Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 188

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

 

Kunnanhallitus 14.09.2020 § 188  

1150/03.00.00/2020  

 

 

Perustelut

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään.

 

Voimassa olevan kuntalain (410/2015) 110 §:n 3 momentin mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Pykälän 2 ja 3 momenteissa säädetään käynnistämisen edellytyksenä olevista kunnan taloutta koskevista kriteereistä ja tunnuslukujen raja-arvoista. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.

 

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi 110 a § alijäämän kattamista koskevan määräajan muuttamisesta valtiovarainministeriön päätöksellä kunnan hakemuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin että, sen estämättä mitä 110 §:n 3 momentissa säädetään kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta, valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Momentin mukaan edellä säädettyä määräaikaa sovellettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaan arviointimenettelyyn 118 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan sijaan. Siten esityksen mukaan kuntalain 118 §:n 2 momentissa säädetty arviointimenettelyn käynnistämisen edellytys koskisi ehdotetussa momentissa säädettyä pidennettyä alijäämän kattamiskautta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voitaisiin siten käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien niiden kuntien osalta, joille olisi myönnetty momentin mukainen määräaika. Muilta osin arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiin sovellettaisiin 118 §:ää.

 

Määräajan pidentämisen edellytyksistä, hakemuksen tekemisen määräajoista sekä raportointivelvoitteesta valtiovarainministeriölle säädettäisiin 110 a §:n 2-4 momentissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voisivat ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti.

 

 

 

Nurmijärven kunnanhallituksen lausunto

 

Nurmijärven kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallitus pitää hyvänä kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan Covid-19-epidemian kuntataloudelle aiheuttamia haasteita ja kannattaa näin ollen muutosesitystä. Ehdotettu muutos ei kuitenkaan toteutuessaankaan tuo kunnille lisää taloudellisia resursseja kuntatalouden ongelmien ratkaisuun. Muilta osin Covid-19-epidemiasta aiheutuvat talousvaikutukset kunnille tulee ratkaista muilla keinoin. Valtion antama taloudellinen tuki kunnille koronaepidemiasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi olisi huomattavasti tärkeämpää kuin lain määräaikojen pidentäminen

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa perusteluosan mukaisen lausunnon valtiovarainministeriölle toimitettavaksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

Sari Forsström, kunnanlakimies, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Teknisenä korjauksena päätettiin muuttaa lausunnon viimeinen virke kuulumaan "Valtion antama taloudellinen tuki kunnille koronaepidemiasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi on huomattavasti tärkeämpää kuin lain määräaikojen pidentäminen."

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Jakelu

 Valtiovarainministeriö

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa