Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 182

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 14.09.2020 § 182  

1240/02.02.00/2020  

 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2020 annetaan valtuustolle syyskuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

 

Kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2020

 

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on käyttötalouden osalta toteutunut talousarviossa. Palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on kesäkuun tilanteessa ollut -107,7 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 49,5 prosenttia.

 

Tulorahoituksen osalta verotuloja on kertynyt yhteensä 99,6 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 48,3. Koronan arvioidaan heijastuvan kuntien verotuloihin vasta toisella vuosipuoliskolla, kun yksityisellä sektorilla ennen lomakautta sovitut lomautukset aktivoituvat. Myös mahdolliset irtisanomiset voivat painottua kesän jälkeiseen aikaan, mikäli rajoitusten purusta huolimatta elpyminen elinkeinoelämän puolella ollut liian hidasta kesästä alkaen.

 

Valtionosuuksia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 19,7 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 53,4. Valtionosuuksien toteumaa nostaa verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaatio, jota valtio on maksanut kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta toukokuusta lähtien. Kompensaatioerä poistuu kuluvan vuoden jälkeen ja vähennetään ensivuoden valtionosuuksista. Siten kompensaatiolla ei ole kunnan taloutta elvyttävää vaikutusta.

 

Suurin osa rahoitustuottojen ja -kulujen eristä realisoituvat vasta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, mistä johtuen alkuvuoden toteumissa on merkittäviä poikkeamia suhteessa talousarvion tasaiseen vuosineljänneskertymään. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

 

Investointeja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutettu 12,4 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 33,1 prosenttia. Useampaa hanketta joudutaan siirtämään ainakin loppuvuoteen tilakeskuksen henkilöstövajeesta johtuen.

 

Lainakannan muutos on kesäkuun lopun tilanteessa ollut 15,5 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 20 milj. euroa ja lyhennetty 4,9 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut 0,4 milj. euroa. Lainakanta on ollut väliaikaisesti talousarvion mukaista lainakannan muutosta korkeampi, sillä osa lainojen lyhennyksistä on erääntynyt vasta kesäkuun jälkeen, jonka myötä lainakannan muutos on tasaantunut talousarvion tasolle.

 

Strategian vuositavoitteiden toimeenpano on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja toteumatieto on raportoitu tarkemmin osavuosikatsauksessa.

 

Tilinpäätösennuste 2020

 

Alkuvuoden suotuisasta talouden kehityksestä huolimatta tilinpäätösennuste on kääntynyt synkäksi. Alun perin noin 6,9 milj. euroa ylijäämäiseksi laadittu talousarvio on nykyennusteiden perusteella kääntymässä noin 2,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätösennusteesta puuttuvat vielä mahdolliset toimitilojen alaskirjaukset, joiden tulosvaikutus voi nousta yli miljoonaan euroon. Alaskirjattavat kohteet esitetään kolmannessa osavuosikatsauksessa. Tilinpäätösennuste on parantunut ensimmäisestä osavuosikatsauksessa 5,3 milj. euroa, jota selittää pääasiassa ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen päätetyt valtion koronatukitoimet kuntataloudelle. Nurmijärven osalta tuet ovat yhteensä 8,2 milj. euroa.

 

Kunnan toimintakatteen arvioidaan heikentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 8,6 milj. euroa. Tätä selittää koronan vaikutukset toimintatuottoihin ja -kuluihin. Sosiaali- ja terveysmenojen ennusteen muutos selittää valtaosin arvioidun toimintakatteen heikentymisen. Kuluvan vuoden talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettiin kohdistuu merkittävä korotuspaine, sillä budjetti alittaa edellisvuoden tilinpäätöstason noin 7,3 milj. eurolla. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa sosiaali- ja terveysmenojen tilinpäätösennuste nostettiin vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolle, mutta toisessa osavuosikatsauksessa ennustetta on täsmennetty oletetulla kasvulla, joka on 2,7 milj. euroa.

 

Lisäksi ennusteessa on kunnan oman palvelutuotannon osalta huomioitu muun muassa noin 0,8 milj. euron nousupaine KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuksissa sekä maan myynti- ja vuokratuottojen lasku 0,5 milj. euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota noin 1,2 milj. euroa parempana, jota selittävät tulosalueilla käyttämättä jäävät määrärahat ja Aleksian laskutuksen pienentyminen poikkeuksellisen kevään vuoksi. Määrärahoja arvioidaan säästyvän monesta eri kohteesta, kuten henkilöstökuluista, majoitus- ja ravitsemuspalveluista, kotihoidon tuesta ja asiantuntijapalvelujen ostoista.

 

Verotulojen on arvioitu Kuntaliiton syyskuun veroennustekehikon perusteella laskevan alkuperäisestä talousarviosta 9,5 milj. euroa, joka on 3,6 milj. euroa ensimmäisen osavuosikatsauksen ennustetta parempi. Parannuksesta huolimatta pudotus on huomattava alkuperäiseen talousarvioon nähden ja taustalla vaikuttavat erityisesti koronasta keväällä aiheutuneet rajoitustoimet, palkansaajien lomautukset ja irtisanomiset sekä taloudellisen aktiviteetin yleinen hidastuminen ja epävarmuus. Valtionosuudet tulevat nousemaan alkuperäisestä talousarviosta noin 7,9 milj. euroa, jota selittää pääasiassa valtion kuluvan vuoden koronatuet Nurmijärven kunnalle.

 

Tilinpäätösennusteessa vuosikatteen arvioidaan asettuvan 16,7 milj. euroon alittaen alkuperäisen talousarvion noin 10,3 milj. eurolla. Investointien tulorahoituspohjaa kuvaavan vuosikatteen merkittävä heikentyminen johtaa talousarviossa ennakoidun lainanottotarpeen nousuun, mikäli kasvavaa rahoitustarvetta ei kateta kassavaroja supistamalla. Ennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan, vuosikatteen heikentymisestä huolimatta, asettuvan alkuperäisen talousarvion tasolle 10,2 milj. euroon. Tällöin kunnan lainakanta asettuisi 210 milj. euroon. Tarve lainanoton talousarviomuutokselle arvioidaan syyskuun osavuosikatsauksessa, kun ennusteet käyttö- ja investointitaloudesta sekä tulorahoituksesta tarkentuvat.

 

Investointien ennustetaan tässä vaiheessa alittavan talousarvio noin 2,2 milj. eurolla, koska useampaa hanketta joudutaan siirtämään ainakin loppuvuoteen tilakeskuksen henkilöstövajeesta johtuen.

 

Tilinpäätösennusteeseen sisältyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, sillä esimerkiksi koronan lopullisten vaikutusten arviointi sosiaali- ja terveysmenoihin on erittäin haastavaa. Myös Kuntaliiton verotuloennusteeseen sisältyy epävarmuuksia, sillä kansantalouden kehityksen ennustaminen on poikkeuksellisen haastavaa Koronasta johtuen. Lisäksi paikallistalouksien välillä voi olla merkittävää vaihtelua siinä, miten korona on vaikuttanut elinkeinoelämään ja yksityistalouksiin, joka osaltaan heikentää valtakunnallisten ennusteiden sovellettavuutta paikallistalouden ennustamisessa.

 

Esitettävät talousarviomuutokset käyttötalousosaan

 

Vuoden 2020 talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialan sisällä voidaan talousarviomuutoksia tehdä toimialajohtajan päätöksellä, kuitenkin niin, ettei valtuuston vahvistama toimialatasoinen toimintakate muutu.

 

  1. Sivistyslautakunta on esittänyt, että koulutuspalvelujen palvelujen ostojen määrärahaa vähennetään 458 286 euroa, jota selittää koronan rajoitustoimien vaikutukset ateriahuollon ostojen vähentymiseen Aleksia liikelaitokselta. Lisäksi lautakunta on esittänyt vähennettävän kirjasto- ja kulttuuripalvelujen palveluiden ostoista 7 474 euroa ja nuorispalvelujen palveluiden ostoista 1 259 euroa.

 

  1. Aleksia liikelaitoksen johtokunta on esittänyt, että koronasta johtuen toimintatuottoja vähennetään 500 000 euroa ja toimintakuluja vähennetään 200 000 euroa.

 

  1. Rajamäen Uimahalli Oy on esittänyt valtuustolle, että koronan aiheuttamista taloudellisista tappioista johtuen kunnan toiminta-avustusta esitetään nostettavan 120 000 euroa, jolla turvataan yhtiön maksuvalmius loppuvuoden osalta.

 

Esitettävät talousarviomuutokset investointiosaan

 

Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja, sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

 

  1. Tekninen lautakunta on esittänyt valtuustolle (20.8.2020 § 47) tehtäväksi talorakennushankkeisiin taulukossa esitetyt määrärahamuutokset yhteensä -605 000 euroa.

 

C:\Users\ville.rajahalme\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\19277D50.tmp

 

  1. Tekninen lautakunta on esittänyt valtuustolle (20.8.2020 § 47) tehtäväksi kunnallistekniikan hankkeisiin taulukossa esitetyt määrärahamuutokset yhteensä -1 416 000 euroa.

 

C:\Users\ville.rajahalme\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\65B3DFDE.tmp

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys

 

Kunnanhallitus:

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2020 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan esitysten mukaisesti seuraavasti:

2.1 koulutuspalvelujen palveluiden ostojen määrärahaa vähennetään 458 286 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen palveluiden ostojen määrärahaa vähennetään 7 474 euroa ja nuorispalvelujen palveluiden ostojen määrärahaa vähennetään 1 259 euroa.

2.2 Aleksia liikelaitoksen toimintatuottoja vähennetään 500 000 euroa ja toimintakuluja vähennetään 200 000 euroa.

2.3 Rajamäen Uimahalli Oy:n toiminta-avustusta nostetaan 120 000 eurona.

2.4 talonrakennushankkeiden investointimäärärahoihin toteutetaan teknisen lautakunnan ehdottamat muutokset edellä selostusosan taulukossa kuvatulla tavalla, määrärahamuutosten ollen yhteensä nettona -605 000 euroa.

2.5 kunnallistekniikan hankkeiden investointimäärärahoihin toteutetaan teknisen lautakunnan ehdottamat muutokset edellä selostusosan taulukossa kuvatulla tavalla, määrärahamuutosten ollen yhteensä nettona -1 416 000 euroa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

1. Päätettiin tehdä tekninen korjaus osavuosikatsaukseen sivulle 36, kohtaan Palojoen osayleiskaava. Teksti korjataan kuulumaan "Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämistyöryhmän linjausta ja luottamuselimien mahdollisia päätöksiä asiassa maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista."

2.3 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Rajamäen uimahallilta pyydetään lisäselvityksiä toiminta-avustukseen liittyen ja lisäselvitysten jälkeen tehdään päätös toiminta-avustuksen myöntämisestä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

Jakelu

Valtuusto

Lautakunnat

Liikelaitosten johtokunnat

Konserniyhtiöt

Kunnanjohtajan johtoryhmä

Toimialojen johtoryhmät

Liikelaitosten johtoryhmät

Talouspalvelut

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa