Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.10.2020/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnoksesta

 

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 217     

1110/00.04.01/2020  

 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on varannut Nurmijärven kunnalle tilaisuuden lausua luonnoksesta pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2021-2024. Lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa 22.10.2020 saakka.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa alueensa kuntien palo- ja pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytinjärjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.

 

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

 

Palvelutasopäätöksen tarkoitus on kuvata ja määritellä pelastustoimen palvelutaso ja palvelujen satavuus Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueella. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.

 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueen onnettomuusuhkia. Palvelutason määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslain mukaan 27 §:n 2 mom:ssa mainitut tehtävät tulee hoitaa tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä onnettomuus ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet tulee voida suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

 

Palvelutasopäätöksessä esitetään pelastustoimen nykyinen vähimmäispalvelutaso. Keski- Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että alueen pelastustoimen kuntakohtainen vähimmäispalvelutaso perustuu koko toimialueen kattavaan yhteismitalliseen riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasianministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi palvelutasopäätöksessä on määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelutasopäätös sisältää myös pelastuslaitoksen toteuttamien muiden kuin pelastuslain mukaisten palveluiden tason kuvauksen. Palvelutasopäätöksessä määriteltyä vähimmäispalvelutasoa ei voida sopimuksin alittaa.

 

Palvelutasopäätös 2021-2024 noudattaa aikaisempien palvelutasopäätösten linjaa.

Pelastuslaitoksen johtokunnan vuosittain hyväksymä talous- ja toimintasuunnitelma toteuttaa palvelutasopäätöstä. Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasoista kuntia kuultuaan.

 

Palvelutasopäätös sisältää suunnitelman palvelutason kehittämisestä. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan sellaiset palvelutasoa koskevat päätökset, jotka aiheuttavat merkittävää voimavarojen tai toimintojen uudelleen kohdentamista tai kustannusvaikutuksia. Nurmijärven osalta kehittämissuunnitelmassa on mainittu Klaukkalan ja Rajamäen toimintavalmiuden ja tavoitettavuuden puutteet.

Vantaan Kivistön sekä Klaukkalan alueen valmiuden vaatimat toimenpiteet on suunniteltu toteutettavan Nurmijärven ja Vantaan yhteisellä Luhtaanmäen paloasemalla, joka oli alun perin tarkoitus toteuttaa jo palvelutasopäätöskaudella 2017-2020. Tällä hetkellä Kivistön alueen pohjoisosien kehitys ei ole vastannut arvioitua nopeutta eikä Luhtaanmäessä toistaiseksi ole riittävää kunnallistekniikkaa paloaseman rakentamiseksi. Käyttöönoton suunnitellaan tapahtuvan aikaisintaan vuonna 2024. Uusi paloasema vaatii 11:n henkilötyövuoden lisäystä pelastustoiminnan resursseihin valmistuessaan. Yhdessä uuden paloaseman kustannusten kanssa pelastustoimen kustannukset lisääntyvät noin 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

 

Rajamäen alueen pelastustoimen toimintavalmiudessa ja tavoitettavuudessa on puutteita, jonka korjaamiseksi esitetään uusien kärkiyksikön perustamista ja valmiusaseman rakentamista palvelutasopäätöskaudella 2025-2028. Uuden kärkiyksikön perustaminen vaatii 11:n henkilötyövuoden lisäystä pelastustoiminnan resursseihin ja sen toteuttaminen lisää pelastustoimen kustannuksia noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa.

 

Riskianalyysi

1.7.2011 voimaan astuneen Pelastuslain (379/2011) mukaisesti alueen pelastustoimen palvelutaso on määritettävä siten, että se vastaa paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Alueen pelastustoimen on laadittava palvelutasopäätös, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Sisäministeriön ohjeen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta mukaisesti riskit tulee arvioida päivittäisten tilanteiden, häiriötilanteiden, poikkeusolojen ja väestönsuojelutilanteiden näkökulmasta.

 

Oheismateriaalina olevassa riskianalyysissa arvioidaan Uudenmaan pelastuslaitosten (Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset) toimialueella vallitsevat keskeiset riskit sekä kuvataan toimintaympäristön keskeiset piirteet, joiden pohjalta alueen pelastustoimen palvelutaso voidaan suunnitella. Tämä riskianalyysi ei sisällä ensihoidon riskien arviointiin liittyviä tarkasteluja.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle seuraavan lausunnon:

Nurmijärven kunnalla ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosien 2021-2024 palvelutasopäätöksen luonnoksesta.

Luhtaanmäen paloaseman ja Rajamäen kärkiyksikön toteuttaminen Klaukkalan ja Rajamäen alueiden palveluiden turvaamiseksi on tärkeää. Nurmijärven kunta pitää kuitenkin huolestuttavana, että Luhtamäen paloaseman toiminnan aloittaminen on siirtynyt merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

 

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa