Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 265

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksista annetuista lausunnoista koskien Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaa

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 265     

1524/11.01.00/2020  

 

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää Nurmijärven kunnan vastaselitystä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vastineesta ja Keski-Suomen Kuljetus Oy:n vastineesta.

 

Keski-Suomen Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa maanläjitykseen Röykän eteläpuolelle. Mm. Nurmijärven kunta valitti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan antamasta ympäristölupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Mm. Nurmijärven kunta valitti Vaasa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uudenmaan ELY-keskus ja Keski-Suomen kuljetus Oy ovat antaneet lausunnon valituksesta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on antanut vastineen valituksesta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan vastaselityksen valituksesta annetuista lausunnoista ja vastineesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Keski- Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaa:

Nurmijärven kunta korostaa edelleen ekologisen yhteyden merkitystä osana laajempaa metsäisten ydinalueiden muodostamaa kokonaisuutta. Ko. hankkeen toteuttaminen heikentää merkittävästi maakunnallisesti tärkeän ekologisen yhteyden ottaen huomioon hankkeen pitkän kestoajan. Yhteyden merkittävä heikkeneminen vaikuttaa Röykän eteläpuolisen alueen luonnon monimuotoisuuteen ja eläinlajien elinolosuhteisiin heikentäen niitä.

Nurmijärven kunta on halunnut maankäytön suunnittelussaan saada tietoa kunnan alueella olevista ekologisista käytävistä ja niiden merkityksestä eläinten liikkumiseen. Tästä syystä kunta on teettänyt asiaa koskevan selvityksen. Alla olevassa tekstissä on otteita selvityksestä.

Nurmijärven kunta on teettänyt vuonna 2014 selvityksen Nurmijärven alueen merkittävimmistä ekologisista yhteyksistä. Kyseessä on koko kunnan kattava selvitys, jossa tarkasteltiin kunnan alueella olevia ekologisia yhteyksiä lähinnä metsäisiä ympäristöjä tarvitsevien eläinlajien kannalta. Tarkastelussa oli kolme tavoitetta: koko kunnan kattavan ekologisen verkoston määrittäminen, tärkeimpien paikallisten yhteyksien tunnistaminen sekä ns. pullonkaula-alueiden tunnistaminen.   (sivu 1)

Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja niitä yhdistävistä ekologista käytävistä. Luonnon ydinalueita ovat mm. laajat metsäalueet, joissa isokokoiset, suuria alueita tarvitsevat eläimet voivat lisääntyä ja elää ympärivuotisesti. Ydinalueet ovat tärkeitä myös tavanomaisen metsälajiston levittäytymisen, liikkumisen ja populaatiodynamiikan kannalta. Ydinalueilla on luonnonsuojelualueita ja Natura-alueita tai muita ekologisesti monimuotoisia ja arvokkaita alueita. Luonnon ydinalueiden koko vaikuttaa alueen arvoon. Laajat alueet ovat arvokkaampia, sillä ne ovat monipuolisia ja ylläpitävät säilyviä populaatioita. Laajoilla alueilla on enemmän vakaana säilyviä alueita ja lajeja, jotka eivät selviydy pienellä ydinalueella tai pirstonaisilla alueilla. (sivu 2)

Ekologiset yhteydet ovat toimivia yhteyksiä luonnon ydinalueiden välillä, esimerkiksi vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä tai jokilaaksoja, joita pitkin eläimet voivat liikkua. Ne muodostavat eläimille välttämättömiä liikkumistarpeita ohjaavia reittejä. Niiden säilyttäminen on tarpeen, jotta alueella
luontaisesti esiintyvien alkuperäisten lajien kannat pysyvät elinkykyisinä (Kuuluvainen ym. 2004). Mitä useampia yhteyksiä ydinalueelta on eri suuntiin, sitä parempi tilanne on eliöiden levittäytymisen kannalta. Yksi leveä ja hyvin johonkin suuntaan johtava yhteys voi silti olla merkittävämpi kuin monta katkonaista yhteyttä useisiin suuntiin. (sivu 2)

Maakunnallisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä määritellään tavallisesti nisäkkäiden kulkureittien avulla. Hirvieläimet liikkuvat pitkiä matkoja laidunalueita vaihtaessaan ja niiden jäljet ovat helposti tunnistettavia. Useat muut eläinryhmät liikkuvat huomattavasti lyhempiä matkoja ja niiden jättämiä jälkiä on hankalampi löytää. Pienet ja keskikokoiset eläinlajit käyttävät samoja helppokulkuisia ja rauhallisia reittejä liikkuessaan elinalueillaan kuin isommatkin eläimet. Suuria metsäalueita yhdistävät viherkäytävät ja kasvillisuuden reunustamat puro- ja jokilaaksot ovat lähes kaikkien eläinten kulkureittejä. Monet eläinlajit välttävät liikkumista aukeilla alueilla. Ne ylittävät pellon, järven tai tien usein siitä kohdasta, jossa kasvillisuuden muodostama suoja on lähimmillään eli aukea kohta kapeimmillaan. (sivu 4)

Nummenpään ja Röykän välinen metsäalue muodostaa myös laajahkon ydinalueen, josta on katkonainen metsäyhteys Vaaksinjärven ympäristöön ja sieltä edelleen koilliseen Kiljavannummen suuntaan ja itään Rajamäen ja Kirkonkylän välin metsäalueille. Maakunnallisesti tärkeät ekologiset yhteydet sijoittuvat Röykän taajaman eteläpuolelle kohtiin, joissa metsäalueet ulottuvat lähimmäksi Lopentietä. Taajaman eteläpuolella on jäljellä melko leveä metsäalue, joka sopii eläinten kulkureitiksi itä-länsisuunnassa (sivu 8, kuva 3 sivulla 9).

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Arto Hägg teki Hyvämäen kannattamana muutosesityksen, että lausuntoon lisätään kappale "Kyseessä on viheryhtyeystarve, jolle ei ole olemassa vaihtoehtoista sijaintia, mikäli hanke toteutuu. Eli näin ollen se ei ole luonteeltaan ohjeellinen. Eikä sitä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ole esitetty ohjeellisena."

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausuntoon seuraavan kappalaleen: "Kyseessä on viheryhtyeystarve, jolle ei ole olemassa vaihtoehtoista sijaintia, mikäli hanke toteutuu. Eli näin ollen se ei ole luonteeltaan ohjeellinen. Eikä sitä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ole esitetty ohjeellisena."

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Korkein hallinto-oikeus

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa