Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.03.2020/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö 2020 ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 54 

 

 

 

Valtuusto hyväksyi 29.1.2020 palveluverkkotyön laadinnan aikataulun. Toimivalla palveluverkolla on merkittävä rooli kunnan kasvun kestävyyden turvaamisessa. Erityisesti kunnan väestömäärän kasvu, väestön ikärakenteen muutokset, kunnan maankäytön ja kaavoituksen kehittyminen sekä palveluissa tapahtuvat muutokset edellyttävät palveluverkon tarkoituksenmukaisuuden säännöllistä arvioimista.

Valtuuston päätöksen mukaan palveluverkkotyötä jatketaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman eli NUUKA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti ja palveluverkkotyö tehdään kuntalaisia, palvelujen käyttäjiä ja henkilökuntaa osallistaen. Palveluverkkotyö vaiheistetaan aikataulullisesti siten, että palveluverkon toimipisteisiin kohdistuvat kiireelliset tilaratkaisut voidaan päättää ja toteuttaa palvelujen sujuvan ja taloudellisen järjestämisen edellyttämässä aikataulussa.

Helmikuun aikana järjestettiin Me tehdään Nurmijärvi -työpajoja, joissa kunnan asukkaat, lapset ja nuoret sekä luottamushenkilöt ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilökunta osallistuivat palveluverkkotyön kehittämislinjausten ideointiin ja määrittelyyn. Kunnan kotisivuilla järjestettiin työpajojen kanssa saman sisältöinen kysely sekä työpajojen ja kyselyn tulosten pohjalta toinen kysely, jossa kuntalaisia pyydettiin priorisoimaan palveluverkkotyössä esiinnousseet varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon kohdistuvia kehittämistarpeita.

 

Osallisuustyön pohjalta on valmisteltu viranhaltijatyönä esitys palveluverkkotyötä ohjaavista tavoitteista. Tavoitteena on, että valtuuston päättää palveluverkkotyön linjauksista ja palveluverkon kehittämisessä käytettävistä kriteereistä 25.3. ja tämän jälkeen käynnistyy varsinaisten palveluverkkosuunnitelmien laatiminen. Palveluverkon kehittäminen tulee jatkossa olemaan vuosittain jatkuvaa ja luontainen osa kunnan talousarvion laadintaprosessia.

Palveluverkon kehittämisen tavoitteet ovat pitkän aikavälin yleisiä linjauksia, jotka ohjaavat kunnan palveluiden järjestämistä ja tuottamista. Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Nurmijärvellä ovat:
 

 • Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille. ?
  • Kampus voi muodostua myös lähekkäin sijaitsevien palveluiden verkostosta?
 • Uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa?
  • Uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi
  • ?Toimitilasuunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttäjäkunta sekä tilojen rakenteellinen muuntojoustavuus
 • Kouluista ja päiväkodeista muodostetaan hallinnollisesti suurempia yksiköitä?
  • Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi.?
  • Päiväkotien osalta yksiköt muodostetaan niin, että päiväkodin johtajalla on johdettavana useampi hallinnollinen yksikkö
 • Peruskorjattavien kiinteistöjen kohdalla arvioidaan toimipisteen tarvetta tulevaisuudessa ja verrataan peruskorjauksen kustannusta uuden rakentamiseen.?
 • Luovutaan kiinteistöitä, jotka eivät palvele kunnan ydintoimintoja?
 • Koulujen tavoitekoko alakoulujen osalta on 1 - 2 sarjainen koulu?
  • Alakoulut pidetään lähipalveluina?
  • Koulun minimikoko on 60 oppilasta?
 • Päiväkotien koko on 3 - 5 -ryhmäinen. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä 10-ryhmäiset päiväkodit. ?
  • Isot päiväkodit sijoitetaan hyvien kulkureittien varrelle?


Palveluverkon toimipisteiden toimivuutta ja taloudellisuutta arvioidaan yhtenäisten kriteerien perusteella. Kriteerien avulla tunnistetaan palveluverkon kohteet, joita tulee kehittää. Asetetuista raja-arvoista poikkeaville kohteille tehdään tarkempi analyysi ja haetaan ratkaisuja kohteen kehittämiseen. Kehittämisvaihtoehtoja laaditaan useita ja niissä otetaan huomioon palveluverkon pitkän aikavälin kehittämistavoitteet sekä tehdään vaikutusten ennakkoarviointi. Palveluverkon ja yksittäisten toimipisteiden arviointikriteerit on esitetty liitteessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat palveluverkkotyötä koskevat tavoitteet ja kriteerit ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

tekninen johtaja, Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Valtuusto 25.03.2020 § 25  

363/00.01.02.05/2020  

 

Asian käsittely:

Keskustan valtuustoryhmä oli toimittanut etukäteen valtuuston luettavaksi muutosesityksensä   ja Raekangas toisti ryhmän esityksen kokouksessa.  Sen mukaan ryhmä esittää palveluverkon kriteerit palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi.  Muilta osin asiakohta voidaan käsitellä tässä kokouksessa.

 

Palautuksesta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja määräsi palveluverkon kriteerien palauttamisesta nimenhuutoäänestyksen:

 

Jaa =  asian käsittelyä jatketaan

Ei =  asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 

Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin äänet seuraavasti:


Jaa  33 valtuutettua

Ei   18  valtuutettua       (liite).

 

Valtuusto päätti jatkaa myös kriteereiden käsittelyä.

 

 

Palveluverkon tavoitteet:

Salonen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta tavoitteita muutettavaksi liitteen mukaisesti.

 

Puheenjohtaja määräsi keskustelun jälkeen äänestettävän tavoitteista kokonaisuutena seuraavasti:

 

Jaa = kunnanhallituksen esitys

Ei = keskustan valtuustoryhmän esitys

 

Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin äänet seuraavasti:

 

Jaa  38  valtuutettua

Ei  13 valtuutettua      (liite).

 

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin 38 - 13.

 

Palveluverkon kriteerit:

Salonen esitti keskustan valtuustoryhmän nimissä kriteerit hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja määräsi kriteereistä nimenhuutoäänestyksen seuraavasti:

 

Jaa = kunnanhallituksen esitys

Ei =  keskustan valtuustoryhmän esitys

 

Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen.  Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin äänet seuraavasti:

 

Jaa  37 valtuutettua

Ei  14 valtuutettua.      (liite).

 

Valtuusto hyväksyi äänin 37 - 14  kunnanhallituksen esityksen.

 

Päätös: 

 

Valtuusto hyväksyi suoritettujen äänestysten tuloksena kunnanhallituksen esityksen kokonaisuudessaan liitteen mukaisesti, niin tavoitteiden kuin kriteereiden osalta.


______ 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa