Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot

 

Kunnanhallitus 06.04.2020 § 85 

 

 

 

Taustaa ja lähtökohtia

Yksityistielain uudistumisen 1.1.2019 johdosta kunnan yksityisteiden hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta ja -toimenpiteitä on käsitelty kunnassa joulukuusta 2018 alkaen vaiheittain (mm. tekla 13.12.2018, kh:n keskusteluasiat 14.1.2019, tekla 25.4.2019, kh 6.5.2019, kh:n keskusteluasiat 16.12.2019 ja 16.3.2020). Teknisen lautakunnan 13.12.2018 ja kunnanhallituksen 6.5.2020 päätökset ja niihin liittyvä tietoaineisto on esitetty tämän pykälän oheismateriaalina.

 

Tarkoituksena on, että Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot ovat kunnanhallituksen käsittelyssä 6.4.2020 sekä valtuuston käsittelyssä 23.4.2020.


Suomessa tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan (kunnassa sijaitsevat tiet):

  1. Valtion vastuulla olevat maantiet (yleiset tiet)
  2. Kunnan vastuulla olevat asemakaavan mukaiset kadut ja
  3. Tieosakkaiden/tiekuntien vastuulla olevat yksityistiet (tiekunta perustettu, yksityistielaki), ja lisäksi on joukko muitakin yk­si­tyi­siä tieyhteyksiä (perusteena rasite, sopimustie tai oma tie)


Ennen vuotta 2019 kunnan avustamisen piirissä on ollut noin 250 km yk­si­tyis­tei­tä, ja kunta on avustanut tiekuntia kun­nos­sa­pi­to­töil­lä (hoi­to­so­pi­mus­tiet) tai vuosittaisilla tienpitoavustuksilla (kunnossapitoon ja pe­rus­pa­ran­nuk­seen).

 

Tekninen lautakunta vahvisti 25.4.2019, että kunnan ja tiekuntien (yksityisteiden) välinen hoitosopimusjärjestelmä ei ole yksityistielain uudistumisen johdosta enää voimassa, ja että kyseiset hoitosopimukset kunnan ja tiekuntien välillä ovat rauenneet 1.1.2019 alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi 6.5.2019 kunnan hoitosopimus- ja avustamiskäytännön muuttamista koskevan hankesuunnitelman jatkosvalmistelujen pohjaksi. Samalla kunnanhallitus hyväksyi ns. hoitosopimusten piirissä olleiden tiekuntien (yksityisteiden) osalta siirtymäajan siten, että siirtymäaika (irtisanomisaika) päättyy viimeistään 1.5.2020, ja että siirtymäaikaan asti (irtisanomisajan) kunta voi omalta osaltaan jatkaa ko. yksityisteiden päivittäishoitoa aikaisempien vuosien malliin ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa sekä tiekuntien tahtotila huomioiden.

Hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti Nurmijärven kunta haluaa edelleen avustaa yksityisteitä. Uuden yksityistielain perusteella kunta voi avustaa vain sellaisia teitä, joihin asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta ja tiekunta toimii lain edellyttävällä tavalla. Avustaessaan yksityisteitä kunnan on kuitenkin otettava huomioon uuden yksityistielain ja muun lainsäädännön vaatimukset avustuksen myöntämiselle (mm. kunnan kokonaisedun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista, taloudelliset vaikutukset tiedossa).

 

Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien kunnossapitotyön tarjoaminen tiekunnalle merkitsisi myös kunnan avustusta tiekunnalle. Kunnan avustamiseksi on luettava myös sellainen tilanne, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esim. kalustoa tai materiaalia. Kahteen jälkimmäiseen liittyy myös lainmukaisuuteen liittyviä näkökohtia - mm. kunta ei saa toimia toimivilla markkinoilla (vrt. yhtiöittämisvelvoite). Esimerkiksi tiekarhun palvelujen tarjoaminen tiekunnille tilausta vastaan voisi olla rajatussa määrin ja markkinahintaan mahdollista - tiekarhujen palvelutarjonta Suomessa on lähes kadonnut viime vuosikymmeninä. Myös tiekuntien informoiminen kunnan alueella toimivista markkinoista ja potentiaalisista koneurakoitsijoista on ollut hyväksi koettu keino auttaa tiekuntia aktivoitumisen ensivaiheissa.

Rahalliseen avustamiseen perustuva avustusmalli olisi käytännöllinen, selkeä ja myös lainmukainen tapa avustaa kunnan alueen yksityisteiden tiekuntia jatkossakin. Malli on tällä hetkellä kunnassa käytössä ns. toimivia tiekuntia varten, ja sen piiriin tulisivat kaikki tiekunnat, jotka toimivat lainmukaisesti. Avustamisjärjestelmää on tarkoitus uudistaa tässä pykälässä ehdotettavalla tavalla. Siirtymävaiheessa vuosittainen avustusmääräraha voisi säilyä nykyisellä tasolla (noin 50.000 euroa + 500.000 euroa vuodessa -  sis. tiepitoavustusten ja yksityisteiden kunnossapitotöiden määrärahat). Tarpeelliset määrärahasiirrot teknisen lautakunnan ja asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan välillä olisi tarkoitus tehdä osavuosikatsauksen 2 (ja/tai osavuosikatsauksen 3) yhteydessä, kun valtuuston avustusjärjestelmää koskeva päätös on saanut lainvoiman. 

Kunta on tiedottanut hankesuunnitelman mukaisesti meneillään olevasta yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyistä kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä. Kunnan kotisivuilta löytyy myös yksityistieasioihin liittyvä ajankohtainen tietoaineisto, joita tiekuntien osakkaat ovat voineet hyödyntää toimintansa aktivoinnissa ja kehittämisessä. Kunta on järjestänyt kolme koulutus- ja informaatiotilaisuutta kunnan alueella toimiville tiekunnille ja asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudet on videoitu ja ne ovat katsottavissa kunnan kotisivuilta (yksityistiet-teemasivu). Lisäksi kunnan yksityistieneuvoja on auttanut ja opastanut tiekuntia uudelleenjärjestäytymisessä mahdollisuuksien mukaan. Kunta auttaa ja opastaa edelleen tiekuntia aktivoitumisasioissa.  Mm. tiekunnille on tarkoitus järjestää syksyllä 2020 neljäs koulutus- ja informaatiotilaisuus (vrt. koronavirustilanne), jossa painopiste kohdistuisi uuden avustusjärjestelmän toimintamalliin sekä tiekuntatoiminnan vuodenkiertoon.

 

Voimassa olevat yksityisteiden avustamisperiaatteet ja niiden uudistaminen

Nurmijärven kunta on avustanut yksityisteiden tienpitoa (kunnossapitoa ja perusparantamista) valtuuston 25.11.1987/260 § hyväksymän jakoperusteiden mukaisesti (noin 50.000 euroa per vuosi).  Yksityistieavustuksia on hakenut vuosittain noin 110 - 130 tiekuntaa. Avustettavien teiden yhteispituus on ollut noin 90 km ja avustusprosentti noin 43 % edellisen tilikauden hyväksytyistä kunnossapitomenoista. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaoston vuonna 2019 tehdyt päätökset koskien yksityisteiden kunnossapitoavustuksia sekä perusparannusavustuksia on esitetty tämän pykälän oheismateriaalina.


Suurimman osan yksityisteiden avustamisesta on kunta aiemmin toteuttanut kunnossapitotöiden kautta (perusteena aiemmin voimassa olleet hoitosopimukset, noin 500.000 euroa per vuosi).

Uusi yksityistielaki (560/2018) astui voimaan 1.1.2019 ja kumosi yksityisteistä annetun lain (358/1962). Yksityistielain 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myön-nettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta.

Yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen saamisen ehtona on, että

  1. Yksityistielle on perustettu tiekunta.
  2. Tiekuntaa sekä yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).


Yksityistielain mukaisia yksityistieavustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, eikä omiin teihin.

Ympäristötoimiala on valmistellut yksityistielain sekä yhdenvertaisuusperiaatteiden ym. mukaisesti esityksen Nurmijärven kunnan uudeksi yksityistieavustusten avustusjärjestelmäksi ja myöntämisehdoiksi. Esityksen mukaan tiet luokitellaan liikenteellisen merkittävyyden mukaan eri luokkiin. Kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden, kunnossapitoluokan ja toteutuneiden kunnossapitokustannusten suhteessa. Tiekuntien on myös mahdollista hakea kunnossapitoa järeämpään tien perusparantamiseen avustusta. Uusi avustusjärjestelmä myöntämisehtoineen täyttää lainsäädännön ja hallinnon yleiset periaatteet liittyen tieosakkaiden yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ym.


Esityslistan liitteenä on esitys uusiksi yksityistieavustusten myöntämisehdoiksi.

Ennakkoavustus vuonna 2020 -periaatteet

Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja jotka eivät tule saamaan kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.10.2020 mennessä kunnalle jätettävällä hakemuksella. Kunnossapitokustannuksiin hyväksytään myös tiekunnan hallintokustannukset. Tarve tämän tyyppiselle siirtymäajan ennakkoavustuksen hakemiselle on tullut esille uudelleen järjestäytyvien ja jo järjestyneiden tiekuntien edustajien esittämänä useassa yhteydessä vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Vuonna 2020 ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti 1LK/ 750 e/km, 2LK/ 600 e/km ja 3LK/ 450e/km, jotka vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä.

Yksityistieavustusten sekä ennakkoavustuksen hakeminen ja käsittely vuonna 2020 -periaatteet

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta kunnan varoista vuonna 2020 voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustusta myönnetään tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten.


Hallintosäännössä määritelty toimielin (Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta) myöntää tiekunnille kunnossapitoavustusta edellisen varainhoitokauden menojen perusteella. Avustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, johon liitetään selvitys edellä mainituista menoista. Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta ja mahdollisuuksien mukaan kunnanvirastosta (vrt. koronavirustilanne). Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena ja siihen liitetään hankkeen kustannusarvio ja tarpeen mukaan parantamissuunnitelma.


Lisäksi tiekunnilla on vuoden 2020 osalta mahdollisuus hakea yksityistieavustuksia ilman tiekunnan kokouksen päätöstä, kuten vielä voimassa olevat avustusperiaatteet määrittelevät. Tiekunnan vuosikokous on mahdollista pitää myöhemmin (vrt. koronavirustilanne). Voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaan kunnossapitoavustuksen hakemiseen riittää selvitys edellisen varainhoitokauden kunnossapitomenoista, kopiot tiekunnan tileistä, kunnossapitomenojen laskujäljennökset tai muu selvitys menoista. Hakemuksen allekirjoittaa joko toimitsijamies tai kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä.


Hakemukset tulee toimittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle viimeistään 31.5.2020. En-nakkoavustusta voi hakea 31.10.2020 asti.

Hallintosäännössä määritelty toimielin (Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta) päättää yksityistieavustuksien ja jo saapuneiden ennakkoavustusten myöntämisestä elokuussa ja loppujen ennakkoavustusten myöntämisestä marras/joulukuussa. Yksityistieavustukset ja ennakkoavustukset myönnetään (maksatus) uuden avustusjärjestelmän mukaisesti vuonna 2020, jos valtuuston päätös avustusjärjestelmästä on saanut lainvoiman vuoden 2020 aikana. Jos uusi avustusjärjestelmäpäätös ei saa lainvoimaa vuoden 2020 aikana, yksityistieavustukset myönnetään (maksatus) voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaan.

 

Kunnan omistamat tievalot yksityisteillä -periaatteet

Kunnan alueella olevien keskeisten yksityisteiden varrella sijaitsee jonkin verran kunnan omistamaa tievalaistusta, jota on kunnan harkinnan perusteella (mm. liikenneturvallisuus) toteutettu viime vuosikymmenten aikana. Ko. tievalaistuksen osalta toimitaan toistaiseksi seuraavien periaatteiden mukaisesti:
 

  1. Kunta omistaa jatkossakin ko. yksityisteillä sijaitsevan tievalaistusverkoston ja vastaa niiden toiminnasta, kunnossapidosta ja edelleen kehittämisestä tai poistamisesta harkintansa mukaisesti (mm. liikenneturvallisuus) - edellyttäen että ko. yksityisteiden tiekunnat antavat tievalaistusverkoston sijainnille tiealueellaan suostumuksensa (sopimus tai työlupa).
  2. Ko. yksityisteiden tiekunnilla on halutessaan mahdollisuus lunastaa tiealueellaan sijaitseva kunnan omistama tievaloverkosto käypään hintaan (määritellään tapauskohtaisesti), jolloin tiekunta vastaa jatkossa niiden toiminnasta, kunnossapidosta ja kehittämisestä harkintansa mukaisesti (mahdollistaa näiltä osin kunnan yksityistieavustusten hakemisen jatkossa).
  3. Jos yksityistien tiekunta ei anna kunnan omistamalle tievalaistusverkoston sijoittumiselle suostumustaan (sopimus tai työlupa), eikä tiekunta halua lunastaa kunnan omistamaa tievalaistusverkostoa, niin tässä tapauksessa kunta tulee poistamaan ko. tievalaistusverkoston käytöstä (ml. rakenteiden purkaminen).
  4. Hallintosäännön mukaisesti kunnallistekniikasta vastuussa oleva toimielin (Tekninen lautakunta) vastaan kunnan puolesta yksityisteiden varsilla kunnan omistuksessa olevasta tievalaistusverkostosta edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti ja vuosittaisten määrärahojen puitteissa. 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

- uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti,

- ennakkoavustus vuonna 2020 -periaatteet esittelytekstissä kuvatun mukaisesti,

- yksityistieavustusten sekä ennakkoavustuksen hakeminen ja käsittely vuonna 2020 -periaatteet esittelytekstissä kuvatun mukaisesti sekä

- kunnan omistamat tievalot yksityisteillä -periaatteet esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

 

Valmistelija

Kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, puh. 040 317 2357
Kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh 040 317 2304

 

Käsittely

 

Juha Hyvämäki teki muutosesityksen:


1.Esittelytekstiin lisätään sanat "ja tuleviin".


- uudelleen järjestäytyneillä tiekunnilla ei välttämättä ole toteutuneita kustannuksia.


- Uusi Teksti:
"Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja jotka eivät tule saamaan kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.10.2020 mennessä kunnalle jätettävällä hakemuksella."

 

2.Ennakkoavustusta kasvatetaan ja avustus porrastetaan kunnossapitoluokkien mukaisesti 750/600/450 e/km.

 

-Uudelleenjärjestäytyvät tiekunnat ovat poikkeustilanteessa, koska tiekohtaisia hoitokuluja, joita voitaisiin käyttää budjetin pohjana ei ole olemassa. Siksi on kohtuullista, että korkeamman kunnossapitoluokan teille myönnetään korkeampi ennakkoavustus näiden teiden todennäköisesti suurempien kunnossapitokulujen suhteessa. Ennakkoavustukset palautuvat kunnalle 3v kuluessa.

 

-Uusi teksti:
"Vuonna 2020 ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti 1LK/ 750 e/km, 2LK/ 600 e/km ja 3LK/ 450e/km, jotka vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä."

 

3.Yksityistien käyttöä normaalia enemmän rasittava yritystoiminta huomioidaan avustusta myönnettäessä.

 

-Yritystoiminta huomioidaan automaattisesti tieyksikkölaskelmissa, mutta yksiköinnin laskentatapa on kuitenkin ns. erityisliikenteelle raskas. Tämän huomioiminen avustusta myönnettäessä tukee tiekunnan lisäksi paikallista yritystoimintaa ja kunnan elinvoimaa.

 

Tekstilisäys liitteeseen "Yksityistieavustusten myöntämisehdot /kunnossapitoluokat:"Mikäli tiekunnan alueella on yritystoimintaa, joka liikenteellinen rasitus on normaalia suurempaa, voidaan ko. tien kunnossapitoluokan avustusta nostaa 5:llä prosenttiyksiköllä."
 

Maiju Tapiolinna teki muutosesityksen siten, että "Tähän asti kunnan hoidossa olleet tiet säilytetään kunnan hoitovastuulla ja meneillään oleva yksityistiehanke keskeytetään 2021 loppuun asti. Tieasiassa on edelleen useita epäkohtia, joita ei ole huomioitu ja jotka on selvitettävä ennen lopullista päätöksentekoa."
 

Riikka Raekannas teki muutosesityksen siten, että

 

"Yksityistieavustusten loppuraportti avustusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden toteutumisesta tuodaan toimielimille arvioitavaksi ja tiedoksi kahden täyden avustuskauden päätyttyä."

 

Hägg teki muutosehdotuksen siten, että liitteeseen "Yksityistieavustusten myöntämisehdot" kohtaan 3 Kunnossapidon avustaminen Avustuksen määräytyminen, toisen kappaleen toinen lause "Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut kunnossapitoavustusta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen." muutetaan muotoon "Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut kunnossapitoavustusta, eikä kohteen osalta perusteissa ole tapahtunut muutosta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen."

Virpi Räty, Riikka Raekannas ja Alpo Sailio kannattivat Hyvämäen muutosesitystä.

 

Virpi Räty ja Tarja Salonen kannattivat Raekankaan esitystä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Hyvämäen ja Raekankaan esitykset.
 

Puheenjohtaja totesi Tapiolinnan ja Häggin esitysten raukeavan kannattamattomana.

 

Päätös 

Esityksen mukaan siten, että pykälän selostusosaan tehtiin käsittelyosassa selostetut Hyvämäen esittämät muutokset 1. ja 2. sekä liitteeseen tehtiin Hyvämäen esittämä muutos 3.

Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että yksityistieavustusten loppuraportti avustusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden toteutumisesta tuodaan toimielimille arvioitavaksi ja tiedoksi kahden täyden avustuskauden päätyttyä.

Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Asian jälkeen pidettiin kokoustauko 19:25 - 19:35.

 

 

Valtuusto 22.04.2020 § 35  

493/02.05.01.02/2020  

 

 

Liitteisiin on korjattu kunnanhallituksen tekemät muutokset.

 

 

Käsittely

 

Valtuutettu Maiju Tapiolinna perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta esitti asian palauttamista valmisteluun. Valtuutettu Lepolahti kannatti palauttamisesitystä.

 

Asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen. Asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA, asian palauttamista kannattavat äänestävät EI.

 

JAA: 35

EI: 15

Tyhjää: 1

 

Näin ollen valtuusto päätti asian käsittelyn jatkamista.

 

 

Muutosesitys 1

Valtuutettu Juha Hyvämäki teki seuraavat muutosesitykset.

 

Tekstilisäys kappaleeseen :" Ennakkoavustus vuonna 2020 -periaatteet"

 

"Mikäli tiekunnan lainmukainen uudelleenjärjestäytyminen on estynyt tai viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi, voi kunta tiekunnan osakkaiden hakemuksesta avustaa  tiekuntaa 1.5.2020 jälkeen akuuteissa ja välttämättömissä hoitotoimissa. Hoitotoimien kustannukset peritään takaisin seuraavista ko. tiekunnalle myönnettävistä avustuksista."

 

Tekstilisäys kappaleeseen: "Yksityistieavustusten sekä ennakkoavustuksen hakeminen ja käsittely vuonna 2020 -periaatteet"

 

"Koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten mahdollisesti jatkuessa, ja estäessä tiekunnan lainmukaisen ja turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti. Ennakkoavustus maksetaan hakemuksen käsittelyvuoden määrärahoista, ja peritään takaisin päätetyllä tavalla." 31.10.2020 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakemusvuonna.

Valtuusto päätti hyväksyä esitykset yksimielisesti.

Muutosesitys 2

Arto Hägg teki lisäyksen liitteeseen "Yksityistieavustusten myöntämisehdot" kohtaan 3 Kunnossapidon avustaminen Avustuksen määräytyminen, toisen kappaleen toinen lause "Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut kunnossapitoavustusta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen." muutetaan muotoon "Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut kunnossapitoavustusta, eikä kohteen osalta perusteissa ole tapahtunut muutosta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen."

Valtuusto hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen.

Päätös 

 Kunnanvaltuusto  

- uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti,

- ennakkoavustus vuonna 2020 -periaatteet esittelytekstissä kuvatun mukaisesti,

- yksityistieavustusten sekä ennakkoavustuksen hakeminen ja käsittely vuonna 2020 -periaatteet esittelytekstissä kuvatun mukaisesti sekä

- kunnan omistamat tievalot yksityisteillä -periaatteet esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

pohjaesityksen mukaisina lisättynä kahdella hyväksytyllä muutosesityksellä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa