämisen kotiin vietävänä opetuksena. Samoin sellainen turvallisessa koulun osoittamassa tilassa tapahtuva etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, joka oli mahdollista jo ennen epidemiaa, on toki mahdollista edelleenkin, sillä se ei ole luonteeltaan etäopetusta.

Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Perusopetuslain 18 §:n mukaisissa erityisissä opetusjärjestelyissä opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa säädetään, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä tai jos oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet huomioon ottaen.
 

Suomen hallitus on hybridistrategiassaan tehnyt muun ohella seuraavat linjaukset:
 

Hybridistrategiassa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain ja mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan.

. Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.

. Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi.

. Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Koska tartuntataudin torjunta ja koronaviruksesta johtuvan vallitsevan normaaliolojen vakava häiriötila on vaatinut nopeita konkreettisia operatiivisia toimia, Nurmijärven kunnanhallitus on 25.3.2020 siirtänyt toimivaltaansa Nurmijärven kunnan hallintosäännössä määriteltyjen kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden delegoimisesta toimintasäännöllä edelleen kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille. Myös lautakunnat, kuten asemakaavoitus - ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja elinvoimalautakunta ovat siirtäneet niille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa eteenpäin viranhaltijalle. Viranhaltijat ovat tehneet päätökset toimipisteiden sulkemisesta toimialoillaan.

Toimipisteiden avaaminen kunnassa


Kunnanvirasto

Nurmijärven kunnanvirasto on suljettu Valtioneuvoston suositusten mukaisesti 6.4.-13.5.2020 väliseksi ajaksi.

 

Kunnan (ja valtiovallan) etätyösuositukset ovat kuitenkin edelleen voimassa. Näin ollen on perusteltua, että kunnanvirasto avataan asiakkaille 1.6. alkaen. Kokoussiipi pysyy edelleen asiakkailta suljettuna ja asiaa sen osalta tarkastellaan elokuun 2020 aikana.

Sivistys- ja hyvinvointi-toimiala

Toimipisteiden avaaminen perustuu valtioneuvoston päätökseen eikä edellyttäisi erillistä päätöstä, koska päätöksellä palataan noudattamaan perusopetuslain mukaisia säännöksiä koulutuksen järjestämisestä. Koska kunnanvirasto ja muut päätöksessä tarkoitetut toimipisteet on suljettu kunnan tekemin päätöksin, on kuitenkin loogista ja informatiivista, että myös niiden avaaminen todetaan tällä päätöksellä.

 

Ajaksi 18.3.-13.5.2020 seuraavat tilat on suljettu kokonaan käytöstä: Harjulan koulu, Karhunkorven koulu, Lepsämän koulu, Länsikaaren koulu, Metsäkylän koulu, Nukarin koulu, Nurmijärven yhteiskoulu, Palojoen koulu, Röykän koulu, Urheilupuiston koulu sekä Nurmijärven lukio (Kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteet). Sulkeminen koskee myös koulujen liikuntasaleja ja kouluissa iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa vapaa-ajan harrastustoimintaa. Lisäksi on suljettu kirjastot ja kirjastoauto, museot, Nurmijärven monitoimitila Monikko, nuorisotilat, nuorten työpaja, Märkiön leirikeskus, Kotoinfo sekä avoimet päiväkodit ja Maaniitun leikkipuisto. Osassa nuorisotiloja on voitu järjestää iltapäiväkerhotoimintaa.

 

Päätöksessä on todettu, että mikäli maan hallitus jatkaa rajoitustoimia 13.5.2020 jälkeen, päätöksen voimassaolo jatkuu ilman uutta erillistä päätöstä.

 

Koska maan hallitus valtioneuvoston periaatepäätöksessä kuvatulla tavalla jatka rajoituksia täysimittaisesti enää 14.5.2020, todetaan, että edellä mainitut tilat avataan valtioneuvoston periaatepäätöksessä kuvatulla tavalla ja siinä kerrotussa tarkoituksessa 14.5.2020 alkaen.

Ympäristötoimiala

Koronavirustilanteen vuoksi on ollut suositusten mukaista sulkea kunnan liikuntapaikkoja tartuntojen leviämisen hidastamiseksi. Tekninen johtaja teki asiaa koskevan päätöksen 3.4.2020 §11.

 

Jäähalli on suljettu 17.3.2020 alkaen, urheilualueet (pitäen sisällään yleisurheilu- ja tekonurmikentät), kuntoportaat, skeittialueet ja ulkokuntolaitteet 27.3.2020 alkaen. Porkkalanniemen ulkoilualueen mökkiä ei ole vuokrattu toistaiseksi. Lisäksi on lopetettu puuhuolto nuotiopaikoille.

 

Tämän osalta todetaan, että jäähalli pysyy edelleen kiinni, kuten normaalioloissakin se on kiinni toukokuun puolivälistä kesäkauden.

 

Urheilualueilla ja muilla mainituilla liikuntapaikoilla voidaan toimia suositusten mukaisesti, mutta tämä edellyttää urheiluseurojen ja käyttäjien henkilökohtaista vastuuta noudattaa valtakunnallisia ohjeistuksia.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

1. Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunnanvirasto avataan siten, että asiakaspalvelupiste on avoinna normaalein aukioloajoin, kesäaika huomioiden.  Kokoussiipi pysyy suljettuna yleisölle ja asiaa harkitaan uudelleen elokuussa 2020.

Muutos astuu voimaan 1.6.2020.

2. Kunnanhallitus päättää todeta että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteet ja muut perusteluissa mainitut toimipisteet ja -tilat (Harjulan koulu, Karhunkorven koulu, Lepsämän koulu, Länsikaaren koulu, Metsäkylän koulu, Nukarin koulu, Nurmijärven yhteiskoulu, Palojoen koulu, Röykän koulu, Urheilupuiston koulu sekä Nurmijärven lukio (Kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteet), koulujen liikuntasalit ja kirjastot ja kirjastoauto 1.6. lukien , museot, Nurmijärven monitoimitila Monikko, nuorisotilat, nuorten työpaja, Märkiön leirikeskus, Kotoinfo sekä avoimet päiväkodit ja Maaniitun leikkipuisto) avataan valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisesti hallitusti ja porrastetusti 14.5.2020 alkaen.

3. Kunnanhallitus päättää kumota 14.5.2020 alkaen teknisen johtajan päätöksen 3.4.2020 §11 koskien Nurmijärven kunnan liikuntapaikkojen sulkemista ja Porkkalanniemen ulkoilualueen mökin vuokraamista poikkeustilanteen aikana.

Muutos astuu voimaan 14.5.2020

 

Valmistelija

Sari Forsström, kunnanlakimies
sari.forsstrom@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa