Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vastine 25.3.2020 jätettyyn yksityistieasiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen

 

Kunnanhallitus 06.04.2020 § 91 

 

 

Valtuuston 25.3.2020 kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite, missä kunnan tulee lunastaa itselleen ne yksityistiet, jotka ovat olleet hoitosopimuksella kunnan hoidettavana ennen uuden yksityistielain voimaantulemista.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjata 25.3.2020 jätetyn valtuustoaloitteen valmisteluun ympäristötoimialalle.

 

Valmistelija

Kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh 040 317 2304

Kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, puh. 040 317 2357

 

Käsittely

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa 25.3.2020 jätetyn yksityistieasiaa koskevan valtuustoaloitteen käsiteltäväksi tässä pykälässä pöydälle jaetun esityksen mukaisesti.
 

Kunnanhallitus muutti asian otsikon "Vastine 25.3.2020 jätettyyn yksityistieasiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen" sekä hyväksyi selostusosan esittelijän muutoksin seuraavasti:
 

"Valtuuston 25.3.2020 kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite, missä kunnan tulee lunastaa itselleen ne yksityistiet, jotka ovat olleet hoitosopimuksella kunnan hoidettavana ennen uuden yksityistielain voimaantulemista.
 

Vastaavan sisältöistä aloitetta on käsitelty kunnanhallituksen kokouksen 6.4.2020 kohdassa 86, joten nyt tehtyyn aloitteiseen voidaan antaa vastaus ilman valmisteluun ohjausta.


Aloitteeseen annetaan seuraava vastaus:
 

Kunnalla ei ole lainmukaisia edellytyksiä lunastaa aiemmin hoitosopimusjärjestelmän piirissä olleita yksityisteiden tiealueita.
 

Kiinteistöjen omistajien ja kunnan välillä tehtävät vapaaehtoiset kiinteistökaupat olisivat niitä teoreettisia vaihtoehtoja, joilla kunta voisi saada omistukseensa ko. tiealueet - mutta tällöin edelleenkin kaikkia tieoikeuden haltijoita (ao. kiinteistön omistajia) koskisi yksityistielain velvoitteet. Esimerkiksi jotta ko. yksityisteiden tieoikeuden haltijoilla (ao. kiinteistön omistajilla) ei olisi enää ollenkaan näitä yksityistielain mukaisia velvoitteita, tulisi kunnan ostaa itselleen nämä kaikki kiinteistöt, joilla on rasiteoikeus tiehen (oikeus käyttää tietä). Tämän toteuttaminen ei ole käytännössä mahdollista.
 

Suomessa tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan (kunnassa sijaitsevat tiet):
 

1.Valtion vastuulla olevat maantiet (yleiset tiet)
 

2.Kunnan vastuulla olevat asemakaavan mukaiset kadut ja
 

3.Tieosakkaiden/tiekuntien vastuulla olevat yksityistiet (tiekunta perustettu, yksityistielaki), ja lisäksi on joukko muitakin yksityisiä tieyhteyksiä (perusteena rasite, sopimustie tai oma tie)


Asemakaava-alueella olevat tiet ovat valtaosin katuja, joista lain mukaisesti vastaa kunta. 
 

Asemakaavoja on tarkoituksenmukaista laatia esimerkiksi uusia asuinalueita varten taajamiin, ei taajamien ulkopuolelle. Taajamia ovat Nurmijärven kunnassa esimerkiksi Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki ja Röykkä sekä Herusten alue. Yksityistiet sijaitsevat käytännössä taajamien ulkopuolella, joilla asutus on vähäistä.
 

Yksityistien tienpitäjä, eli tiekunta, on ollut vanhan ja edelleenkin myös uuden yksityistielain mukaisesti vastuussa siitä, että tie pidetään lain tarkoittamassa kunnossa ja lain velvoitteet täyttyvät, eikä tien kunnosta aiheudu vaaraa tieosakkaille eikä muille tienkäyttäjille - riippumatta kunnan ja tiekunnan välisistä sopimuksista.

 

Tiekuntien ja kunnan välisten hoitosopimusten tarkoituksena on aikaisemmin ollut avustaa tiekuntia ns. "huoltoyhtiön" tavoin tien päivittäisen hoidon osalta. Hoitosopimusten tehtäväsisältöön on kuulunut mm. tien aurausta ja puhtaanapitoa, mutta esimerkiksi tien rakenteelliset korjaukset ja parantamiset sekä puuston raivaukset eivät ole sisältyneet hoitosopimusten piiriin. Kuitenkin vuosikymmenien saatossa on kunta joissain erityistilanteissa (ml. liikenneturvallisuusperuste, vaaratilanne) joutunut tekemään näiden kyseisten yksityisteiden varsilla myös rakenteellisia korjauksia tai esimerkiksi liikennemerkkien asentamisia, koska ko. tiekunnat eivät olleet huolehtineet lain mukaisista velvollisuuksista ja olivat nukkumassa. 

 

Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot ovat kunnanhallituksen käsittelyssä 6.4.2020, ja ko. pykälän esittelytekstissä ja liiteaineistossa on esitetty ajankohtainen tietoaineisto liittyen kunnan yksityistie-asiakokonaisuuteen - liittyen myös ko. valtuustoaloitteen asiakokonaisuuteen."

 

Palautusesitys

 

Kalle Mustonen: Esitän asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa tutkitaan ja selvitetään kunnan mahdollisuus ottaa hoitovastuulleen ne tiet, jotka aiemmin kuuluivat hoitosopimuksen piiriin.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kannatti esitystä.
 

 

Päätös
 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä edellä esitetyn vastauksen Kalle Mustosen ym. (yhteensä 17 valtuutetun) valtuustoaloitteeseen ja esitti sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Jakelu

 

 

Valtuusto 22.04.2020 § 37  

470/00.02.00.02/2020  


Käsittely

Palautusesitys

 

Kalle Mustonen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa tutkitaan ja selvitetään kunnan mahdollisuus ottaa hoitovastuulleen ne tiet, jotka aiemmin kuuluivat hoitosopimuksen piiriin.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kannatti esitystä.

 

Äänestys

 

Asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen. Käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA, asian palauttamista kannattavat äänestävät EI.

 

Asian käsittelyä jatketaan, JAA: 35

Asia palautetaan valmisteluun EI: 16

 

Näin ollen asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

 

Päätös

 

Valtuusto päätti kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa