Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.03.2020/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ylitysluvan myöntäminen tilikauden 2019 talousarviopoikkeamille

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 59 

 

 

 

Kunnanvaltuusto on vahvistanut kokouksessaan (KV 130/2018) talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2019-2021.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kunnan hallintosäännön (2019) 61 §:n mukaan mahdolliset talousarviomuutokset tulee, sitovuustasopäätösten niin edellyttäessä, tuoda valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

 

Valtuusto on osana talousarvion Yleisperusteluita vahvistanut sitovuustasot käyttö- ja investointitaloudelle, strategian vuositavoitteille sekä rahoituserille.

 

Käyttötaloudessa talousarvio on pääsääntöisesti sitova valtuustoon nähden tulosalueittain toimintakate-tasolla. Tästä poikkeuksena ovat osa ostopalveluiden/yhteistoimintaerien määrärahoista, jotka on asetettu sitovaksi tulosyksikkötasolla. Investointiosassa sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti investointimäärärahojen ja rahoitusosuuksien erotuksena, kuitenkin niin, että talonrakennushankkeiden kesken voidaan lautakuntatasolla tehdä vähäisiä määrärahasiirtoja, sillä edellytyksellä, että päätetyt hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa. Rahoituserinä sitovia valtuuston nähden ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen netto sekä antolainauksen ja lainakannan muutos.

 

Pääsääntöisesti talousarviomuutokset tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi viimeistään syyskuun osavuosikatsauksessa tai sitä myöhemmin loppuvuoden aikana. Joissakin tapauksissa kunnan toiminnoissa tieto lopullisesta tilinpäätöstoteumasta saadaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen, tai niin myöhään talousarviovuoden lopulla, ettei talousarviomuutosta keritä hyväksyttämään valtuustossa. Tällöin oleelliset talousarviopoikkeamat (noin +1,0 milj. euroa = 0,5% kunnan koko toimintakatteeseen suhteutettuna), erityisesti määrärahaylitykset, tulee esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ylityslupamenettelyssä tilikauden päättymisen jälkeen.

 

Samassa yhteydessä mahdolliset merkittävät määräraha-alitukset sekä ennakoitua parempi toteuma rahoituserissä tuodaan valtuustolle tiedoksi, mikäli toiminta sinänsä on olennaisilta osin järjestetty talousarviossa ja strategian vuositavoitteissa määritellyllä tavalla. Mikäli määrärahan käyttämättä jättäminen johtaisi toiminnassa merkittäviin muutoksiin, tulisi myös määräraha-alitukset esittää valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Muutosherkkiä ja vaikeasti ennakoitavia toimintoja kunnassa ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutus, jossa päättyneen tilikauden tasauslaskutus toteutetaan vasta tilikautta seuraavan vuoden tammi-helmikuussa. Myös esimerkiksi lopullisessa verotulokertymässä voi olla merkittävää vaihtelua tilinpäätösennusteeseen nähden.

 

Oleelliset talousarviopoikkeamat tilikaudella 2019

 

Kunnan oman toiminnan osalta muutettu talousarvio on toteutunut tilinpäätöksessä ilman merkittäviä poikkeamia, mukaan lukematta sivistys- ja hyvinvointitoimialan alaisen varhaiskasvatuksen tulosaluetta, jossa toimintakate alitti muutetun talousarvion 1,4 milj. eurolla.  Toimintakatteen alitusta varhaiskasvatuspalveluissa selittää erityisesti Vaskomäen päiväkodin lakkauttamisesta syntyneet säästöt sekä kotihoidon tuen ja sen kuntalisän arvioitua pienempi käyttö.

 

Myös muiden toimialojen osalta toimintakate alittui muutetusta talousarviosta, mutta maltillisemmin. Lisäksi investoinnit alittuivat muutetusta talousarviosta noin 1,6 milj. euroa ja Nurmijärven vesi -liikelaitoksen liikeylijäämä kasvoi talousarviosta noin miljoona euroa. Liikeylijäämän kasvua selittää liiketoiminnan tuottojen nousu sekä kulujen ja poistojen lasku talousarviosta.

 

Rahoituserien osalta kunnan verotulot toteutuivat noin miljoona euroa muutettua talousarviota suurempana.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalveluissa tilinpäätöstoteumat poikkeavat merkittävästi talousarviosta. Kunnan kolmannessa osavuosikatsauksessa (KV 82/2019) toteutettujen viimeisten talousarviomuutosten jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidon ostopalveluiden määräraha nostettiin 47,6 milj. euroon. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) sosiaali- ja perusterveydenhuollon ostopalveluiden muutettu talousarvio asettui 72,3 milj. euroon. Tästä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuotannon osuus oli 70,9 milj. euroa ja loput 1,3 milj. euroa kunnan entisestä sote-henkilöstöstä aiheutuvia, ja kunnan eläkemaksuvelvollisuuteen kuuluvia eläkemenoperusteisia eläkemaksuja.

 

Erikoissairaanhoidon lopullinen tilinpäätöstoteuma on 49 milj. euroa, joka on noin 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden tilinpäätöstoteuma on 76,8 milj. euroa, joka on noin 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Ylityksestä 0,3 milj. euroa selittää ennen vuotta 2019 syntyneet sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut, joita ei ole suoritettu osana KEU-soten kuntalaskutusta.

 

Merkittävää eroa kunnassa vahvistetun muutetun talousarvion ja tilinpäätöstoteuman välillä selittää erityisesti KEU-soten tilinpäätösennusteen ja siitä seuraavien yhtymätasoisten talousarviomuutosten ajoittuminen myöhään joulukuulle. Lisäksi tieto sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon lopullisista kustannuksista saatiin kuluvan vuoden helmikuussa.

 

Tilikausi oli soten osalta poikkeuksellinen, sillä KEU-soten raportointijärjestelmät ovat vielä kehityksen alla ja toisaalta jo tilikauden aikana havaittu erikoissairaanhoidon poikkeuksellinen kustannusten kasvu talousarviosta oli koko Hyvinkään sairaanhoitoalueella selvityksen alla loppuvuoteen saakka. Ennusteisiin liittyvien epävarmuuksien perusteella soten tilinpäätösennusteen nostamiselle kolmannen osavuosikatsauksen jälkeen ei nähty olevan riittäviä perusteita.

 

Sosiaali- ja terveysmenojen nousua selittää erityisesti palvelutarpeen kasvu lastensuojelupalveluissa sekä ikääntyneiden palveluissa. Myös erityistason palveluiden käyttö nousi merkittävästi edellisvuodesta Hyvinkään sairaanhoitoalueen lähetteiden määrän noustessa edellisvuodesta 8,6 prosenttia. Tarkemmat perustelut sosiaali- ja terveysmenojen kasvulle esitetään tilinpäätöksen 2019 käsittelyn yhteydessä.

 

Määrärahaylitykset

 

 

Alkuperäinen talousarvio 2019

 

 

Muutettu talousarvio 2019

 

 

Tilinpäätös 2019

 

 

 

Toteumapoikkeama muutettu talousarvio /

tilinpäätös

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto

(toimintakate)

72 560 760e

 

72 255 715e

 

76 803 269e

 

+4 547 554e

Erikoissairaanhoito

(toimintakate)

41 137 301e

 

47 637 301e

48 996 997e

 

+1 359 696e

 

 

Määrärahan alitukset/positiiviset poikkeamat

rahoituserissä

 

 

Alkuperäinen talousarvio 2019

Muutettu talousarvio 2019

Tilinpäätös 2019

Toteumapoikkeama muutettu talousarvio /

tilinpäätös

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalue

(toimintakate)

32 089 887e

 

 

32 029 887e

 

 

30 611 745e

 

 

-1 418 142e

Verotulot

194 739 000e

 

188 724 341e

 

189 728 117e

+1 003 776e

Nurmijärven vesi -liikelaitos (liikeylijäämä)

670 193e

670 193e

1 604 575e

+934 382

 

 

Esittelijä 

 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus:

1. hyväksyy osaltansa seuraavat määrärahaylitykset ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi:

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon tulosyksikkö +4 547 554 euroa

Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö +1 359 696 euroa

2. merkitsee tiedoksi seuraavat määräraha-alitukset ja positiiviset poikkeamat rahoituserissä ja esittää ne edelleen valtuustolle tiedoksi:

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalue -1 418 142 euroa

Verotulot +1 003 776 euroa

Nurmijärven vesi -liikelaitoksen liikeylijäämä +934 382 euroa

3. toteaa, että perustelut sosiaali- ja terveysmenojen kasvulle ja talousarviopoikkeamille raportoidaan tarkemmin KEU-soten toimintakertomuksessa, joka liitetään osaksi vuoden 2019 tilinpäätöstä.

 

Valmistelija

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös 

 Esityksen mukaan.

pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Jakelu

 

 

Valtuusto 25.03.2020 § 27  

300/02.02.01/2020  

 

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

_______

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa