Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

3-347 Klaukkala, Metsäkyläntie, asemakaavamuutoksen vireilletulo ja luonnos

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 27.10.2020 § 89   

 

 

 

Metsäkyläntien asemakaavan muutos on käynnistetty yksityisen yrityksen aloitteesta. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt hyväksyä aluetta koskevan kaavanlaatimissopimuksen. Asemakaavan tarkistaminen on perusteltua myös alueen kaavoituksen ajantasaistamisen näkökulmasta.

 

Alue sijaitsee Klaukkalan keskustan eteläpuolella, Metsäkyläntien varressa ja sen maantiealueella. Alue rajautuu etelässä Klaukkalantiehen, lännessä Metsäkyläntien varren toimitilatontteihin sekä idässä Vantaan kaupungin rajaan. Alue sijaitsee Klaukkalantien läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien päässä Hämeenlinnanväylästä sekä Helsingin suuntaan kulkevan joukkoliikenteen äärellä. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa sekä maantiealuetta. Alueen laajuus on n. 1,9 ha.

 

Suunnittelualueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava, hyväksytty 2016 ja tullut voimaan 2017. Kaavassa alue on työpaikka-aluetta. Alueen läpi on osoitettu yhdystie/kokoojakatu sekä ulkoilureittitarve. Lisäksi alueen lähistöllä on virkistysaluetta.

 

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava on Klaukkala, Toivola, vuodelta 1993. Asemakaavassa alue on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta, TY, sekä yleistä tietä vierialueineen, LYT.

 

Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä 2020 alue on taajamatoimintojen aluetta, jonka läheisyydessä on tiivistettävää aluetta, yhdystie ja viheryhteystarve. Uusimaa-kaava 2050:ssä (hyväksyttävänä syksyllä 2020) alueen läheisyydessä on seudullisesti merkittävä tie, veden hankinnan kannalta arvokas pintavesialue sekä viheryhteystarve.

 

Asemakaavan muutoksella alue osoitetaan toimitilarakentamiseen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavalla tarkistetaan korttelialueen tonttien rajoja ja muutetaan maantiealuetta katualueeksi. Katualueella on yleiskaavassa osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve, jonka edellyttämää tilavarausta katualueella tutkitaan. Samalla nostetaan rakennusoikeutta yhdellä tonteista, jotta yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytykset voidaan huomioida. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan lisäksi nykymääräysten mukaiset hulevesien hallintaa ja ääneneristystä koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset, olemassa oleva muuntamo sekä ajoyhteys eteläisten tonttien välissä.

 

Alueella ei ole merkittäviä luonto- tai rakennusperintöarvoja eikä maankäyttöä rajoittavia häiriötekijöitä. Perusteet asemakaavan muutoksen taustaksi on tutkittu Klaukkalan osayleiskaavassa, johon liittyvät selvitykset ovat olleet kaavan laatimisen lähtötietona.

 

Asemakaavan muutos on tärkeä Nurmijärven elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi.

 

Alueen asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto. Lisäksi se edellyttää maankäyttösopimusta ja mahdollisesti maanvaihtoja yksityisten toimijoiden ja kunnan välillä.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Klaukkalan Metsäkyläntietä koskevan asemakaavan muutosluonnoksen vireille tulleeksi ja esittää asemakaavan muutosluonnoksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi, katri.peltoniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 16.11.2020 § 245     

1385/10.02.03/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 § mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi, puh. 040 317 4660

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa